Vastgesteld wijzigingsplan Enghlaan 8-10 Blaricum

Logo Blaricum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum heeft het wijzigingsplan Enghlaan 8-10 op 23 februari 2021 vastgesteld. De eigenaar van de percelen Enghlaan 8 en 10 wilt de oppervlaktes van zijn twee percelen herschikken en op het perceel Enghlaan 8 een nieuwe woning realiseren. Omdat de individuele bouwpercelen in het vigerende bestemmingsplan ‘Villagebieden 2013’, vastgesteld op 15 oktober 2014 zijn vastgelegd, kan de gewenste herschikking alleen met toepassing de wijzigingsbevoegdheid van het college van burgemeester & wethouders in artikel 18.9 van het bestemmingsplan plaatsvinden. Het voorliggende wijzigingsplan voldoet aan de bij de wijzigingsbevoegdheid opgenomen voorwaarden. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf 30 maart 2021 -gedurende 6 weken- tot en met 10 mei 2021 ter inzage. Het plan kunt u inzien bij het loket Bouwen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035. Het plan met identificatienummer NL.IMRO.0376.BLCWPEnghlaan8en10-Va01 kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Blaricum, 30 maart 2021

Naar boven