Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2021, 19877VergunningenBesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw agrarische bedrijfsloods, Ingberweg 3 te Margraten

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Eijsden-Margraten maken bekend dat het volgende besluit omgevingsvergunning ter inzage ligt voor:

het bouwen van een agrarische bedrijfsloods op het perceel Ingberweg 3 te Margraten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op bovengenoemde website vindt u de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

de naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden van het beroep/verzoek.

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage en nadere informatie dient u een afspraak te maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488. In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

Tevens is het besluit en de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.1903.OMGKOM01003-VG01.

Eijsden-Margraten, 21 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans