Ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Hubertuslaan ong.”

Logo Son en Breugel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 15 april 2021 tot en met woensdag 26 mei 2021,

het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Hubertuslaan ong.” (NL.IMRO.0848. BP405BREUGEL-ON01) voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis (tijdens openingstijden).

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.sonenbreugel.nl / bestemmingsplan bekijken of direct op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van één vrijstaande woning aan de Sint Hubertuslaan in Breugel tussen nummers 18 en 22.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Breugel; Sint Hubertuslaan ong.”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimte, Economie en Duurzaamheid.

 

Naar boven