Besluit van de raad van bestuur van het Fonds Podiumkunsten tot wijziging van de Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19crisis (Balkonscènes)

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten

Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 2 van het Algemeen Reglement van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19crisis (Balkonscènes) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8: Subsidieplafond

  • 1. Het bestuur kan een of meer subsidieplafonds vaststellen. Subsidieplafonds worden vastgesteld voor een bepaalde periode.

  • 2. Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.

  • 3. Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

  • 4. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in deze regeling.

  • 5. Alle tijdig ingediende aanvragen worden op basis van een loting in een volgorde geplaatst en in deze volgorde beoordeeld met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, totdat het subsidieplafond is bereikt.

ARTIKEL II

De Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1.2 sub c, komt te luiden:

  • c. subsidie voor internationale coproducties;

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten, namens deze, H. Post, directeur / bestuurder

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 12 april 2021

TOELICHTING OP WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE REGELING VAN HET FONDS PODIUMKUNSTEN VOOR LIVE-UITVOERINGEN TIJDENS DE COVID-19CRISIS (BALKONSCÈNES)

Artikel I

Dit artikel ziet op een wijziging van de Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19crisis (Balkonscènes). De wijziging richt zich op het vaststellen en verdelen van het beschikbare budget. Aanvankelijk was de gedachte dat deze subsidie slechts een keer zou worden verdeeld. In de praktijk is gebleken dat een grote behoefte bestaat aan deze subsidie. Het Fonds heeft om die reden besloten om opnieuw budget beschikbaar te stellen. Gelet op het te verwachten aantal aanvragen en het beperkte budget heeft het Fonds een werkwijze vastgesteld voor de behandeling van aanvragen. Met betrekking tot de verdeling van het beschikbare budget heeft het Fonds besloten eerst alle tijdig ingediende aanvragen op basis van een loting in een volgorde te plaatsen. Vervolgens worden de aanvragen in de aldus bepaalde volgorde beoordeeld met inachtneming van de in deze regeling opgenomen eisen, totdat het beschikbare budget is uitgeput.

Naar boven