Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2021, 16614Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort 1e herziening’

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 4 maart 2021, nummer 2021.0000098, het bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort 1e herziening’ met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGcrqwickev1eherz-C001 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Het plan

Het bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort 1e herziening’ bevat de juridisch-planologische regeling voor het woonconcept waarbij de bergingen die zijn voorzien aan de binnenzijde van de deelgebieden (in de voortuin) planologisch mogelijk gemaakt worden. Daarnaast wordt vastgelegd dat geen groter oppervlak aan bijbehorende bouwwerken is toegestaan dan het oppervlak van de berging, zijnde 7,5 m².

Bouwwerken in de achtertuinen zijn ruimtelijk ongewenst in verband met de aansluiting op het aangrenzende landschap. Met dit bestemmingsplan wordt ook vastgelegd dat bijbehorende bouwwerken op gronden achter de voorgevel van het bouwperceel niet zijn toegestaan.

Inzien

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro.

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks in te zien van 9-17 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852. Het is niet uit te sluiten dat vanwege maatregelen ten aanzien van het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzagelegging begint 2 april 2021 en duurt zes weken.

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen, kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook is het mogelijk om digitaal beroep in te stellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Digitaal beroep instellen is alleen mogelijk voor burgers.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde inzagetermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.