Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2021, 16300Ruimtelijke plannenKennisgeving goedkeuring projectplan Waterwet “Keersopperbeemden” en vaststelling wijzigingsplan “Keersopperbeemden”

Logo Noord-Brabant

Goedkeuring projectplan Waterwet “Keersopperbeemden”

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 24 maart 2021 het door het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel gewijzigd vastgestelde projectplan “Keersopperbeemden” goedgekeurd.

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de hydrologische omstandigheden en kwaliteit van de bodem en het (grond)water in het projectgebied Keersopperbeemden te verbeteren.

Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project “Keersopperbeemden”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid.

Wijzigingsplan “Keersoppebeemden”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk hebben op 26 januari 2021 het wijzigingsplan “Keersopperbeemden” ongewijzigd vastgesteld, waarbij de bestemming “Agrarisch met waarden – Natuur en landschapswaarden” is gewijzigd in “Natuur”:

Openbare voorbereidingsprocedure

Het ontwerp-projectplan inclusief de m.e.r.-beoordelingsbesluiten en het ontwerp-wijzigingsplan inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit hebben gelijktijdig zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn zes zienswijzen op het projectplan ingediend. De beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in de Nota van Zienswijzen behorende bij het projectplan.

Stukken inzien

Het goedkeuringsbesluit, het vastgestelde projectplan, het wijzigingsplan, de m.e.r.-beoordelingsbesluiten en de bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 op de volgende locaties:

  • Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage

  • Het wijzigingsplan is daarnaast digitaal in te zien via de website www.bergeijk.nl en op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.1724.BPUkeb0082-VAST.

  • Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel

  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

  • Gemeente Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk

  • Gemeente Valkenswaard, De Hofnar 15 te Valkenswaard

Indien u de stukken analoog wil inzien, neem dan contact op met Marnix Verboord bereikbaar via 06-55686694 of MVerboord@dommel.nl om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met de corona maatregelen.

Beroep instellen

Tegen de besluiten kan gedurende de beroepstermijn (van 1 april 2021 tot en met 12 mei 202) door belanghebbenden beroep worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de belanghebbende(n) die beroep instellen, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust; ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit/de besluiten waartegen beroep wordt ingesteld te worden meegestuurd.

In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan en het goedkeuringsbesluit niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan/het besluit geheel of gedeeltelijk moeten worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie

Voor nadere informatie contact opnemen met Marnix Verboord bereikbaar via 06-55686694 of MVerboord@dommel.nl

‘s-Hertogenbosch, 31 maart 2021