Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2021, 17341Ruimtelijke plannenVaststelling aangepast bestemmingsplan Dorpsstraat 1-B, C, F en G te Slenaken

Logo Gulpen-Wittem

Het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 maart 2021 het aangepaste bestemmingsplan Dorpsstraat 1-B, C, F en G te Slenaken heeft vastgesteld.

Op 9 juli 2020 is het bewuste bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingplan voorziet in het wijzigen van het gebruik en in het wijzigen van de bouwmogelijkheden van de gronden, gelegen aan de Dorpsstraat 1-B, C, F en G te Slenaken, kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie H, nummers 353, 354, 355, 360, 361 en 362. Uit onafhankelijk juridisch advies is gebleken dat de in de plantoelichting opgenomen tekst over openbaar karakter in strijd is met gemaakte afspraken. Deze strijdigheid wordt gecorrigeerd door het bestemmingsplan op dit onderdeel opnieuw vast te stellen. 

 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 10 april 2021 tot en met 22 mei 2021 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via:

 

  • 1.

    Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden

klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

  • 1.

    De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl

(https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/bestemmingsplannen/overzicht-bestemmingsplannen).

Tegen betaling kan een exemplaar van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken worden verstrekt.

 

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • 1.

    door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

· door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen (art. 3.11 lid 1 sub d Wro)

Een beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn worden ingediend bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn –naast het indienen van beroep- een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.