Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2021, 18207Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING TERINZAGELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “BESTEMMINGSPLANWIJZIGING BUITENGEBIED 2009, HERZIENING HERDERSDREEF 3 REUSEL”

Logo Reusel-De Mierden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 maart 2021 het bestemmingsplan “Bestemmingsplanwijziging Buitengebied 2009, herziening Herdersdreef 3 Reusel“ heeft vastgesteld.

 

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het toestaan van een kleinschalige transportbasis waar uitsluitend stalling van ten hoogste 16 vrachtwageneenheden, onderhoud en reparatie aan vrachtwageneenheden en administratieve werkzaamheden voor het aldaar gevestigde bedrijf mogen plaatsvinden. Op- en overslag van goederen van en voor derden is niet toegestaan.

 

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

 

Inzage

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 9 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend van maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17:00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

• de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

• de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/bestemmingsplannen.

 

Het identificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is

NL.IMR0.1667.BPBherd0073-VAST.

 

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt beroep instellen. Dit kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om tijdig zienswijzen kenbaar te maken, kunnen beroep instellen.

 

Tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen kan iedereen beroep instellen.

 

 

Spoed

Is het beroepschrift zo spoedeisend dat u de behandeling ervan niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan uit te stellen. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u een beroepschrift heeft ingediend.

 

Waar indienen?

Het beroepschrift dient u in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide gevallen betaalt u hier kosten (griffierecht) voor.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de inzagetermijn. Als binnen de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

 

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Lisa van Ewijk. U bereikt haar op maandag t/m vrijdag via telefoonnummer 06 29170874 of via e-mail l.vanewijk@reuseldemierden.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reusel,

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans mw. A.J.M.H. van de Ven

secretaris burgemeester