Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 19266Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen: ontwerpbestemmingsplan Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther en ontwerp omgevingsvergunning Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther voor het bouwen van 12 woningen, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Coördinatie

Op 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Bernheze besloten voor dit project de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit betekent dat zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning voor dit project gelijktijdig ter inzage wordt gelegd en verdere besluitvorming gecoördineerd plaats vindt.

Inhoud

Met het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt de bouw van 12 woningen mogelijk gemaakt op de Abdijstraat 31 in Heeswijk-Dinther.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met ingang van 15 april 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. NL.IMRO.1721.BPAbdijstr31HwD-ON01 en NL.IMRO.1721 OVAbdijstrHwD-ON01.

Reageren 

Tijdens de termijn van ter-inzage-ligging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 15 april 2021