Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2021, 17095Onteigeningen

Besluit van 16 maart 2021, nr. 2021000479 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Katwijk krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Klei-Oost Zuid 2005)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een bestemmingsplan

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

De gemeenteraad van Katwijk (hierna: verzoeker) heeft Ons bij besluit van 26 september 2019, nummer 1479794, verzocht om in die gemeente over te gaan tot het aanwijzen van onroerende zaken ter onteigening, begrepen in het onteigeningsplan Klei-Oost Zuid 2005. De onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Klei-Oost Zuid.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk hebben bij brief van 20 november 2019, kenmerk 1542402, het verzoek aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Burgemeester en wethouders van Katwijk hebben bij brief van 6 maart 2020, kenmerk 1615600 en per e-mail van 9 juli 2020, de onteigeningsstukken aangevuld.

Bij brief van 6 maart 2020, kenmerk 1615600, hebben burgemeester en wethouders Ons eveneens te kennen gegeven wegens minnelijke eigendomsverkrijging niet langer prijs te stellen op voortzetting van de onteigeningsprocedure voor de onroerende zaken met de grondplannummers 3, 4, 5 en 6. Omdat de noodzaak van onteigening voor deze grondplannummers hiermee is komen te vervallen, zullen Wij deze niet ter onteigening aanwijzen. In de bij dit besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken is hiermee rekening gehouden.

Planologische grondslag

De onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen, zijn gelegen in het bestemmingsplan Klei-Oost Zuid, verder te noemen: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 2 juni 2005 vastgesteld door de raad van de toenmalige gemeente Rijnsburg. Na een (hernieuwd) goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 oktober 2008, gevolgd door tegen dat besluit ingestelde beroepen, is het bestemmingsplan met een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 oktober 2009 onherroepelijk geworden.

Aan de onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen Bedrijfsdoeleinden en Verkeersdoeleinden toegekend.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 11 september 2020 tot en met 22 oktober 2020 in de gemeente Katwijk en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft de burgemeester van Katwijk van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op 10 september 2020 in de Rijnsburger en in de Katwijksche Post openbaar kennis gegeven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Onze Minister) heeft van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Staatscourant van 10 september 2020, nr. 45722.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een bedrijventerrein voor bedrijven in de milieucategorie 1, 2, 3a of 3b. De te onteigenen onroerende zaken maken deel uit van door verzoeker uit te geven bouwkavels op het bedrijventerrein. Daarnaast maken de onroerende zaken deel uit van een te realiseren openbare hoofdontsluitingsweg en van een deel van een sloot. De bouwkavels omvatten mede kavelontsluitingen, parkeerplaatsen op eigen erf en groenvoorzieningen. Verzoeker zal op de bouwkavels bedrijfsgebouwen doen realiseren tot en met milieucategorie 3.

Het bedrijventerrein Klei-Oost Zuid ligt ten noorden van het Oegstgeesterkanaal en wordt globaal begrensd in het noorden door de Trappenberglaan, in het westen door de Noordwijkervaart (Maandagse Wetering), in het zuiden door de Vinkenweg en het sportpark Middelmors, en in het oosten door de Kloosterschuurweg, de Kloosterschuurlaan en de Hogeweg.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het bestemmingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, als ook door de zakelijke beschrijving behorende bij het onteigeningsplan. Verder blijkt de wijze van planuitvoering uit de indicatieve verkaveling/inrichting opgenomen op de Presentatietekening met het nummer W19-11705-15-VO-02 d.d. 15 mei 2019.

De kosten voor de aanleg van de voorzieningen van openbaar nut binnen het plangebied en de watercompensatie elders worden gefinancierd uit de verkoopopbrengsten van de bouwkavels. Voor het gebied is een grondexploitatie vastgesteld die jaarlijks wordt herzien.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het bestemmingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst verzoeker de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, heeft de gemeenteraad van Katwijk tot zijn onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het bestemmingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat verzoeker ernaar streeft om in 2020 te starten met het gefaseerd bouwrijp maken van de percelen. Indien de te onteigenen (delen van) percelen in eigendom worden verkregen, zal verzoeker daar ook starten met de uitvoering van de werkzaamheden en de realisatie van de bestemmingen. Verzoeker beoogt om medio 2025 met de werkzaamheden gereed te zijn. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de termijn dat het ontwerp koninklijk besluit ter inzage heeft gelegen zijn daarover geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de gemeente Katwijk de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van de gemeente Katwijk tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet gedeeltelijk toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 januari 2021 nr. RWS-2020/56816, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het besluit van de gemeenteraad van Katwijk van 26 september 2019, nummer 1479794;

gelezen de voordracht van burgemeester en wethouders van Katwijk van 20 november 2019, kenmerk 1542402;

gelezen de brief van burgemeester en wethouders van Katwijk van 6 maart 2020, kenmerk 1615600 en de e-mail namens burgemeester en wethouders van Katwijk van 9 juli 2020;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 10 februari 2021, no.W04.21.0002/I;

gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 maart 2021, nr. RWS-2021/7314, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Klei-Oost Zuid van de gemeente Katwijk ten name van die gemeente ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken, aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeente Katwijk en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Den Haag, 16 maart 2021

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: KLEI-OOST ZUID 2005

VERZOEKENDE INSTANTIE: GEMEENTE KATWIJK

   

Kadastraal bekend als gemeente Rijnsburg

 

Grondplan nr.

Te onteigenen

grootte (m²)

Omschrijving

Kadastrale

grootte (m²)

Sectie

en nr.

Ten name van

1

Geheel

Wonen Erf – tuin

1.555

B 5249

Pietertje Catharina van Egmond, Rijnsburg;

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Liander Infra N.V., Arnhem

2

2.246

Bedrijvigheid (kas)

3.155

B 5770

3/5 Eigendom: Gerrit Korstiaan van Tilburg, Rijnsburg;

2/5 Eigendom: Maria Dorst, Rijnsburg