Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het project het realiseren van een zonneweide op de percelen WHV00E 85G0000, WHV00E 87G0000 en WHV00E 536G0000 te Werkhoven.

Logo Bunnik

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor ‘realiseren van een zonneweide op de percelen WHV00E 85G0000, WHV00E 87G0000 en WHV00E 536G0000 te Werkhoven’ ter inzage liggen.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Bunnik een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het realiseren van een zonneweide op de percelen WHV00E 85G0000, WHV00E 87G0000 en WHV00E 536G0000 te Werkhoven in afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied Bunnik 2011.

Inhoud plan

De vergunningaanvraag betreft een project voor het bouwen van een zonneweide met bijbehorende bouwwerken in het gebied tussen de Werkhovenseweg (N229) en de Achterdijk in het gebied ten noorden van Oostromsdijkje. Deze ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Bunnik 2011. Gebleken is dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente is daarom van plan om af te wijken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwplan. De gemeenteraad heeft hiervoor (in ontwerp) een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven.

Met een verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en 2.12, eerste lid onder a, onder 3◦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afgeweken worden van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning worden verleend.

Inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf donderdag 15 april 2021 tot en met woensdag 26 mei 2021 ter inzage:

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

U kunt het plan binnen de genoemde termijn als volgt raadplegen:

 

 • 1.

  Via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 • 2.

  Digitaal en op papier in het gemeentehuis.

Zienswijze indienen

Van donderdag 15 april 2021 tot en met woensdag 26 mei 2021 kan iedereen een zienswijze over het plan indienen:

De zienswijze over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen richt u aan de gemeenteraad van Bunnik, Postbus 5, 3980 CA Bunnik. De zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Bunnik, Postbus 5, 3980 CA Bunnik.

U kunt een zienswijze als volgt indienen:

 • 1.

  schriftelijk: u kunt uw brief sturen naar de Gemeenteraad van Bunnik of aan het college van burgemeester en wethouders van Bunnik, Postbus 5, 3980 CA Bunnik.

 • 2.

  mondeling: hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (030) 659 4848.

 • 3.

  Digitaal: Met het formulier ‘Zienswijze indienen via website www.bunnik.nl.

Naar boven