Model Jaarverslaggeving CAK

Bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020

Inhoud

1.

Algemeen

1

1.1

Inleiding

1

1.2

Publicatie in Staatscourant

3

1.3

Taken onder beoordeling van VWS

3

1.4

Taken onder toezicht van de NZa

3

1.5

Scope model

4

2.

Verantwoordingsstructuur

4

2.1

Financieel verslag

4

2.2

Uitvoeringsverslag

7

2.3

Taken van VWS en de NZa

7

3.

Begrippenkader

8

3.1

Ordelijkheid en controleerbaarheid

8

3.2

Getrouwheid

9

3.3

Rechtmatigheid

9

3.4

Fouten en onzekerheden

11

3.5

Materialiteit

11

3.5.1

Toleranties totaaloordeel

11

3.5.2

Toleranties rechtmatigheidsverantwoording geldstromen per regeling

11

4.

Rechtmatigheidskader

12

4.1

Inleiding

12

4.2

Financiële stromen

12

4.2.1

Onverzekerbare vreemdelingenregeling

12

4.2.2

Gemoedsbezwaardenregeling

13

4.2.3

Onverzekerdenregeling

14

4.2.4

Wanbetalersregeling

15

4.2.5

Verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers

16

4.2.6

Overgangsregeling Missionarissen

17

4.2.7

Overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland

18

4.2.8

Beheerskosten overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland

18

4.2.9

Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor)

19

4.2.10

Verrekeningen zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)

21

4.2.11

Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats

22

4.2.12

Beheerskosten Orgaan van de woonplaats

24

4.2.13

Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats

24

4.2.14

Verrekeningen Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden

25

4.2.15

Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

26

4.2.16

Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen

27

4.2.17

Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés

28

4.2.18

Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

29

4.3

Rechtmatigheidsverantwoording

30

5

Aanleverprocedure en vertrouwelijkheid gegevens

30

5.1

Aanleverprocedure

30

5.2

Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

30

6

Bekrachtiging

31

6.1

Ministerie van VWS

31

6.2

Raad van bestuur van de NZa

31

   

Bijlage 1. Algemene inrichtingsvoorschriften

32

   

Bijlage 2. Juridisch Kader met wet- en regelgeving

33

   

Bijlage 3. Waarderingsgrondslagen

34

   

Bijlage 4. Inrichtingsvoorschriften financiële verantwoording

37

   

Bijlage 5. Inrichtingsvoorschriften Rechtmatigheidsverantwoording

48

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het CAK is belast met het uitvoeren van uit wetten en regelingen voortvloeiende publiekrechtelijke werkzaamheden.

Op 1 januari 2017 is de uitvoering van de burgerregelingen en de buitenlandtaak overgegaan van Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) naar het CAK. Als gevolg hiervan dient het CAK zich over het jaar 2020 te verantwoorden over de uitvoering van de burgerregelingen en de buitenlandtaak.

Hierbij treft u het Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen aan, ten behoeve van de door het CAK op te stellen bestuurlijke verantwoording burgerregelingen over het jaar 2020. In dit model worden de criteria aangegeven waaraan de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen moet voldoen.

In dit model zijn zowel de burgerregelingen als de buitenlandtaak opgenomen. Op de werkvloer van het CAK wordt over beide taken gesproken als burgerregelingen. Om die reden spreken wij in dit model over de burgerregelingen.

Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordingsplicht van het CAK over de uitvoering van de burgerregelingen. Het inhoudelijk takenpakket van de burgerregelingen vloeit voort uit nationale en internationale wet- en regelgeving. Dit zijn de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), de Europese Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 betreffende coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels en 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels, de Europese Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg en bilaterale sociale zekerheidsverdragen.

