Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2021, 18575Ruimtelijke plannenKennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2 – 1e herziening’ en Beeldkwaliteitsplan ‘Appartementen deelplan 7’

Logo Beemster

Op 30 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Beemster het bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2 - 1e herziening‘ alsmede het hiervoor opgestelde beeldkwaliteitsplan ‘Appartementen deelplan 7’ vastgesteld.

Zakelijke inhoud

Dit bestemmingsplan (ID-code NL.IMRO.0370.2020BPKEYSER2HERZ1-VA01) biedt een planologische regeling voor de bouw van twee appartementengebouwen in het woningbouwgebied De Keyser en de verruiming van een aantal bouwvlakken aan de Rijperweg. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Het beeldkwaliteitsplan geeft welstandscriteria voor dit bouwplan.

Rechtsmiddelen tegen bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 23 april tot en met 3 juni 2021 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het plan is eveneens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Ontwikkeling per e-mail (m.deinum@purmerend.nl (o.v.v. het project en het locatieadres)) of telefonisch (0299-452452). De stukken worden u dan toegezonden.

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Daarnaast is dit mogelijk voor iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het plan daarin heeft aangebracht. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn aangevoerd, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. In het beroepschrift dient

vermeld te worden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Rechtsmiddelen tegen beeldkwaliteitsplan

Tegen het besluit om het beeldkwaliteitsplan vast te stellen kan geen beroep worden ingesteld.