Gemeente Uden - verkeersbesluit - instellen van een geslotenverklaring vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer - Oudedijk, Odiliapeel

Logo Uden

Gelet op

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

de bevoegdheid van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden tot het nemen van verkeersbesluiten, als bedoeld in het eerste lid sub d. van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, en het besluit van 16 december 2014 van het College tot mandatering van deze bevoegdheid aan de teamleider inrichting van de afdeling Ruimte alsmede de bevoegdheid tot de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens ingevolge paragraaf 4 van het BABW;

Overwegende,

dat op grond van het bepaalde in artikel 15 Wegenverkeerswet en artikel 12 BABW

Uit het oogpunt van:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, sub a Wegenverkeerswet);

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2, lid 1, sub b Wegenverkeerswet);

 • -

  het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2, lid 1, sub c Wegenverkeerswet);

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (artikel 2, lid 1, sub d Wegenverkeerswet);

Is het gewenst om

Voor het waarborgen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de Oudedijk binnen de bebouwde kom van Odiliapeel, voor het gedeelte van de Oudedijk tussen de kruising met de Beukenlaan en de kruising met de Vijfhoekstraat, een geslotenverklaring voor vrachtverkeer in te stellen met uitzondering van bestemmingsverkeer. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde verkeersbesluittekening 3158.01. Dat in het belang van de verkeersveiligheid kunnen indien omstandigheden daartoe vragen, aanvullende maatregelen worden getroffen;

Achtergrond

De Oudedijk is vanaf oudsher de ontsluitingsweg die dwars door de kern en het centrum Odiliapeel loopt. De Oudedijk binnen de bebouwde kom is heringericht. De gekozen weginrichting is niet afgestemd op structureel gebruik door vrachtverkeer. Om zwakkere verkeersdeelnemers op de Oudedijk in de dorpskern van Odiliapeel te beschermen en om de leefbaarheid te waarborgen is het nodig om een geslotenverklaring voor vrachtverkeer in te stellen met uitzondering van bestemmingsverkeer voor het gedeelte van de Oudedijk tussen de kruising met de Beukenlaan en de kruising met de Vijfhoekstraat. Hiervoor dient een verkeersbesluit te worden genomen.

Belangenafweging

Dat overeenkomstig paragraaf 6 van het BABW de volgende afwegingen van belangen heeft plaats gevonden;

 • 1.

  Het belang van de gemeente Uden, als wegbeheerder van de Oudedijk in Odiliapeel en wegen in de omgeving, te weten de regulering en handhaving van de verkeerssituatie aldaar;

 • 2.

  De Oudedijk loopt in de richting van noord-west vanaf de aansluiting met de N264 naar zuid-oost waar het aansluit op de N277, en gaat dwars door de kern van Odiliapeel. De Oudedijk is van oudsher de (gebieds) ontsluitingsweg van Odiliapeel, waar een maximum snelheid geldt van 60 km p/u buiten de bebouwde kom en 30 km p/u binnen de bebouwde kom;

 • 3.

  Langs de Oudedijk in de dorpskern van Odiliapeel is tevens een basisschool gelegen;

 • 4.

  Het verwerkingsbedrijf Peka Kroef B.V. is gelegen aan de Beukenlaan in Odiliapeel. Vrachtwagenchauffeurs voor Peka Kroef B.V. worden via navigatieapparatuur via de dorpskern van Odiliapeel over de Oudedijk verwezen omdat dit de kortste route is naar de N264;

 • 5.

  Zwaar vrachtverkeer in combinatie met het overige verkeer is niet wenselijk. Om de kwetsbare verkeersdeelnemers in de dorpskern van Odiliapeel zoveel mogelijk te beschermen dient het vrachtverkeer gescheiden te worden van het overige verkeer middels een geslotenverklaring voor vrachtverkeer;

 • 6.

  Het vrachtverkeer dat dwars door de kern van Odiliapeel rijdt tast ook de leefbaarheid aan zoals trillingen en geluid;

 • 7.

