Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2021, 18045VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats arts De Garst te Midwoud

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien het verzoek om een openbare parkeerplaats aan te wijzen ten behoeve van het parkeren van een arts aan De Garst te Midwoud,

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • er aan de Korteling te Midwoud een gezondheidscentrum gevestigd is;

 • gezondheidscentra goed bereikbaar dienen te zijn voor artsen;

 • artsen bij mogelijke calamiteiten snel ter plaatse dienen te zijn;

 • een parkeerplaats op een zeer geringe loopafstand van de praktijk dan een vereiste is;

 • de geparkeerde voertuigen van artsen dienen te gelden als uiterlijk als zodanig herkenbare voertuigen in gebruik bij (spoed)artsen (al dan niet met een zogenaamde esculaap achter de voorruit);

 • deze maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

  - het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;

  - het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van een verkeersbord ten behoeve van een parkeerplaats voor een arts;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Midwoud en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

 • de politie geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van deze borden maar er op wijst dat deze bebording is bedoeld voor het reserveren van parkeerplaatsen voor uiterlijk als zodanig herkenbare voertuigen in gebruik bij (spoed)artsen en er geen handhaving plaats kan vinden als het is bedoeld voor niet-herkenbare voertuigen (al dan niet met een zogenaamde esculaap achter de voorruit.);

Besluit:

 • Door plaatsing van verkeersbord E08 (parkeren overige categorieën voertuigen) van Bijlalge I het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van de tekst 'arts', een parkeerplaats vlak bij de ingang van het gezondheidscentrum aan de Korteling te Midwoud, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-33-E-MID, aan te wijzen als parkeerplaats ten behoeve van het parkeren van een arts.

 • Dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker Verkeer en Vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of verkeer@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

   

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.