Oproep van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat voor voorstellen voor innovatiecompetities van aanbestedende diensten of speciale sectorbedrijven in de vorm van SBIR of innovatiepartnerschap 2021

1. Oproep voor voorstellen

Hierbij doe ik een oproep aan aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om concrete voorstellen aan mij voor te leggen voor een innovatiecompetitie in de vorm van SBIR (small business innovation research) of een innovatiepartnerschap zoals bedoeld in § 2.2.1.6 en § 3.1.2.6 van de Aanbestedingswet 2012. Ik richt mij hierbij op onder meer de Staat der Nederlanden zelf (het Rijk zoals ministeries en bijbehorende uitvoeringsorganisaties), provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook op regionale samenwerkingsverbanden, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, zelfstandige bestuursorganen en drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en vervoersdiensten.

Met innovatiecompetities zoals SBIR en innovatiepartnerschap daagt de overheid als inkoper het bedrijfsleven, vooral het MKB en startups, uit om nieuwe oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken en het duurzamer, sneller, betrouwbaarder of veiliger (blijven) vervullen van overheidstaken.1 De voorstellen dienen innovatie te stimuleren en bij te dragen aan het realiseren van de missies die in het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid zijn opgenomen in de Kennis- en Innovatieagenda’s 2020–2023.

Het gebruik van innovatiecompetities sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en mijn inzet om innovatie en ondernemerschap te stimuleren. Ik wil de inzet van innovatiecompetities door een aanbestedende dienst of een speciaal sectorbedrijf dan ook zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Aanbestedingswet 2012, op de volgende manier stimuleren:

 • Voor de inzet van het SBIR-instrument kan ik aan een aanbestedende dienst of een speciaal sectorbedrijf expertise en uitvoeringsondersteuning bij RVO beschikbaar stellen voor het uitvoeren van een SBIR-traject.

 • Ik kan aanvullend een financiële bijdrage in de vorm van subsidie aan de aanbestedende dienst of het speciale sectorbedrijf beschikbaar stellen voor de uit een SBIR-traject voortvloeiende opdrachtverstrekking voor onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten. Een dergelijke opdrachtverstrekking moet voldoen aan voorwaarden voor exclusieve ontwikkeling of pre-commerciële inkoop van de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de Europese Commissie (Kaderregeling OOI).2

 • Verder ben ik bereid om een financiële bijdrage in de vorm van subsidie aan een aanbestedende dienst beschikbaar te stellen voor de uit een innovatiepartnerschap zoals bedoeld in § 2.2.1.6 en § 3.1.2.6 van de Aanbestedingswet 2012 voortvloeiende opdrachtverstrekking gericht op het ontwikkelen van diensten of producten ten behoeve van publieke of overheidstaken die nog niet op de markt beschikbaar zijn.

 • Algemene informatie, advies, instrumenten en praktische tips voor inkopen en aanbesteden in de publieke sector waaronder ook innovatiecompetities zijn beschikbaar via Rijksdienst voor Ondernemerschap (RVO) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in het bijzonder het onderdeel PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden.

2. Beschikbaar budget

In het kader van mijn beleid voor innovatie en ondernemerschap, ben ik bereid om in 2021 een totaal bedrag van maximaal € 1.500.000 aan aanbestedende diensten beschikbaar te stellen voor innovatiecompetities die bijdragen aan de realisatie van de missies uit Kennis- en Innovatieagenda’s. Ik zal dit beschikbare budget verdelen op volgorde van binnenkomst van aanmeldingen. Een financiële bijdrage in de vorm van subsidie voor de opdrachtverstrekking in het kader van een SBIR-traject of een innovatiepartnerschap bedraagt maximaal 50% van de totaalprijs van de door de aanbestedende dienst of speciaal sectorbedrijf overeengekomen opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling aan ondernemers met een maximumbedrag van € 500.000. Indien een aanbestedende dienst onderdeel is van het Rijk wordt de financiële bijdrage, gelet op de Regeling financieel beheer van het Rijk, niet als subsidie maar op andere wijze beschikbaar gesteld. De bij een SBIR-traject beschikbaar te stellen expertise en uitvoeringsondersteuning door RVO in het kader van deze Oproep is voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven die geen onderdeel zijn van de rijksoverheid, kosteloos. De inzet van RVO voor een SBIR-traject wordt in een samenwerkingsovereenkomst met die dienst of dat bedrijf vastgelegd.

3. Proces

Na publicatie zullen er voorlichting- en informatiebijeenkomsten georganiseerd worden door RVO alvorens openstelling van de indieningsperiode. In deze periode kunt u contact opnemen met RVO voor vragen n.a.v. de Oproep of over uw voornemen om een voorstel in te dienen ter voorbereiding op de indiening.3 Voorstellen voor innovatiecompetities van aanbestedende diensten of speciale sectorbedrijven in de vorm van SBIR of innovatiepartnerschap kunnen met ingang van 17 mei 2021 vanaf 10:00 uur tot uiterlijk 31 mei 2021 om 16:00 uur bij RVO worden ingediend. In het geval dat tijdens deze indieningsperiode voorstellen van verschillende indieners gelijktijdig worden ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking tussen die indieners vastgesteld door middel van loting. Voorstellen dienen te zijn uitgewerkt conform het hiervoor door RVO beschikbaar gestelde online startformulier (te zien onder 5). Voorstellen die buiten de bovengenoemde datums worden ingediend komen niet in aanmerking.

