Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2021, 17625Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied

Logo Veere

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 8 april 2021 t/m 19 mei 2021 het ontwerp 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan omvat:

-aanpassing van de Regeling nieuwe economische dragers voor wat betreft recreatieappartementen; -aanpassing als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over de 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied;

-aanpassing maximale oppervlakte- en hoogtemaat van dagcabines en strandslaaphuisjes; -het doorvoeren van verbeterpunten in de regels en het opnemen van een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit liggen van 8 april 2021 t/m 19 mei 2021 ter inzage. Het digitale ontwerp bestemmingsplan is vanaf 8 april 2021 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0174BPBgbH5-OW01. Tevens is het ontwerp bestemmingsplan vanaf dan in te zien op de gemeentelijke website www.veere.nl onder “Inwoners & Bezoekers – Bouwen & Wonen – Ruimtelijke plannen buiten de kernen – 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied”. Ten slotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis. Van 8 april 2021 t/m 19 mei 2021 heeft iedereen de mogelijkheid mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met Ella Louwerse, tel. 0118-555355.

 

Domburg, 7 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester,

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag