Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2021, 18341Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Beinsdorp Hillegommerdijk 426-430

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan

Beinsdorp Hillegommerdijk 426-430 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGbeihillgdij430-B001 ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan 

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de Hillegommerdijk ter hoogte van de huisnummers 426-430.

Het bestaande agrarische bedrijf wil voor de toekomstbestendigheid het productieproces optimaliseren door een aantal (bouw)ingrepen op het perceel te doen. Het bestemmingsplan ‘Beinsdorp Hillegommerdijk 426-430’ maakt de bouw van een nieuwe bedrijfswoning elders op het perceel en het gebruik van de huidige bedrijfswoning als logiesgebouw mogelijk. De uitbreiding van de bestaande bedrijfsbebouwing past binnen de regels van het vigerende plan. Voor de eenduidigheid zijn deze regels overgenomen in het bestemmingsplan ‘Beinsdorp Hillegommerdijk 426-430’.

 

Inzien

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het plan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.haarlemmermeer.nl/ro

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn de stukken op werkdagen in te zien van 9-17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900–1852.

Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzageligging begint op 13 april 2021 en duurt zes weken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan zowel digitaal, schriftelijk als mondeling naar voren brengen.

Digitaal kan dit met gebruikmaking van DigiD door een formulier in te vullen dat u vindt via de website van de gemeente Haarlemmermeer www.haarlemmermeer.nl/ro.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).