RVO toetst de voorstellen voor een innovatiecompetitie aan de in onderdeel 4 vermelde uitgewerkte criteria. Het is mogelijk dat RVO om nadere uitleg of toelichting van het voorstel zal vragen.

Voor vragen of meer informatie over deze Oproep, kan per e-mail contact worden opgenomen met RVO: SBIR@rvo.nl.

4. Eisen en beoordelingscriteria voorstel voor een innovatiecompetitie:

Voor een voorstel gelden de volgende eisen en beoordelingscriteria.

 • a. Het voorstel voor een innovatiecompetitie wordt ingediend namens een aanbestedende dienst of een speciaal sectorbedrijf als bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012.

 • b. Het voorstel bevat een beschrijving van het probleem voor het uitvoeren van een publieke of overheidstaak of het maatschappelijk vraagstuk waarvoor een oplossing/oplossingen wordt/worden gezocht dat/die nog niet op de markt verkrijgbaar is/zijn. Door het overhandigen van verklaringen van bijvoorbeeld twee verschillende onafhankelijke experts, van een marktconsultatie en/of uitkomsten van een patentenonderzoek maakt de aanbestedende dienst of het speciaal sectorbedrijf aannemelijk dat er nog geen bewezen passende oplossing op de markt beschikbaar is. In de beschrijving wordt ook ingegaan op de algemene beleidsmatige en de concrete praktische vragen en knelpunten. Een aanbestedende dienst of speciaal sectorbedrijf dient bij het voorstel toe te lichten voor welke (andere) aanbestedende diensten of speciale sectorbedrijven de oplossing relevant is, en aan te geven of, en zo ja hoe deze bij het voorstel zijn betrokken.

 • c. De aanbestedende dienst of het speciale sectorbedrijf onderbouwt aan welke missie uit de Kennis en Innovatie Agenda’s de innovatiecompetitie bijdraagt.

 • d. De aanbestedende dienst of het speciaal sectorbedrijf beoogt door middel van een innovatiecompetitie een opdracht aan een onderneming te verstrekken4 en geeft met een onderbouwing aan naar welke vorm van innovatiecompetitie de voorkeur uitgaat: een SBIR-traject of een innovatiepartnerschap.

 • e. De aanbestedende dienst of het speciaal sectorbedrijf heeft voldoende draagvlak binnen de eigen organisatie voor een innovatiecompetitie en capaciteit beschikbaar voor de opdrachtverstrekking behorend bij een SBIR-traject of een innovatiepartnerschap en toont dat aan.

 • f. De aanbestedende dienst of het speciaal sectorbedrijf legt een raming van het benodigde budget voor de onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht(en) over en neemt bij die raming artikel 2.22, tweede lid en onderdeel b, van de Aanbestedingswet 2012 in acht voor zover het een voorstel voor een innovatiepartnerschap betreft. De aanbestedende dienst of het speciaal sectorbedrijf draagt zorg voor een tijdige reservering van het in te zetten eigen budget voor minimaal 50% van het budget voor de onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten aan ondernemingen.

 • g. Elke aanbestedende dienst of speciaal sectorbedrijf kan één voorstel indienen. Voorstellen voor een innovatiecompetitie die de afgelopen twee jaar reeds gebruik hebben gemaakt van financiële bijdrage van EZK in het kader van het SBIR-beleidsprogramma van EZK worden pas in behandeling genomen als andere voorstellen zijn beoordeeld en er nog budget beschikbaar is.

5. Meer informatie

Voor meer informatie en relevante documenten verwijs ik u naar de website van RVO, zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir/hoe-werkt-sbir/voordelen-voor-overheden of https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/mogelijke-procedures/europese-specifieke-procedures. Hier vindt u onder andere het startformulier. De Kennis- en Innovatieagenda’s zijn terug te vinden op https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst.

Link naar Quick Scan:

Quickscan SBIR (rvo.nl)

’s-Gravenhage, 1 april 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

CPB, Kansrijk Innovatiebeleid, 2016.

X Noot
2

PbEU 2014, C 198.

X Noot
3

Voorlichtingsinformatie over de Oproep zal beschikbaar zijn op: Voordelen van SBIR voor overheden | RVO.nl | Rijksdienst

X Noot
4

Het gaat bij een SBIR-traject om opdrachtverstrekking aan een onderneming voor onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten waarbij voldaan wordt aan de in paragraaf 2.3 van de Kaderregeling OOI opgenomen voorwaarden voor exclusieve ontwikkeling of pre-commerciële inkoop. Bij een innovatiepartnerschap gaat het om opdrachtverstrekking aan een onderneming voor het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of werken én de daaropvolgende aankoop van de daaruit resulterende leveringen, diensten of werken met gebruikmaking van de procedure zoals bedoeld in § 2.2.1.6 en § 3.1.2.6 van de Aanbestedingswet 2012.

Naar boven