Regeling tarieven Airport Coordination Netherlands 2021

De directie van Airport Coordination Netherlands,

Gelet op artikel 8a.67 Wet luchtvaart,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. ACNL:

Airport Coordination Netherlands;

b. algemene luchtvaart:

alle luchtvaart niet zijnde handelsverkeer;

c. boekjaar 2021:

het jaar dat loopt van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022

d. gebruiker:

een luchtvaartmaatschappij alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert, niet zijnde een luchtvaartmaatschappij;

e. handelsverkeer:

verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen die open staan voor individuele boekingen voor passagiers, vracht of post, en die betreffen: geregelde vluchten, zijnde lijnvluchten of commerciële vluchten uitgevoerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling, en niet-geregelde vluchten, zijnde chartervluchten in het passagiers- en vrachtvervoer of commerciële vluchten met een ongeregeld karakter;

f. luchthaven:

een luchthaven waarvoor ACNL is belast met de taken die de slotcoördinator op grond van de slotverordening heeft;

g. slotverordening:

Verordening nr. 95/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (PbEG L14).

Artikel 2.

  • 2.1 De vergoeding voor een gebruiker van een luchthaven per gebruikt slot bedraagt € 2,46.

  • 2.2 De gezamenlijke vergoeding voor het boekjaar 2021–2022 bedraagt voor de exploitanten van de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam-The Hague Airport en Eindhoven Airport € 729.500,=. De verdeling over deze luchthavens vindt plaats op basis van de met slots gerealiseerde of gefaciliteerde bewegingen in het boekjaar 2020–2021.

  • 2.3 In afwijking van het eerste lid, bedraagt de vergoeding indien de gebruiker van een luchthaven het slot heeft gebruikt ten behoeve van de algemene luchtvaart € 0.

Artikel 3.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt indien nodig terug tot en met 1 april 2021.

Artikel 4.

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tarieven Airport Coordination Netherlands 2021.

Deze regeling wordt met bijbehorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Vastgesteld teSchiphol, 26 maart 2021

H. Thomassen Managing Director Airport Coordination Netherlands

TOELICHTING

Algemeen

Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN) is per 1 april 2020 omgevormd tot het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan genaamd Airport Coordination Netherlands (hierna: ACNL). In artikel 8a.67 van de Wet luchtvaart (hierna: wet) is bepaald dat gebruikers en exploitanten van gecoördineerde luchthavens aan ACNL een vergoeding verschuldigd zijn. Met deze regeling wordt beoogd om voor het boekjaar 2021 de hoogte van de bekostiging vast te leggen.

Uitgangspunt is dat de kosten die ACNL maakt, verdisconteerd zijn in het tarief en het tarief kostendekkend is. De hoogte van het tarief zoals vastgelegd in deze regeling is vastgesteld na consultatie van de gebruikers en de exploitanten van de betreffende luchthavens.

Administratieve lasten en bedrijfseffecten

De financiering van ACNL middels een tarievensysteem is ingevoerd vanaf 1 april 2020. Daarvoor geschiedde de financiering door bijdragen van de partijen die vertegenwoordigd waren in de Raad van Toezicht van SACN, te weten de drie slot gecoördineerde luchthavens en vier luchtvaartmaatschappijen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In artikel 1 zijn de relevante definities opgenomen. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat onder handelsverkeer ook de positioneringsvluchten worden begrepen die rechtstreeks verband houden met vluchten die vallen onder het begrip handelsverkeer.

Artikel 2

ACNL stelt een begroting op. De helft (50%) wordt in rekening gebracht bij de exploitanten van de luchthavens. Dit bedrag wordt verdeeld over de exploitanten naar rato van het aantal met slots gerealiseerde bewegingen in het vorig boekjaar. Aldus ontstaat voor elke exploitant een vaste bijdrage voor het betreffende boekjaar.

De andere helft (50%) wordt in rekening gebracht bij de gebruikers van de luchthavens. Dit gebeurt door middel van een tarief per gebruikt slot (slotfee). Deze slotfee wordt berekend door de betreffende kosten te delen door een prognose van het aantal gebruikte slots in het boekjaar.

ACNL is voornemens om, in lijn met de huidige praktijk, voor de categorie algemene luchtvaart (general aviation, 'GA') specifieke afspraken te maken met en regelingen te treffen voor de betrokken luchthavens. Op dit moment vindt de slotallocatie van GA-verkeer op de gecoördineerde luchthavens op verschillende manieren plaats. Dit is historisch zo gegroeid. Gestreefd wordt naar uniformering. Tot die tijd kiest ACNL voor een tariefsystematiek die tot de laagste administratieve lasten en nalevingskosten leidt voor gebruikers, luchthavens en ACNL zelf. Daarom betaalt de categorie GA-verkeer vooralsnog een nultarief aan ACNL. Dit leidt voor handelsverkeer niet tot een hoger tarief, omdat enerzijds het aandeel GA-verkeer zeer klein is, en anderzijds hierdoor geen extra kosten gemaakt hoeven te worden voor het ontwikkelen van een apart betalingssysteem voor GA-verkeer.

Artikel 3

Dit artikel regelt dat de tarieven voor het gehele boekjaar gelden.

Naar boven