Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlbrandswaardStaatscourant 2021, 17177Ruimtelijke plannenBouwplan Zonnepark Rhoon

Logo Albrandswaard

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit tot vaststellen van de uitgebreide omgevingsvergunning “Zonnepark Rhoon” , kenmerk GV 202832 bestaande uit bouwplan, ruimtelijke onderbouwing en verklaring van geen bedenking

Plan

Zonnepark in Rhoon.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd

Inzage

van vrijdag 9 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021.

www.albrandswaard.nl/ter-inzage 

www.ruimtelijkeplannen.nl planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.ZonneparkRhoon-VST1

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.