Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalwijkStaatscourant 2021, 1688VergunningenOntwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuwe hoofdvestiging van automobielbedrijf van Mossel op het perceel gelegen op het bedrijventerrein Haven 8 west te Waalwijk.

Logo Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het voornemens is om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° van de Wabo af te wijken van de planregels van bestemmingsplannen 'Buitengebied Waalwijk' en 'Regels van het bestemmingsplan Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven' voor de realisatie van een nieuwe hoofdvestiging van automobielbedrijf Van Mossel op het perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie K, nummer 672, gelegen op het bedrijventerrein Haven 8 west te Waalwijk.

De aanvraag betreft de volgende activiteit:

  • 1.

    het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo).

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de Frontoffice Bouwen, Wonen en Leefomgeving van de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Let op, voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via 0416-683456.

Een ieder heeft de mogelijkheid om, gedurende de termijn van de ter inzage ligging, zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen bij het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, neem dan contact op met E. Veraa van het team Vergunningverlening & Belastingen via 0416-683456.

Het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is eveneens mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl/mailvoorwaarden.

Waalwijk 13 januari 2021

Het College van Waalwijk

Namens dit:

E.L.M.M. Veraa