Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ReimerswaalStaatscourant 2021, 18179OverigBekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Reimerswaal

Logo Reimerswaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 6 april 2021 (op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1 van de Wvg) hebben besloten om gronden voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

Het gaat om 3 percelen in Yerseke. De bij de aanwijzing betrokken percelen zullen in de toekomst getransformeerd worden naar lichte havengerelateerde industrie, dit sluit aan bij de omliggende bestemmingen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking 1 dag na publicatie in de Staatscourant; te weten op 8 april 2021.

 

Terinzagelegging

Het besluit van burgemeester en wethouders van 6 april 2021 ligt samen met het ontwerpbesluit en het concept van het voorstel van het college aan de gemeenteraad en bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen of perceelsgedeelten, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar en/of beperkt gerechtigden, en overige relevante gegevens, met ingang van 8 april 2021 gedurende 6 weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraken.reimerswaal.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 14 0113. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website www.reimerswaal.nl, onder actueel; bekendmakingen; elektronisch gemeenteblad; www.officielebekendmakingen.nl. Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de voorgeschreven wijze.

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen of perceelsgedeelten, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Reimerswaal moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover afzonderlijk bij aangetekend schrijven bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan. Het besluit vervalt van rechtswege 3 maanden na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot bestendiging van het voorkeursrecht in werking treedt.

 

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van 6 weken ingaande op 8 april 2021 (de werkdag na publicatie in de Staatscourant) een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van burgemeester en wethouders. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Als de gemeenteraad een definitief besluit inzake het voorkeursrecht neemt, kunnen belanghebbenden eveneens bezwaar maken tegen dat raadsbesluit. Indien belanghebbenden ervoor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3, Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende tweemaal bezwaar dient te maken.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres is: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg.

De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten in rekening gebracht

Kruiningen 7 april 2021

Namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal

ir. J. Gideonse

Hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling