Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2021, 18018Verkeersbesluitengemeente Brummen - Verkeersbesluit plaatsen L08 Empermolen te Empe

Logo Brummen

 

Burgemeester en wethouders te Brummen;

Gelet op het bepaalde in de wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Empermolen gelegen is buiten de bebouwde kom van de gemeente Brummen;

dat de Empermolen in beheer is bij de gemeente Brummen;

dat de Empermolen een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Brummen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Brummen in het mandaatbesluit van 1 april 2016 is gemandateerd aan de procescoördinator Backoffice;

dat de wegencategorisering van het wegennet in de gemeente Brummen is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (hierna: GVVP)

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig,

dat de inwoners van de straat Empermolen hebben gevraagd om de straat te voorzien van een bord L08;

dat weg is doodlopend maar nog niet aangegeven met bebording;

dat gelet op artikel 15 lid 2 van de WVW 1994 bij het uitvoeren van maatregelen op of van de weg waarbij de maatregel leidt tot het beperken van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maken, een verkeersbesluit noodzakelijk is;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie, eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

tot het instellen van een doodlopende weg door het plaatsen van de verkeersbord L08, van bijlage 1 van het RVV 1990.

Inzage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

 

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt;

 • 4.

  de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Aldus vastgesteld op 25 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Brummen,

Namens dezen,

M. Romeijn (procesmanager Fysieke Leefomgeving)