Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 18545Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 april 2021, kenmerk 1852275-220424-PDC19, tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius in verband met een wijziging in de aangewezen hoogrisicogebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN

Artikel 1 van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen in het eerste lid worden alfabetisch gerangschikt.

2. In het eerste lid wordt, onder verlettering van de onderdelen e tot en met i tot f tot en met j, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • e. Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren, met uitzondering van Madeira;

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt, onder verlettering van de onderdelen e tot en met h tot f tot en met i, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • e. Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren, met uitzondering van Madeira.

B

Aan artikel 1a wordt, onder verlettering van de onderdelen e tot en met i tot f tot en met j, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • e. Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren, met uitzondering van Madeira.

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SABA

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘g. Nieuw-Zeeland’ wordt vervangen door ‘h. Nieuw-Zeeland’

2. Aan artikel 1 wordt, onder verlettering van de onderdelen i tot en met m tot j tot en met n, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • i. Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren, met uitzondering van Madeira.

B

Aan artikel 1a wordt, onder verlettering van de onderdelen i tot en met n tot j tot en met o, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • i. Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren, met uitzondering van Madeira.

ARTIKEL IV WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SINT EUSTATIUS

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘g. Nieuw-Zeeland’ wordt vervangen door ‘h. Nieuw-Zeeland’

2. Aan artikel 1 wordt, onder verlettering van de onderdelen i tot en met m tot j tot en met n, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • i. Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren, met uitzondering van Madeira.

B

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘covid-19Sint Eustatius’ wordt vervangen door ‘covid-19 Sint Eustatius’

2. Aan artikel 1a wordt, onder verlettering van de onderdelen i tot en met n tot j tot en met o, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • i. Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren, met uitzondering van Madeira.

ARTIKEL V INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, E.G.M. Veldhuis

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius. Hierdoor wordt Portugal niet langer als hoogrisicogebied aangewezen. Onder Portugal wordt mede verstaan Madeira en de Azoren. Madeira blijft aangewezen als hoogrisicogebied. Het RIVM heeft aangegeven dat de afgelopen weken de incidentie van covid-19 in Portugal en de Azoren is gedaald en de epidemiologische situatie is verbeterd. Hierdoor acht het RIVM het risico niet langer als verhoogd. Op Madeira blijven de incidentiecijfers hoog. Madeira blijft dan ook gelden als hoogrisicogebied.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, E.G.M. Veldhuis