Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2021, 15909VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Buitenkaag

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: instellen parkeerschijfzone

Nummer: X.2021.02149

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

1. In eerste instantie:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

2. In tweede instantie ook voor:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

Overwegingen en onderbouwing

Op dit moment kan in heel Buitenkaag vrij geparkeerd worden, maar de inwoners van Buitenkaag ervaren al tijden parkeeroverlast door werknemers en bezoekers. Als de werknemers en bezoekers met de auto komen zijn zij genoodzaakt om hun auto in Buitenkaag te parkeren alvorens zij met de veerpont naar de overzijde varen. Hetzelfde geldt voor dagjesmensen die naar het eiland De Kaag komen.

Dit zorgt in Buitenkaag voor parkeeroverlast op de openbare parkeerplaatsen. Tijdens de werkuren van de scheepswerf zijn er nauwelijks openbare parkeerplaatsen beschikbaar. De gemeente Haarlemmermeer onderkent de problematiek en voert daarom een parkeerschijfzone (blauwe zone) in. Het is in die zone dan alleen toegestaan om met een ontheffing te parkeren of slechts maximaal 2 uur.

 

Begin 2020 zijn alle bewoners van Buitenkaag uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente Haarlemmermeer. Tegelijkertijd hebben alle bewoners een brief ontvangen met een enquête over de eventuele invoering van een blauwe zone in Buitenkaag. Vooraf is kenbaar gemaakt dat bij een meerderheid aan positieve stemmen voor een blauwe zone de nodige stappen worden gemaakt om de blauwe zone rond de zomer van 2020 te realiseren. Uit de enquête is gebleken dat een ruime meerderheid voor de invoering van een blauwe zone is waarvoor dit verkeersbesluit is opgesteld.

 

Echter door het invoeren van de blauwe zone wordt de parkeeroverlast voor bewoners wel opgelost, maar ontstaan er juist problemen voor de werknemers en bezoekers van de scheepswerf en de dagjesmensen. Dit wordt op de volgende manieren opgelost.

 

Voor de werknemers van de scheepswerf is wel een parkeerterrein aanwezig waar zo’n 140 auto’s kunnen staan, maar dat is te weinig waardoor veel auto’s in de woonstraten van Buitenkaag geparkeerd staan. Dit levert onwenselijke, maar ook onveilige situaties op. De gemeente onderzoekt samen met de scheepswerf de mogelijkheden voor een parkeerterrein aan de rand van Buitenkaag waar plek is voor minimaal 400 auto’s voor de werknemers en bezoekers van de scheepswerf. Dit is noodzakelijk omdat uit onderzoek is gebleken dat per dag ongeveer 540 personen aanwezig zijn bij de scheepswerf. Met deze maatregel wordt het probleem van deze parkeerders ook opgelost.

 

Door het instellen van de blauwe zone mag maximaal 2 uur aaneengesloten geparkeerd worden. Hierdoor zou het voor dagjesmensen niet meer mogelijk zijn om hun auto ergens te parkeren in Buitenkaag om naar De Kaag te gaan. Daarom stelt de gemeente venstertijden in. De blauwe zone geldt dan van maandag t/m vrijdag en alleen maar tussen 09:00 uur en 13:00 uur. Hierdoor kunnen dagjesmensen door de week vanaf 11:00 hun auto parkeren en deze dan de hele dag laten staan. In het weekend kunnen zij dan hun auto de hele dag in Buienkaag laten staan.

 

Met deze venstertijden wordt tevens voorkomen dat de werknemers en bezoekers van de scheepswerf ’s ochtends hun auto in de straten in Buitenkaag parkeren. Zij zullen hun auto dan parkeren op de daarvoor bedoelde parkeerterreinen. In het weekend wordt er niet gewerkt bij de scheepswerf.

 

Bewoners kunnen tegen betaling in aanmerking komen voor een parkeerontheffing.

 

Met de maatregel wordt beoogd het parkeren in Buitenkaag beter te reguleren.

