Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2021, 1577Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Middelerstraat 11 / Middelerpad ongenummerd in Olst vastgesteld

Logo Olst-Wijhe

De gemeenteraad stelde op 14 december 2020 het bestemmingsplan Middelerstraat 11 / Middelerpad ongenummerd in Olst ongewijzigd vast. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woning op een akker, gelegen tussen Middelerpad 6 en 10 in Olst. Om dit mogelijk te maken wordt de landschapsontsierende bedrijfsbebouwing aan de Middelerstraat 11 in Olst gesloopt. Beide locaties worden landschappelijk ingepast.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2020001056-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 14 januari tot en met 24 februari 2021. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/plannen.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • 1.

    tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of

  • 2.

    belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.