De burgerregelingen bestaan uit 18 specifieke taken en regelingen:

 • 1. Onverzekerbare vreemdelingenregeling;

 • 2. Gemoedsbezwaardenregeling;

 • 3. Onverzekerdenregeling;

 • 4. Wanbetalersregeling;

 • 5. Verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers;

 • 6. Overgangsregeling Missionarissen;

 • 7. Overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland;

 • 8. Beheerskosten overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland;

 • 9. Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor);

 • 10. Verrekening zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan);

 • 11. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats;

 • 12. Beheerskosten Orgaan van de woonplaats;

 • 13. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats;

 • 14. Verrekening zorglasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden;

 • 15. Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlands verzekerden;

 • 16. Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen;

 • 17. Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés;

 • 18. Vrijwillige Overeenkomst Zorgkostendekking (VOZD).

Daarnaast zijn in de bestuurlijke verantwoording de afgifte van de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen en de bijlage van de verantwoording met controleverklaring van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) opgenomen. Deze regelingen werden voorheen verantwoord in de bestuurlijke verantwoording CAK en maakten onderdeel uit van het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording (zie paragraaf 2.1 ad. 3). Gezien de aard van deze regelingen zijn ze meer passend bevonden in dit model en daarmee de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020.

Sinds 2015 is het CAK verantwoordelijk voor de verstrekking van de Schengen- en Engelstalige verklaringen voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen. Het CAK legt jaarlijks verantwoording af over hoeveel Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen zijn afgegeven in het verantwoordingsjaar inclusief een prognose van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar. Sinds 1 maart 2017 voert het CAK namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in mandaat ook de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) uit. Op verzoek van het Ministerie van VWS legt het CAK hier separaat een verantwoording over af. De bijlage hiervan wordt voor de volledigheid in de bestuurlijke verantwoording van het CAK opgenomen.

Dit hoofdstuk beschrijft ook welke verantwoordingsdocumenten het CAK voor het jaar 2020 moet aanleveren bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland, voor de verantwoording over de uitvoering van deze 18 regelingen, de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen.

Het CAK heeft als zelfstandig bestuursorgaan te maken met wet- en regelgeving en volgt zover van toepassing de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden van november 20151. De Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS (in werking getreden op 14 maart 2015) en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen maken hier onderdeel van uit en zijn van toepassing op het CAK. Nadere afspraken tussen het CAK en VWS over de samenwerking en afstemming op het gebied van sturing, verantwoording en toezicht liggen vast in het ‘Governance arrangement tussen het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ van 7 juni 2019.

1.2 Publicatie in Staatscourant

Op basis van artikel 27 en artikel 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kan de NZa regels stellen voor de wijze waarop het CAK zijn verantwoordingsdocumenten inricht. Door middel van dit model wordt hier invulling aan gegeven.

De Raad van bestuur van de NZa heeft op 16 maart 2021 dit ‘Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020’ vastgesteld. Dit model treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit model is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020. U kunt dit model raadplegen via www.nza.nl.

1.3 Taken onder beoordeling van VWS

VWS beoordeelt de uitvoering van de (begrotingsgefinancierde) burgerregelingen. Deze betreffen:

 • 1. Onverzekerbare vreemdelingenregeling;

 • 2. Gemoedsbezwaardenregeling;

Daarnaast beoordeelt VWS:

 • de beheerskosten die het CAK maakt voor de uitvoering van haar publiekrechtelijke taken, zoals voor het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg;

 • de uitvoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg);

 • de Ouderbijdrage Jeugdwet;

 • de Schengen- en Engelstalige medicijnenverklaringen;

 • de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

1.4 Taken onder toezicht van de NZa

Sinds 1 januari 2019 houdt de NZa toezicht op de rechtmatige uitvoering van de premiegefinancierde burgerregelingen door het CAK. Dit betreft het toezicht op de:

 • 3. Onverzekerdenregeling;

 • 4. Wanbetalersregeling;

 • 5. Verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers;

 • 6. Overgangsregeling Missionarissen;

 • 7. Overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland;

 • 8. Beheerskosten overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland;

 • 9. Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor);

 • 10. Verrekening zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan);

 • 11. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats;

 • 12. Beheerskosten Orgaan van de woonplaats;

 • 13. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats;

 • 14. Verrekening zorglasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden;

 • 15. Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlands verzekerden;

 • 16. Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen;

 • 17. Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés.