  De Oudedijk binnen de bebouwde kom is heringericht. De gekozen weginrichting is niet afgestemd op structureel gebruik door vrachtverkeer. De maatregel van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer sluit aan op de herinrichting;

 • 8.

  Er zijn diverse maartregelen overwogen om het beoogde doel te bereiken tot het weren van vrachtverkeer, zoals het instellen van een geslotenverklaring, het treffen van verkeerscirculatiemaatregelen en fysieke maatregelen zoals een wegafsluiting;

 • 9.

  Gebleken is dat het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer gezien vanuit de verkeersveiligheid en tegelijkertijd het waarborgen van de bereikbaarheid van het bestemmingsverkeer van onder andere bedrijven in de kern van Odiliapeel de beste oplossing is. Andere overwogen maatregelen zoals een verkeersdrempel en een fysieke afsluiting zouden veel negatieve neveneffecten voor de bewoners van Odiliapeel met zich meebrengen;

 • 10.

  Over de gedeeltelijke afsluiting van de Oudedijk voor vrachtverkeer heeft overleg plaatsgevonden. In aanvulling op de geslotenverklaring worden chauffeurs geïnformeerd middels verwijsbebording en wordt op het kruispunt Oudedijk met de Vijfhoekstraat een verwijsbord richting de N277 geplaatst. Vanaf daar neemt de navigatie de route over de hoofdwegen weer op;

 • 11

  De bereikbaarheid van bedrijven in het centrum ten behoeve van onder andere bevoorrading wordt gewaarborgd doordat er een geslotenverklaring wordt ingesteld voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer;

 • 12

  Met het instellen van de geslotenverklaring voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer op de Oudedijk in de bebouwde kom van Odiliapeel, worden de belangen behartigd tot het verzekeren van de veiligheid op de weg als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a Wegenverkeerswet, en het beschermen van weggebruikers en passagiers als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b Wegenverkeerswet;

 • 13

  Met het instellen van de geslotenverklaring voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer op de Oudedijk in de bebouwde kom van Odiliapeel wordt het belang behartigd tot het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub c Wegenverkeerswet;

 • 14

  Met het instellen van de geslotenverklaring voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer op de Oudedijk in de bebouwde kom van Odiliapeel wordt het belang behartigd tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub d Wegenverkeerswet;

 • 15

  Het belang van de verkeersveiligheid in de dorpskern is zwaarwegender dan het gebruik van de Oudedijk dwars door de dorpskern ten behoeve van vrachtverkeer uitgezonderd het bestemmingsverkeer, gelet er alternatieve routes voor het vrachtverkeer beschikbaar zijn die niet door de dorpskern gaan.

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de politie Oost , die met het voorgenomen verkeersbesluit heeft ingestemd;

b e s l u i t

 • 1.

  Op het gedeelte van de Oudedijk te Odiliapeel, tussen de kruising met de Beukenlaan en de kruising met de Vijfhoekstraat, een geslotenverklaring in te stellen voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer;

 • 2.

  Deze maatregel wordt aangegeven door het aanbrengen van verkeerstekens volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) dat toegepast wordt zoals aangegeven is op tekening 3158.01;

 • 3.

  Het verkeersbesluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken, overeenkomstig artikel 27 BABW.

Dit besluit wordt ter openbare kennis aangeboden door middel van publicatie in de Staatscourant d.d. 14-01-2021

Uden, 6 januari 2021 

Namens Burgemeester en wethouders van Uden

teamleider Inrichting afdeling Ruimte

Hoe kunt u bezwaar maken?

U moet uw bezwaren schriftelijk en binnen 6 weken na verzending van dit besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 83, 5400 AB Uden.

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen door het bezwaarformulier in te vullen op www.uden.nl.

Inwerkingtreding

Het maken van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer u van mening bent dat er met spoed een beslissing over dit besluit moet worden genomen kunt u aanvullend een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank.

Hoe kunt u een voorlopige voorziening aanvragen?

U vraagt een voorlopige voorziening aan via www.rechtspraak.nl of u kunt een ondertekende brief sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125 5200 MA

’s Hertogenbosch. Voor de behandeling moet u griffierechten betalen.

Naar boven