Provincie Groningen - ontwerpvergunning en aanvullingen vergunningaanvraag/MER voor RWE - aandeel biomassa in de kolencentrale in de Eemshaven te verhogen naar 1600 kton/jaar

Logo Groningen

RWE Eemshaven Holding II B.V. is van plan om het aandeel biomassa in de kolencentrale in de Eemshaven te verhogen van 800 naar 1600 kton/jaar. Om deze verandering mogelijk te maken heeft RWE een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Onderdeel van deze aanvraag om een revisievergunning is een milieueffectrapport (MER).

Procedure

De vergunningaanvraag ingevolge de Wabo heeft tot en met 29 juli 2019 ter visie gelegen, samen met het bijbehorende MER. Op basis van adviezen van de Commissie voor de m.e.r. heeft RWE aanvullingen op het MER ingediend.

Terinzagelegging

De ontwerpvergunning ingevolge de Wabo, de aanvraag en de aanvullingen daarop, het MER en de

aanvullingen op het MER en bijbehorende stukken liggen, tijdens kantooruren, ter inzage van 31 maart 2021 tot en met 12 mei 2021 in:

  • -

    het gemeentehuis van de gemeente het Hogeland, Hoofdstraat-west 1 in Uithuizen, vanwege corona alleen na telefonische afspraak: tel: 088-3458888

  • -

    de mediatheek van het Provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Buiten kantooruren na telefonische afspraak met het Loket VTH via onderstaand telefoonnummer.

    De stukken zijn online te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Inspraak

Tot en met 12 mei 2021 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot de ontwerpvergunning indienen bij de Provincie Groningen, Loket VTH, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Op verzoek kan dit ook mondeling. Daarvoor dient u een afspraak te maken via onderstaand telefoonnummer. Wettelijke adviseurs kunnen tot en met 18 april 2021 hun advies indienen. 

Inlichtingen

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze, kunt u zich wenden tot: het Loket VTH van de provincie Groningen, tel: 050-3164610

Naar boven