Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2021, 17193VerkeersbesluitenInstellen eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Rijksweg Budel

Logo Cranendonck

1347656D

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Rijksweg gelegen is buiten de bebouwde kom van Budel en in eigendom en beheer is bij de gemeente Cranendonck;

dat de Rijksweg de kernen Budel en Maarheeze met elkaar verbindt;

dat tussen de kernen Budel en Maarheeze de autosnelweg A2 van Eindhoven naar Maastricht ligt;

dat er met name in de ochtend- en avondspits regelmatig filevorming ontstaat op de autosnelweg A2;

dat bij filevorming op de autosnelweg A2 verkeer op zoek gaat naar een alternatieve route en er sluipverkeer ontstaat op de Rijksweg;

dat het sluipverkeer een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern Maarheeze;

dat onder de vlag van SmartwayZ.NL overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samenwerken om de doorstroming van het verkeer in Zuid-Nederland te verbeteren;

dat het mobiliteitsprogramma van SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven in Noord-Brabant en Limburg en een deelopgave het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming op de autosnelweg A2 Weert–Eindhoven is;

dat in 2018 een No-regret-pakket is opgesteld met (tijdelijke)maatregelen die tegen geringe investeringskosten en op korte termijn uitvoerbaar zijn;

dat op basis van dit No-regret-pakket tijdelijke verkeersmaatregelen zijn ingesteld in de kern Maarheeze om sluipverkeer vanuit de autosnelweg A2 zoveel als mogelijk tegen te gaan en de leefbaarheid en verkeersveiligheid te waarborgen;

dat de gemeente Cranendonck de afgelopen jaren actief betrokken is geweest bij het opstellen van maatregelenpakketten voor de deelopgave autosnelweg A2 Weert–Eindhoven;

dat in 2018 een maatregelenpakket ter besluitvorming is voorgelegd aan de programmaraad van SmartwayZ.NL en deze het maatregelenpakket heeft vastgesteld;

dat één maatregelenpakket bestaat uit doseerlichten, beweegbare fysieke afsluitingen, eenrichtingsverkeer voor al het verkeer, uitgezonderd (brom)fietsers, inrijverboden, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer en communicatiedisplays;

dat voor het instellen van eenrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer een verkeersbesluit vereist is;

dat het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer geldt van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur;

dat in februari 2019 in Maarheeze een inloopavond is georganiseerd waarin de sluipverkeermaatregelen voor de deelopgave autosnelweg A2 Weert–Eindhoven zijn gepresenteerd;

dat in maart 2019 in Leende een inloopavond is georganiseerd waarin de sluipverkeermaatregelen voor de deelopgave autosnelweg A2 Weert–Eindhoven zijn gepresenteerd;

dat de sluipverkeermaatregelen ook zijn besproken met de dorpsraden, hulpdiensten en busmaatschappij;

dat woningen en bedrijven rondom het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer bereikbaar blijven en er geen onacceptabele omrijdafstanden ontstaan;

dat na het instellen van de definitieve sluipverkeermaatregelen op de Ruilverkavelingsweg, Driebos en Strijperdijk de effecten van de maatregelen worden gemonitord;

dat weggebruikers en omwonenden via een mediacampagne worden geïnformeerd over het instellen van het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Rijksweg en

dat het ontwerp verkeersbesluit op 28 januari 2021 ter inzage gepubliceerd is en hierop geen zienswijzen zijn ingediend.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van de in artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen doelstellingen:

– het verzekeren van de veiligheid op de weg;

– het beschermen van weggebruikers en passagiers;

– het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

– het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

– het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en

– het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden

is het gewenst om:

eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in te stellen in de Rijksweg (in de richting van noord naar zuid).

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregel belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregel een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistrict Zuidoost Brabant.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen hebben burgemeester en wethouders besloten de volgende verkeersmaatregel te treffen:

Het instellen van eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Rijksweg (in de richting van noord naar zuid).

Een en ander op de locatie zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Budel 1 april 2021

Burgemeester en wethouders van Cranendonck

Namens deze,

P.A.W. van Bree

Beleidsuitvoerder Verkeer

Mededelingen

 

Publicatie

Vanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het verkeersbesluit in de Staatscourant, ligt het verkeersbesluit onder de naam ‘Instellen eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Rijksweg Budel’ ter inzage. Vervolgens heeft u 6 weken de tijd om het verkeersbesluit in te zien in het gemeentehuis.

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij besluiten? Dan kunt u uw beroep indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. Uw beroepschrift bevat ten minste het volgende:

- uw naam en het adres;

- de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;

- het nummer van het verkeersbesluit;

- een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;

- waarom u het beroepschrift indient en

- uw ondertekening.

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking op dit besluit.

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om, naast het indienen van uw bezwaarschrift, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Dit kan wanneer een bezwaarschrift is ingediend en wanneer onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch op telefoonnummer 088 - 361 18 34.