Provincie Zeeland – Besluit op m.e.r.-beoordelingsnotitie voor het verwerken van bodemassen en non-ferro afvalstromen, Europaweg Zuid ongenummerd in Ritthem

Logo Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) van Mineralz., voor de locatie gelegen aan de Europaweg Zuid, ongenummerd in Ritthem geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld. Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie is ingediend ten behoeve van de oprichting van een inrichting voor de verwerking van bodemassen (1.000 kton/j) en Non-ferro metaalgranulaire afvalstromen (80 kton/j).

 

Hiervoor is een vergunning vereist op grond van de Wabo. Voor de aanleg van een inrichting voor de verwerking van bodemassen en non-ferro afvalstromen geldt op grond van categorie D 18.1 van het Besluit m.e.r. de m.e.r.-beoordelingsplicht.

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen, op werkdagen gedurende openingstijden.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun

belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u tot en met 26 mei 2021 uw bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in

het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure op grond van de Wabo, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.H. Willemse, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 3194 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AVR180296/00198260.

 

Naar boven