Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2021, 15964VergunningenOntwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw zadeldak, Bovenstraat 38, 6255 AV Noorbeek

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor:

het bouwen van een zadeldak op het bestaande gebouw (ijssalon) op het perceel Bovenstraat 38, 6255 AV Noorbeek. De aanvraag betreft mede het verzoek tot afwijking bestemmingsplan middels artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wabo. Hiervoor dient de uitgebreide procedure te worden gevolgd.

De ontwerpbeschikking ligt op grond van paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf 8 april 2021 gedurende 6 weken (dus t/m 19 mei 2021) ter inzage.

Tijdens de termijn van zes weken kunnen door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Een zienswijze kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 043 458 8400.

Alle stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.

In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

Tevens is de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.1903.OVBUI6255AV38-ON01.

Eijsden-Margraten, 7 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans