Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2021, 16643Ruimtelijke plannenGewijzigde Vaststelling bestemmingsplan “Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel”

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 16 maart 2021 het bestemmingsplan “Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel” gewijzigd heeft vastgesteld. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 1 april tot en met 12 mei 2021 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, de bijbehorende bijlagen en het raadsbesluit voor belanghebbenden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Doel van de bestemmingsplanwijzigingDit bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een ruimte voor ruimte woning op het perceel Keunenhoek ongenummerd, naast 25 in Budel.

InzageWij adviseren u het vastgestelde bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPBG3069-VAS1). Deze versie is juridisch bindend. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting en is ook in te zien via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor uw en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen rondom Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

BeroepTegen het besluit van de gemeenteraad tot het (gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de termijn voor de terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

 

  • 1.

    Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.

  • 2.

    Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

  • 3.

    Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

InwerkingtredingHet vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Budel, 29 maart 2021

Gemeente Cranendonck,

Namens deze:

Burgemeester en wethouders