In afwachting van inwerkingtreding van de betreffende onderdelen uit de Verzamelwet VWS 2018 neemt de NZa bij de beoordeling van de Bestuurlijke verantwoording CAK Burgerregelingen 2020 mee:

 • 18. Vrijwillige Overeenkomst Zorgkostendekking (VOZD)2.

Naast de burgerregelingen houdt de NZa toezicht op de uitvoering van de eerdere (premiegefinancierde) wettelijke taken door het CAK, zoals:

 • de rechtmatige en doelmatige uitvoering door het CAK van de Wet langdurige zorg (Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 16.d);

 • de rechtmatige en doelmatige uitvoering door het CAK van wat bij of krachtens artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is geregeld (Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 16.f).

Deze regelingen worden verantwoord in de bestuurlijke verantwoording CAK en maakten onderdeel uit van het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording (zie paragraaf 2.1 ad. 3).

1.5 Scope model

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moeten de NZa en VWS over informatie beschikken. Artikel 27 van de Wmg en artikel 6.2.6 Wlz wijzen de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK moeten worden ingediend. Op basis van artikel 27 en artikel 31 van de Wmg stelt de NZa/kan de NZa regels stellen over de inhoud en inrichting van de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten.

Dit model vormt een uitwerking van de afspraken. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd in het Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020 (protocol).

In dit model wordt voor het verantwoordingsjaar 2020 (vanaf paragraaf 2.3) uitsluitend nader ingegaan op het toezicht op de burgerregelingen en de afgifte van de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen. De overige toezichtstaken zijn nader geregeld in de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS, het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020 en de eisen die VWS gesteld heeft voor de financiële verantwoording over de uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Voor het totaaloverzicht van de verantwoordingsstructuur van het CAK en de daarmee gemoeide specifieke richtlijnen voor de verschillende verantwoordingsdocumenten wordt verder verwezen naar hoofdstuk 2.

Het doel is om met ingang van verantwoordingsjaar 2022 de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen samen te voegen met de andere bestuurlijke verantwoording van het CAK en daaraan voorafgaand ook de bijbehorende modellen en protocollen tot één model en één protocol te integreren. Ook is het doel om de verantwoording en controle van de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen volledig aan te sluiten bij de wet (artikel 27 Wmg en artikel 6.2.6 Wlz, juncto artikel 4.3.1 Wlz). Daarin staat dat de accountant een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid afgeeft. In afstemming met de ketenpartijen (VWS, het Zorginstituut en de externe accountant van het CAK) werken het CAK en de NZa in het jaar 2021 stapsgewijs toe naar deze doelstellingen.

De NZa zal als eerste stap met ingang van verantwoordingsjaar 2021 van de externe accountant van het CAK één verklaringenregime (getrouwbeeld- en rechtmatigheidsverklaring) voor beide bestuurlijke verantwoordingen van het CAK vereisen (conform artikel 27 Wmg en artikel 6.2.6 Wlz juncto artikel 4.3.1 Wlz). Als tweede en derde stap wordt in het jaar 2021 toegewerkt naar één geïntegreerd model en protocol (door de NZa) en één geïntegreerde bestuurlijke verantwoording inclusief de burgerregelingen (door het CAK), met ingang van verantwoordingsjaar 2022.

2. Verantwoordingsstructuur

Het CAK moet op grond van artikel 27 van de Wmg en artikel 6.2.6 Wlz vóór 1 juli3 van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar bij VWS en de NZa de volgende verantwoordingsdocumenten, inclusief accountantsproducten, aanleveren:

 • een financieel verslag;

 • een uitvoeringsverslag.

2.1 Financieel verslag

Het financieel verslag bestaat uit vier financiële verantwoordingen. Alleen de vierde verantwoording valt onder de reikwijdte van dit model:

 • 1. een financiële verantwoording van de uitvoeringsorganisatie (hierna aangeduid als: de jaarrekening);

 • 2. een financiële verantwoording over de uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden;

 • 3. een bestuurlijke verantwoording;

 • 4. een bestuurlijke verantwoording burgerregelingen.

