Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2021, 16452VerkeersbesluitenGemeente Beesel - Verkeersbesluit - het intrekken van een verkeersbesluit voor het instellen van verkeersmaatregelen in verband met aanleg parkeerplaatsen met laadvoorziening ten zuiden van het perceel Ruysdaelstraat 7 te Reuver

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van Beesel,

- gezien de aanvraag op 23 maart 2021 om het verkeersbesluit voor het instellen van verkeersmaatregelen in verband met aanleg parkeerplaatsen met laadvoorziening ten zuiden van het perceel Ruysdaelstraat 7 te Reuver in te trekken;

- gelet op:

  • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (AWB);

  • het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d in de Wegenverkeerswet 1994;

  • het bepaalde in artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, dat een besluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

overwegende dat:

  • er meerdere bezwaren zijn binnengekomen omtrent de gekozen locatie;

  • op een andere locatie de parkeerdruk lager is;

  • de gemeente draagvlak wil behouden voor de aanleg van laadvoorzieningen;

  • de aangegeven weg/wegen in beheer is/zijn van de gemeente Beesel;

B E S L U I T E N:

  • het verkeersbesluit van 27 januari 2021, gepubliceerd op 3 februari 2021 in de Staatscourant 2021 onder nummer 5769, voor het instellen van verkeersmaatregelen in verband met aanleg parkeerplaatsen met laadvoorziening ten zuiden van het perceel Ruysdaelstraat 7 te Reuver, in te trekken;

  • dit intrekkingsbesluit op de gebruikelijke wijze te publiceren.

Reuver, 24 maart 2021

Namens burgemeester en wethouders van Beesel,

beleidsmedewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen.