Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2021, 16927Ontheffingen

Ontheffing beperking geluidhinder militaire luchthaven Eindhoven (Oefening Orange Bull)

26 maart 2021

Kenmerk: BS 2021005492

Nr: MLA/066/2021

De Minister van Defensie,

Gelezen het verzoek van de commandant van het Air Mobility Command van 24 februari 2021;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Regeling beperking geluidhinder luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Aan de commandant van het Air Mobility Command wordt ontheffing verleend van het verbod, genoemd in artikel 1, onderdeel e, onder 1°, van de Regeling beperking geluidhinder luchtvaart op het uitvoeren van vluchten voor oefendoeleinden op de militaire luchthaven Eindhoven op werkdagen na 00.00 uur plaatselijke tijd tot 07.00 uur plaatselijke tijd of zoveel eerder als de uniforme daglichtperiode aanbreekt, en op vrijdagen vanaf 17.00 uur, zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

 • 2. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, is van kracht op de volgende dagen en tijdstippen:

  Week 15

  vrijdag 16 april 2021 van 17:00 uur plaatselijke tijd tot 23:00 uur plaatselijke tijd;

  Week 16

  vrijdag 23 april 2021 van 17:00 uur plaatselijke tijd tot 23:00 uur plaatselijke tijd.

 • 3. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend onder de voorwaarde dat de vliegroute zodanig wordt gekozen dat het optreden van vermijdbare geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 2

 • 1. Aan de commandant van het Air Mobility Command wordt ontheffing verleend van het verbod, genoemd in artikel 1, onderdeel f, onder 1°, van de Regeling beperking geluidhinder luchtvaart ten behoeve van het uitvoeren van doorstarts na 22:00 uur plaatselijke tijd.

 • 2. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, is van kracht op de volgende dagen en tijdstippen:

  Week 15

  maandag 12 april 2021 tot en met donderdag 15 april 2021 van 22:00 uur plaatselijke tijd tot 23:59 uur plaatselijke tijd;

  vrijdag 16 april 2021 van 22:00 uur plaatselijke tijd tot 23:00 uur plaatselijke tijd;

  Week 16

  maandag 19 april 2021 tot en met donderdag 22 april 2021 van 22:00 uur plaatselijke tijd tot 23:59 uur plaatselijke tijd;

  vrijdag 23 april 2021 van 22:00 uur plaatselijke tijd tot 23:00 uur plaatselijke tijd.

 • 3. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend onder de voorwaarde dat de vliegroute zodanig wordt gekozen dat het optreden van vermijdbare geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 3

Verlengde openstelling wordt toegestaan onder voorwaarde dat artikel 1, onderdeel c, van de Regeling beperking geluidhinder luchtvaart in acht wordt genomen.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van zaterdag 24 april 2021.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie, voor deze: De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, J.P. Apon, Commodore

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift kan digitaal of schriftelijk worden ingediend. Het digitale bezwaarschrift dient te worden ingediend via www.defensie.nl/bezwaarJDV. Het schriftelijke bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, MPC 55A, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

Gedurende de weken 15 en 16 van dit jaar vindt de oefening Orange Bull plaats vanaf de Vliegbasis Eindhoven. Orange Bull is een oefening van het 336 squadron van de Koninklijke luchtmacht samen met het Korps Commandotroepen, 11 Luchtmobiele Brigade en Bijzondere Bijstandseenheden van de Koninklijke Marine. Tijdens deze oefening worden er twee waves per dag gevlogen met twee C-130 Hercules-transportvliegtuigen. Deze oefening is cruciaal voor de gereedstelling van het Air Mobility Command (AMC), de C-130 Hercules specifiek en de deelnemende eenheden. Daarnaast staan de trainingsdoelen van deze oefening in het kader van de gereedstelling voor inzet van het AMC ten behoeve van de missie MRC MINUSMA in Mali waaraan het AMC per november 2021 deelneemt.

Als gevolg van Covid-19 beperkingen is een aantal geplande buitenlandse oefeningen in 2020 komen te vervallen, waardoor de operationele gereedstelling van de C-130 Hercules-transportvliegtuigen en daarmee de taakstelling van het AMC in het gedrang zijn gekomen. Om deze reden is er gezocht naar alternatieve trainingsmogelijkheden binnen Nederland; Orange Bull is een van de oefeningen die hier invulling aan geeft. Een van de gedefinieerde trainingsdoelen is het vliegen met Night Vision Goggles (NVG) en om die reden is het noodzakelijk dat een deel van de vluchten wordt uitgevoerd tijdens de astronomical twilight, die in de weken 15 en 16 vanaf 21:48 uur plaatselijke tijd aanvangt. Als gevolg hiervan dient de avond wave vanaf Vliegbasis Eindhoven gedurende deze twee weken van maandag tot en met donderdag tot 23:59 uur te worden uitgevoerd en vrijdag tot 23:00 uur ten einde het maximale effect van deze trainingsvluchten te kunnen bereiken. Onderdeel van het vliegen met NVG is het uitvoeren van oefendoorstarts.

Artikel 5, eerste lid, van de Regeling beperking geluidhinder luchtvaart (hierna: de Regeling) biedt de Minister van Defensie de mogelijkheid om, al dan niet onder voorwaarden of beperkingen, ten behoeve van oefendoeleinden ontheffing te verlenen van het gestelde in artikel 1, onderdeel e, onder 1°, en onderdeel f, onder 1°, van het in de Regeling neergelegde verbod op het vliegen op vrijdagen vanaf 17:00 uur, respectievelijk het uitvoeren van oefendoorstarts na 22:00 uur plaatselijke tijd. In de onderhavige beschikking is van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Er is ontheffing verleend om op twee vrijdagen tot 23:00 uur plaatselijke tijd voor oefendoeleinden te blijven vliegen waarbij tot 23:00 uur ook oefendoorstarts kunnen worden uitgevoerd. Op maandag tot en met donderdag is ontheffing verleend om tot 23:59 uur plaatselijke tijd oefendoorstarts uit te voeren om daarmee mogelijk te maken dat de C-130 Hercules-transportvliegtuigen voldoende kunnen oefenen. De ontheffingen zijn verleend onder de voorwaarde dat de vliegroute zodanig wordt gekozen dat het optreden van vermijdbare geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Om van maandag tot en met donderdag tot 23:59 uur te kunnen oefenen moet de luchthaven Eindhaven langer openblijven dan volgens artikel 4.1.2, eerste lid, van het Luchthavenbesluit Eindhoven is toegestaan. Verlengde openstelling is volgens het tweede lid van dat artikel mogelijk van maandag 00:00 uur tot vrijdag 07:00 uur ten behoeve van een nationale oefening, zoals de onderhavige. Op vrijdag gelden de reguliere openstellingstijden tot 23:00 uur.

Omdat verlengde openstelling overlast met zich brengt, is als voorwaarde gesteld dat het aantal starts en doorstarts voor oefendoeleinden tot het, voor het verkrijgen dan wel het behouden van de vaardigheid door iedere individuele vlieger, noodzakelijk minimum moet worden beperkt.