Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2021, 19761Ruimtelijke plannengemeente Brummen - Wijzigingsplan "Buitengebied Brummen, landschaps- en natuurversterking vier percelen"

Logo Brummen

Burgemeester en wethouders van Brummen maken, gelet op artikel 3.6 jo. artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 30 maart 2021 het Wijzigingsplan “Buitengebied Brummen, landschaps- en natuurversterking vier percelen” hebben vastgesteld.

 

De gemeente Brummen kenmerkt zich door haar natuur- en landschapswaarden. Voor 4 locaties in het buitengebied van de gemeente geldt dat eigenaren voornemens zijn om landschapsversterkende maatregelen te treffen op agrarische percelen. Ter plaatse van de gronden geldt de bestemming ‘Agrarisch met landschapswaarden A’. Binnen deze agrarische bestemming zijn nieuwe landschapselementen niet toegestaan. Om de beoogde ontwikkeling juridisch-planologisch vast te leggen is het noodzakelijk om de huidige agrarische bestemming om te zetten in een natuurbestemming.

 

Het plangebied bestaat uit de volgende deelgebieden:

 • 1.

  Deelgebied Zutphensestraat 296, Brummen

 • 2.

  Deelgebied Hommelstraat 1, Empe

 • 3.

  Deelgebied Sintelweg, Empe

 • 4.

  Deelgebied Lendeweg 10, Hall

Inzagetermijn

Analoog

Het vast gestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 16 april 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). Vanwege de Covid-19 maatregelen is het alleen op afspraak mogelijk deze stukken in te zien.

Digitaal

Het wijzigingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl  (onder ‘Inwoner en ondernemer / Bouwen en wonen’) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700078-va01

De bronbestanden van het vastgestelde wijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700078/NL.IMRO.0213.BPBG700078-va01 

Beroep vastgesteld wijzigingsplan

Van vrijdag 16 april 2021 tot en met donderdag 27 mei 2021 kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep worden ingesteld.

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

 • 1.

  die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

 • 2.

  die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze konden indienen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-te, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het indienen van een pro forma beroepschrift is niet mogelijk. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Harkema, via telefoonnummer (0575) 568 507 of per mail via m.harkema@brummen.nl.