Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2021, 1578Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan Erkemederstrand, gemeente Zeewolde

Logo Zeewolde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een (nieuw) bestemmingsplan wordt opgesteld voor het recreatieterrein Erkemederstrand . Het bestemmingsplan bevindt zich in de fase van een voorontwerp waarover inspraak wordt verleend.

Het plangebied omvat het recreatieterrein inclusief het direct aangrenzende bos- en strandgebied (in noord- oostelijke richting).

Het bestemmingsplan voorziet in doorontwikkeling van het bestaande recreatieterrein inclusief het aangrenzende gebied met meer en gevarieerde verblijfsobjecten en meer recreatieve voorzieningen.

In samenhang met het voorontwerp bestemmingsplan is ook een aanmeldingsnotitie mer-beoordeling opgesteld. Deze m.e.r.-beoordeling maakt integraal onderdeel uit van dit bestemmingsplan.

Ter inzage

Vanaf woensdag 13 januari 2021 ligt het voorontwerp bestemmingsplan gedurende 4 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis van Zeewolde. U kunt het voorontwerp ook inzien via de website www.zeewolde.nl.

Inspraakreactie

Tijdens de inzagetermijn tot en met 9 februari 2021 kan iedereen een inspraakreactie indienen.

Dat kan:

  • -

    online via www.zeewolde.nl/inspraakbestemmingsplan. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  • -

    Een e-mail naar burgemeester en wethouders: info@zeewolde

  • -

    Een brief naar burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar , de heer C.Th. Vos van het team Ruimtelijke Plannen en Vergunningen, telefoon 0365229547 of via de e-mail k.vos@zeewolde.nl.