Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleStaatscourant 2021, 18896VerkeersbesluitenOplaadpaal Holemarestraat 55 Zwartewaal

Logo Brielle

 

[Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle betreffende het nemen van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelezen:

Het verzoek voor de aanleg van een elektrische oplaadpaal aan de Hollemarestraat.

Gelet op:

De Wegenverkeerswet 1994, artikel 2, lid 1 sub c, lid 3 sub a, artikel 15, lid 1 en artikel 18, lid 1d

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, de artikelen 12 sub a en 21 e.v.

het beleidsdocument oplaadinfrastructuur 2013

de Algemene wet bestuursrecht

het mandaatbesluit gemeente Brielle

overwegende dat:

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

in het beleidsdocument oplaadinfrastructuur 2013 regels zijn opgesteld over de plaatsing van elektrische oplaadpalen;

een algemene parkeerplaats kan worden gerealiseerd voor het laden van elektrische auto’s door het aanbrengen van het verkeersbord E4 uit de bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord “opladen elektrische voertuigen”.

Motivering besluit

In het kader van doelmatig en zuinig energiegebruik wordt op steeds meer plaatsen in Nederland elektrische oplaadvoorzieningen geplaatst. Om deze voorzieningen ook echt te kunnen benutten dienen afspraken gemaakt te worden die middels verkeersbesluiten vastgesteld moeten worden.

De plaatsing van de oplaadpalen is vraag gestuurd en wordt alleen geplaatst als een eigenaar van een elektrische auto een oplaadpaal aanvraagt bij de gemeente. Een oplaadpaal in de openbare ruimte wordt alleen geplaatst als de aanvrager geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein te laden.

De aanvrager, wonende aan de Hollemarestraat 88 te Zwartewaal, heeft een aanvraag voor een openbare laadpaal ingediend aangezien hij niet op eigen terrein kan opladen. In overleg met Engie en de verkeersmedewerker van de gemeente Brielle is besloten om de oplaadpaal te plaatsen vlakbij zijn woning ter hoogte van de Hollemarestraat 55 te Zwartewaal. De reden hiervoor is dat dit een centrale parkeerplaats is in de wijk waardoor de oplaadpaal voor omwonende met een elektrische auto goed bereikbaar is.

Het gebied is in beheer van de gemeente.

Gelet op de vorenstaande overwegingen zijn wij van oordeel, dat de in het dictum te noemen verkeersmaatregel behoort te worden genomen.

BESLUIT

  • 1.

    Door het plaatsen van bord E04 uit de bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische voertuigen” twee bestaande parkeerplaatsen, ter hoogte van de Hollemarestraat 55 Zwartewaal, in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen conform bijbehorende bebordingstekening "Elektrisch oplaadpunt".

2. Het besluit te publiceren in de Staatscourant.

Brielle 6 april 2021

Burgemeester en wethouders van Brielle

Namens deze,

W. Lakerveld

hoofd van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit wordt ook bekend gemaakt op de gemeentelijke pagina van het Briels Nieuwsland.

Belanghebbenden worden erop gewezen dat binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle.