Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2021, 19870Besluiten van algemene strekking

Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis). Wijziging van het besluit van 3 maart 2021, nr. 2021-38397 (Stcrt. 2021, 11856)

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 13 april 2021, nr. 2021-71082

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 3 maart 2021, nr. 2021-38397 (Stcrt. 2021, 11856) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 maart 2021, nr. 2021-61281 (Stcrt. 2021, 16688). De wijziging betreft een uitbreiding van de goedkeuring om tijdelijk geen btw te heffen op de levering van bepaalde zelftestkits en de levering en het testen met bepaalde COVID-19-testkits.

ARTIKEL I

Het besluit van 3 maart 2021, nr. 2021-38397 (Stcrt. 2021, 11856) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 maart 2021, nr. 2021-61281 (Stcrt. 2021, 16688) wordt gewijzigd waarmee voor de omzetbelasting twee aanvullende goedkeuringen zijn opgenomen.

A

Aan onderdeel 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 13 april 2021, nr. 2021-71082. De wijziging betrof de toevoeging van onderdeel 9d.3. waarin de goedkeuring is uitgebreid om geen btw te heffen over de levering van bepaalde COVID-19-in-vitrodiagnostiek en de dienst bestaande uit het afnemen en/of uitvoeren van de test met deze testkits en de toevoeging van onderdeel 9d.4. waarin is goedgekeurd dat geen btw wordt geheven ter zake van de levering van bepaalde zelftestkits.

B

In onderdeel 9d wordt de laatste zin vervangen door ‘De goedkeuringen in de onderdelen 9d.1. en 9d.2. kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast met ingang van 21 december 2020. De goedkeuringen in onderdeel 9d.3. en 9d.4. kunnen worden toegepast vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit van 13 april 2021, nr. 2021-71082. De goedkeuringen gelden tot en met 30 juni 2021.’

C

Na onderdeel 9d.2. wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

9d.3. Levering van COVID-19-testkits – uitbreiding

Goedkeuring

Ik keur goed dat geen btw wordt geheven ter zake van de levering van COVID-19-in-vitrodiagnostiek en de dienst bestaande uit het afnemen en/of uitvoeren van de test met deze testkits.

Hierbij moet het gaan om COVID-19-testkits die op het moment van levering zijn opgenomen in de ‘COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database’ van de Europese Commissie en zijn voorzien van een CE-markering.1

Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt geldt het volgende. De levering van de COVID-19-in-vitrodiagnostiek en de dienst van het testen met deze testkits is belast met 0% btw, tenzij ter zake van het testen een vrijstelling van toepassing is. Als de ondernemer het nultarief toepast, heeft hij recht op aftrek van de hieraan toerekenbare voorbelasting.

9d.4. Levering van COVID-19-zelftestkits met ontheffing

Goedkeuring

Ik keur goed dat geen btw wordt geheven ter zake van de levering van Antigeen-zelftesten waarvoor de Minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend deze op de Nederlandse markt te mogen brengen.2

Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt is de levering van deze zelftesten belast met 0% btw en heeft de ondernemer recht op aftrek van de hieraan toerekenbare voorbelasting.

D

In onderdeel 15 wordt de zinsnede ‘onderdeel 9d terugwerkt tot en met 21 december 2020’ vervangen door ‘onderdelen 9d.1. en 9d.2. terugwerken tot en met 21 december 2020, onderdelen 9d.3. en 9d.4. terugwerken tot en met de datum van inwerkingtreding van het besluit van 13 april 2021, nr. 2021-71082’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 april 2021

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. Wieten, plv. Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken