Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkStaatscourant 2021, 1822VerkeersbesluitenAanleg rotonde Newtonweg / Morsestraat

Logo Harderwijk

Corsa reg.nr.: GEN20h0004661 / h200077056

Burgemeester en wethouders van Harderwijk zijn op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd om verkeersbesluiten te nemen.

De directeur Domein Ruimte is namens burgemeester en wethouders van Harderwijk bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015, zoals is vastgesteld op 23 december 2014, onder nummer: 14.00821 met het recht tot het verlenen van ondermandaat.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Bedrijventerrein Lorentz III is volop in ontwikkeling. Om het nieuwe bedrijventerrein goed te kunnen ontsluiten, is een nieuwe ontsluiting vanaf de Newtonweg nodig. Om dit te realiseren wordt de Morsestraat doorgetrokken en aangesloten op de Newtonweg.

De Newtonweg is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Er geldt een limiet van 50 kilometer per uur. Ook op het te realiseren deel van de Morsestraat zal een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gelden.

Volgens landelijk ontwerpprincipe Duurzaam Veilig worden kruisingen tussen twee 50 kilometerwegen bij voorkeur als rotonde uitgevoerd. Deze kruispuntuitvoering komt de herkenbaarheid, de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid ten goede. Daarom wordt ook de kruising Newtonweg / Morsestraat uitgevoerd als rotonde. Voor het regelen van bijbehorende voorrangsregels op de te realiseren rotonde is een verkeersbesluit nodig.

De rotonde is gelegen binnen de bebouwde kom. Aan de oostzijde van de Newtonweg ligt een tweerichtingenfietspad. De fietsers steken in de nieuwe situatie ter hoogte van de rotonde de Morsestraat over. Zoals bij de andere rotondes binnen de bebouwde kom binnen de gemeente Harderwijk gebruikelijk is, wordt de voorrang hier geregeld ten gunste van de overstekende fietsers.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om van Bijlage 1, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 

Uit het oogpunt van:

het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

is het noodzakelijk om de voorgestelde maatregel(en) te nemen.

 

Artikel 24 van het BABW vereist dat er voor het nemen van het verkeersbesluit overleg wordt gepleegd met de gemandateerde verkeersadviseur van politie Oost-Nederland, district Noord en Oost-Gelderland.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen, wordt besloten om:

  • 1.

    Een verplichte rijrichting in te stellen op de rotonde (met uitzondering van fietsers), en dit aan te duiden middels het plaatsen van verkeersbord D1 (rotonde) van bijlage I van het RVV 1990 op het middeneiland van de rotonde.

  • 2.

    Een voorrangsregeling in te stellen op de rotonde, waarbij de voorrang ten gunste komt van het verkeer dat zich op de rotonde bevindt, inclusief fietsverkeer op het fietspad (dat feitelijk ook tot de rotonde behoort), en dit aan te geven middels het plaatsen van verkeersborden B6 (haaientand) van bijlage I van het RVV 1990.

  • 3.

    Een gebod in te stellen om de middengeleiders rondom de rotonde aan de rechterzijde te passeren, en dit kenbaar te maken middels het plaatsen van de verkeersborden D2 (gebod het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft) van bijlage I van het RVV 1990.

Bovenstaande conform bijgevoegde tekening.

Harderwijk, 25 november 2020

Burgemeester en wethouders van Harderwijk

Namens deze,

M.M. Bijker

directeur Domein Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit als u belanghebbende bent. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking op de elektronische Staatscourant van http://www.officielebekendmakingen.nl/ te sturen naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Harderwijk

p/a secretariaat Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1

3890 AA ZEEWOLDE

 

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking (zie art. 6:16 Awb). De indiener van het bezwaar heeft echter wel de mogelijkheid om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen (bijvoorbeeld schorsing).