 

Maatregelen (bebording en belijning)

De parkeerschijfzone wordt ingesteld door het plaatsen van borden E10 (RVV 1990), begin parkeerschijfzone, en E11 (RVV 1990), einde parkeerschijfzone, met opdruk ‘max. 2h’ en onderbord met opdruk ‘ma t/m vr 9.00 – 13.00 h’ in combinatie met blauwe markering om de beschikbare parkeerruimte aan te geven conform artikel 25 (RVV 1990).

De borden worden geplaatst op de volgende locaties:

• op de Hoofdweg Oostzijde, direct vanaf de bebouwde komgrens van Buitenkaag;

• op de Hoofdweg Westzijde, direct vanaf de bebouwde komgrens van Buitenkaag;

• op de Lisserdijk, direct vanaf de bebouwde komgrens van Buitenkaag;

• op de Huigsloterdijk, direct vanaf de bebouwde komgrens van Buitenkaag;

• ter hoogte van het grote parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat.

 

Er zullen vooraankondigingsborden worden geplaatst dat de verkeerssituatie is gewijzigd.

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2020-300-075.

 

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er één geschaad, namelijk de vrijheid van het verkeer (1d). De andere belangen die door de maatregelen worden gediend, wegen echter zwaarder.

 

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen zijn in het belang van bewoners. Het parkeren wordt gereguleerd en de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen voor bewoners zal toenemen. Bewoners zullen voor een parkeerontheffing kosten moeten maken.

Bedrijven

Door de maatregel worden de belangen van bedrijven geschaad. Het gaat echter uitsluitend om de scheepswerf aan de overzijde van de Ringvaart. De gemeente is in overleg met dit bedrijf om extra parkeergelegenheid te realiseren. Dit is ook in belang van het bedrijf.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer.

Langzaam verkeer

De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer. Door het reguleren van het parkeren ontstaat een rustiger, overzichtelijker straatbeeld. Dit bevordert de verkeersveiligheid.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De belangen van nood- en hulpdiensten worden gediend doordat er minder vaak fout geparkeerd zal worden, hetgeen de bereikbaarheid ten goede zal komen.

Parkeerders

Door het instellen van een parkeerschijfzone worden de belangen van parkeerders licht geschaad. Door de parkeerschijfzone wordt echter de verkeerssituatie verduidelijkt en uniform. De parkeerders (bezoekers van Buitenkaag en het eiland De Kaag) blijven de mogelijkheid houden om in Buitenkaag te parkeren en te recreëren omdat de venstertijden uitsluitend door de week in de ochtenduren worden ingesteld.

Algemeen belang

De maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

De maatregelen zijn in het belang van bewoners en langzaam verkeer. De belangen van bedrijven en parkeerders worden geschaad door het instellen van de blauwe zone, maar door de aanvullende maatregelen die getroffen worden, wordt deze schade beperkt.

 

Voorbereiding en overleg

Dit besluit is voorbereid op basis van onderzoeken en gesprekken met de bewoners en belanghebbenden. Dit door middel van een vragenlijst en in samenwerking met de scheepswerf en de dorpsraad Kaag-Buitenkaag. Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hiertoe heeft het ontwerp verkeersbesluit vier weken ter inzage gelegen. Hierop zijn een aantal zienswijzen ingediend waarvan de strekking, voorzien van een reactie door de gemeente, hieronder wordt weergegeven.

 

Aanhouden van het verkeersbesluit totdat het parkeerterrein voor Royal Van Lent is aangelegd

Reactie gemeente

Sinds de publicatie van het voornemen heeft de gemeente enige tijd gewacht op de ontwikkeling van een parkeerterrein. Inmiddels is in bijna een jaar later nog geen sprake van de aanleg van een terrein. De hinder door de mensen die bij genoemd bedrijf werken wordt in Buitenkaag nog altijd gevoeld. Wij vinden het onredelijk bezwarend voor de bewoners van het dorp om dit verkeersbesluit nog verder uit te stellen.

