Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2021, 1667VerkeersbesluitenDefinitief Verkeersbesluit Uitbreiden parkeerverbod Pancratiusstraat Munstergeleen

Logo Sittard-Geleen

Registratienummer 2021/2670781

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Voor het uitbreiden van een parkeerverbod aan de kerk-kant in de Pancratiusstraat in Munstergeleen de onderstaande verkeersmaatregel te nemen:

  • 1.

    Aanbrengen van een onderbroken gele markering op de trottoirband langs de goot.

Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto in de aparte bijlage. Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

 

2. Overwegingen

In de Pancratiusstraat in Munstergeleen ligt een parkeerverbod aan de zijde van de woningen (huisnummers 1 t/m 8), tussen de Kerkstraat en de Barbarastraat. Dat is ook het geval voor een klein stukje aan de overzijde tussen de Kerkstraat en de in- en uitgang naar het parkeerterrein bij de kerk.

Gelet op de beperkte breedte van de Pancratiusstraat kunnen in geval van een tegenover een inrit geparkeerd voertuig problemen ontstaan bij het gebruik van de inrit. Voorstel is dan ook op die plaatsen waar nu tegenover de inritten nog geen sprake is van een parkeerverbod een parkeerverbod in te stellen (zie foto 2).

 

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer artikel 12.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregelen te nemen. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

De Pancratiusstraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

 

4. Advies en inspraak

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 03-11-2020 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregel.

Van donderdag 19-11-2020 tot en met woensdag 02-12-2020 heeft het voornemenbesluit ter inzage gelegen. Hierop is geen reactie binnen gekomen.

 

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 12-01-2021

 

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en Ontwerp

 

 

 

Plv. Ing. J.T.A.M. Malik

 

6. Publicatie, inzage en bezwaar

Na besluitvorming wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar de digitale Staatcourant.

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 14-01-2021 tot en met woensdag 24-02-2021. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:

 

Elektronisch (met DigiD)

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

 

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam en adres;

• de datum;

• de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

• de reden(en) van uw bezwaar;

• uw handtekening.

 

Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

 

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-400 00 39.

Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

 

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt u afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis. U kunt hem ook aanvragen via www.overheid.nl of 1400 (lokaal tarief).

 

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.

Een bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.