Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2021, 16835Ruimtelijke plannenCoördinatieregeling ontwerpbesluiten Paulus Potterstraat 2 t/m 14 01 en Frans Halsstraat 22-24

Logo Barneveld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 2 april 2021 ontwerpen ter inzage liggen van het bestemmingsplan Paulus Potterstraat-Frans Halsstraat en de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’ aan de Paulus Potterstraat 2 t/m 14 01 en Frans Halsstraat 22-24 in Voorthuizen.

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. Het plan voorziet in het realiseren van 15 woningen op de percelen Paulus Potterstraat 2 t/m 14 01 en Frans Halsstraat 22-24 in Voorthuizen.

Ontwerpbestemmingsplan

De raad heeft het voornemen om voor het plan een bestemmingsplan vast te stellen. Het ontwerp bestemmingsplan Paulus Potterstraat-Frans Halsstraat ligt ter inzage.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook de aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen met ingang van 2 april tot en met 13 mei 2021 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1630-0001

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1630-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

 

Barneveld, 1 april 2021.