Vaststelling wijzigingsplan ‘Noordeinde 65’

Logo Waddinxveen

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat op 6 april 2021 het wijzigingsplan ‘Noordeinde 65’ ongewijzigd is vastgesteld.

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om op het perceel drie woningen te bouwen. De oude bedrijfsbebouwing van een transportbedrijf en de bedrijfswoning worden gesloopt. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het wijzigingsplan ‘Noordeinde 65’ opgesteld.

Wilt u het vastgestelde wijzigingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 15 april 2021:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u op tijd een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit heeft ingediend, òf;

  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd, dus tot en met 26 mei 2021. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 26 mei 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking

Het besluit geldt vanaf 27 mei 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 27 mei 2021? Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Waddinxveen, 14 april 2021

Naar boven