Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2021, 17927OverigBekendmaking terinzagelegging concept ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit - deel Buitengebied’

Logo Reusel-De Mierden

 

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat het concept van de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Buitengebied’ (NRK-buitengebied) met ingang vanaf 7 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Inhoud

De nieuwe NRK-buitengebied bevat het geactualiseerde welstandsbeleid voor het buitengebied van de gemeente Reusel-De Mierden. In de herziening van de welstandsnota wordt niet meer alleen gekeken naar de gebouwen maar ook naar de kwaliteit van de omgeving en landschappelijke inpassing. De NRK-buitengebied wordt gekenmerkt door een meer open houding, waarbij niet toetsen en verplichten, maar inspireren, voorlichten, stimuleren en begeleiden centraal staan. In samenspraak met de initiatiefnemer vormt ruimtelijke kwaliteit onderdeel van een goede gebiedsontwikkeling/plan.

 

In de NRK-buitengebied is voor de verschillende landschapsgebieden van Reusel-De Mierden een ‘gebiedspaspoorť opgesteld. Dit gebiedspaspoort geeft aan wat de te behouden en versterken kwaliteiten/karakteristieken/waarden zijn van dit gebied alsmede de ontwerpprincipes voor landschappelijke inpassing, erfinrichting en bebouwing bij ontwikkelingen in het gebied.

 

Inzage

Het concept van de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Buitengebied’ ligt overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening van 7 april 2021 tot en met 19 mei 2021 voor een ieder ter inzage. Het concept van de nota is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar via de bijlage(n) bij deze bekendmaking.

 

Daarnaast is het concept van de nota op afspraak in te zien in de centrale hal van het gemeentehuis. Een bezoek aan het gemeentehuis om de concept NRK-buitengebied in te zien is weliswaar mogelijk, maar wordt gezien de corona-maatregelen als minder gewenst beschouwd en kan alleen op afspraak. Het maken van een afspraak kan via 0497 – 650 650.

Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

 

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie geven. Dit kan op de volgende manieren:

Schriftelijk naar: Burgemeester en wethouders van Reusel- De Mierden, Postbus 11, 5540 AA Reusel. Het is belangrijk dat u uw reactie voorziet van de datum, redenen/omschrijving, uw adresgegevens en uw handtekening.

Mondeling door een afspraak te maken via buitengebied@reuseldemierden.nl. Wij nemen telefonisch contact met u op om de afspraak te plannen. Vermeld daarom uw adres- en telefoongegevens. Ook kunt u aangeven of u een telefonisch of digitaal gesprek wilt. Een digitaal gesprek gaat via Microsoft Teams.

 

 

 

 

Vervolg

Na de terinzagelegging zullen de eventuele inspraakreacties verwerkt worden. Naar verwachting zal de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Buitengebied’ in juli 2021 bij de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling.

 

 

 

Reusel, 7 april 2021

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans mw. A.J.M.H. van de Ven

secretaris burgemeester