Ontwerpbestemmingsplan Sondel – Krúspaed 4

Logo De Fryske Marren

Met ingang van 16 april 2021 ligt gedurende 6 weken het Ontwerpbestemmingsplan Sondel – Krúspaed 4 met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente de Fryske Marren, ten zuidwesten van de kern Sondel. Het betreffende perceel staat kadastraal bekend als gemeente Balk, Sectie O, nummers 4308, 4306, 3450 en 1204.

 

Doel

Het doel van dit bestemmingsplan is om het erf van dit adres te vergroten door de woonbestemming uit te breiden. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor een schuur in de noordwestelijke hoek van het perceel.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure, servicepunt Lemmer en het Servicepunt Balk.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPSON21KRUSPAED4-ON01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.  

 

Schriftelijk:

Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 

 • 1.

  ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Sondel – Krúspaed 4

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

 

Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling (VTH) Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling (VTH) Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 16 april 2021

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Naar boven