Vaststelling bestemmingsplan Kerkweg-Oost 214-216

Logo Waddinxveen

De gemeenteraad heeft op 24 maart 2021 het bestemmingsplan Kerkweg-Oost 214-216 vastgesteld.

Dit bestemmingsplan biedt het juridisch- planologisch kader om 15 woningen te bouwen. Het gaat om een vrijstaande woning, een twee-onder-één-kapwoning en 12 appartementen. De woningen passen qua functie en formaat in de omgeving. Er wordt op eigen terrein geparkeerd. Voor de woningen is het niet mogelijk om aan de gewenste waarde voor wegverkeerslawaai te voldoen. Daarom is voor de woningen een hogere waarde verleend. Het besluit hogere waarden Geluidshinder ligt tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020. Er zijn geen reacties ontvangen van vooroverlegpartners. Er zijn 2 zienswijzen ingediend door bewoners van Waddinxveen. De zienswijzen gingen over schaduwwerking en het woningbouwprogramma. De zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan hebben niet tot wijzigingen geleid van de regels en de verbeelding. Wel is de toelichting van het bestemmingsplan aangevuld ten aanzien van het woningbouwprogramma en de schaduwwerking.

Ook is er 1 zienswijze ingediend ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere waarden. Het Besluit hogere waarden is aangepast naar aanleiding van de zienswijze. De wijziging gaat over het toevoegen van 1 decibel geluid op de gevel van het appartementencomplex.

Voor meer informatie over de beantwoording van de zienswijzen kunt u de nota van beantwoording zienswijzen en het besluit hogere waarden bekijken.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 8 april 2021 tot en met 19 mei 2021:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;

  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 19 mei 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 20 mei 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 20 mei 2021, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek is een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met dhr. Leenheer via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres x.leenheer@waddinxveen.nl.

Naar boven