 

Zodra een parkeerterrein is aangelegd is een blauwe zone niet nodig

Reactie gemeente

Het aantal auto’s dat in Buitenkaag parkeert varieert met de hoeveelheid werk op de scheepswerf. Wij hebben in rustige tijden geconstateerd dat werknemers van Royal Van Lent parkeren in de woonwijk, terwijl op het parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat voldoende plaatsen vrij zijn. Het bedrijf vraagt er wel degelijk aandacht voor, maar een deel van het personeel en externen laten zich niet sturen.

 

De maatregel is hinderlijk voor de watersportbedrijven op Kaageiland

Reactie gemeente

Dit is deels waar. De mensen die na 11.00 uur komen kunnen met behulp van een parkeerschijf de tijd tot 13.00 overbruggen. Wij vinden het op de weg van Royal Van Lent liggen om de mensen, die vroeger komen ruimte te bieden. Met name dit bedrijf veroorzaakt de parkeerproblemen, de andere bedrijven veroorzaken maar een gering deel van de hinder. Op dit moment is het terrein openbaar toegankelijk, maar ook als het wordt afgesloten, is het met een regeling mogelijk de kleine ondernemers en hun klanten te faciliteren.

 

Gemeente Haarlemmermeer neemt de parkeerterreinen van Royal Van Lent over

Reactie gemeente

Dit is niet aan de orde. Daarnaast zijn dergelijke kosten voor de gemeente niet te dragen.

 

Aanpassen venstertijden

Reactie gemeente

De venstertijden in het voorgenomen besluit zijn van 9.00 tot 13.00 uur. In deze zienswijze wordt voorgesteld dit aan te passen naar 6.00 tot 11.00 uur. Dat zou inderdaad betekenen dat het personeel en de bezoekers van de watersportbedrijven geen hinder ondervinden van de blauwe zone. De rekening komt echter te liggen bij bewoners en bezoekers zonder vergunning. In de alternatieve regeling moeten zij voor 8.00 uur weg zijn.

 

Conclusie

Het gemeentelijke beleid is erop gericht de belangen van de bewoners en de bedrijven in een wijk of dorp te behartigen. Hun belangen worden ernstig geschaad door de parkeerdruk, veroorzaakt door een bedrijf van buiten het dorp. Wij zijn daarom tot de conclusie gekomen dat de maatregel moet worden doorgevoerd, zoals wij dat in het voorgenomen besluit hebben vermeld. Ook de werknemers en bezoekers van watersportbedrijven op Kaageiland zijn niet van binnen het dorp. Zij mogen en kunnen parkeren in Buitenkaag, maar binnen de geldende beperkingen. Deze hebben we, mede gelet op hun belang, door de korte duur van de venstertijden zo klein mogelijk gehouden.

 

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 14 mei 2020 is reeds een ontwerpbesluit gepubliceerd (nummer X.2020.00540). Op 14-04-2020 is dit ontwerpbesluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen. Omdat de formulering van het ontwerpbesluit niet is gewijzigd, is het verkeersbesluit niet opnieuw in de werkgroep behandeld.

 

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

 

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2020-300-075, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

1. het instellen van een parkeerschijfzone (blauwe zone) in Buitenkaag door het zonaal plaatsen van borden conform model E10 en E11 uit bijlage I van het van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende “begin zone” en “einde zone”, met opdruk ‘max. 2h’ en onderbord met opdruk ‘ma t/m vr 9.00 – 13:00 h’ op de volgende locaties:

 op de Hoofdweg Oostzijde, direct vanaf de bebouwde komgrens van Buitenkaag;

 op de Hoofdweg Westzijde, direct vanaf de bebouwde komgrens van Buitenkaag;

 op de Lisserdijk, direct vanaf de bebouwde komgrens van Buitenkaag;

 op de Huigsloterdijk, direct vanaf de bebouwde komgrens van Buitenkaag;

 ter hoogte van het grote parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat.

 

De locaties waar geparkeerd mag worden met gebruik van een parkeerschijf worden aangeduid met een blauwe markering, zoals bedoeld in artikel 25 uit het RVV 1990.

 

2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 26-3-2021.

 

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

M. Koster

 

 

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.