Ad 1: De jaarrekening

Uit de uitvoering van de voorgenoemde publiekrechtelijke taken en regelingen vloeien voor het CAK beheerskosten voort. De beheerskosten worden door het Ministerie van VWS aan het CAK verstrekt. De jaarlijkse verantwoordingsplicht van het CAK over de besteding van de door VWS verstrekte beheerskosten is onder andere opgenomen in de jaarrekening. De nadere eisen die worden gesteld aan de jaarrekening zijn met ingang van 1 januari 2020 opgenomen in de regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS en het accountantsprotocol als bijlage hiervan (voorheen geregeld in het model jaarverslaggeving – CAK jaarrekening).

Ad 2: Medisch noodzakelijke zorg

Over de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) heeft het CAK op verzoek van VWS separaat een verantwoording opgesteld voorzien van accountantsverklaring. De nadere eisen voor deze verantwoording over de uitvoering van de Subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden zijn opgesteld door VWS4.

Ad 3: Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording (over onder meer de eigenbijdrageregelingen Wlz en Wmo en de uitbetaling zorgaanspraken namens de zorgkantoren aan de Wlz-zorgaanbieders) wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer en de rechtmatigheid van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken.

De nadere eisen die worden gesteld aan de bestuurlijke verantwoording van het CAK (uitgezonderd de burgerregelingen) zijn opgenomen in het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020.

Ad 4: Bestuurlijke verantwoording burgerregelingen

In de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen legt het CAK verantwoording af volgens de criteria opgenomen in dit model. Daarnaast heeft het CAK de inspanningsverplichting om de financiële verantwoording in de bestuurlijke verantwoording zo veel als mogelijk in te richten volgens de verslaggevingsvoorschriften van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De bestuurlijke verantwoording burgerregelingen bestaat uit drie componenten:

 • 1. een financiële verantwoording van de baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop;

 • 2. een rechtmatigheidsverantwoording over de rechtmatigheid van dezelfde baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop;

 • 3. andere informatie die bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

  • a. voorwoord en inleiding

  • b. ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer

  • c. bestuursverklaring met eventuele bijlagen

  • d. de verantwoording over hoeveel Schengen- en Engelstalige verklaringen zijn afgegeven in het verantwoordingsjaar, inclusief een prognose van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar

  • e. de bijlage over de verantwoording van de uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (is gelijk aan paragraaf 2.1 ad. 2).

Ad 1: Financiële verantwoording

In de financiële verantwoording wordt een overzicht van de baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop van de burgerregelingen over het jaar 2020 weergegeven. De baten en lasten en de activa en passiva (balansmutaties) worden per financiële stroom toegelicht. In zijn algemeenheid moet voor de inrichting van de toelichting worden uitgegaan van de gehanteerde inrichting in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen CAK 2019. Specifieke aandachtspunten hierbij worden – waar nodig – per financiële stroom toegelicht. Van de activa en passiva worden minimaal verloopoverzichten en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden. Dit betreft in het bijzonder de verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen en een uitsplitsing per financiële stroom (m.u.v. de baten en lasten van het verbindingsorgaan) voor de rekening courant CAK – Zorginstituut.

De te hanteren sjablonen en modellen zijn opgenomen in de bijlagen van dit model.

Ad 2: Rechtmatigheidsverantwoording

Onderdeel van de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen is de rechtmatigheidsverantwoording. Hierin geeft de Raad van bestuur van het CAK aan in hoeverre de in de financiële verantwoording verantwoorde baten en lasten, alsmede de activa en passiva (balansmutaties) rechtmatig zijn. Het betreft een verantwoording over de rechtmatige uitvoering van de in paragraaf 1.1 genoemde taken en regelingen, eveneens per geldstroom.

Rechtmatige uitvoering wil zeggen dat het CAK deze taken en regelingen heeft uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Hierbij hanteert het CAK een specifiek normenkader per regeling, in termen van het doel en het resultaat dat moet worden bereikt met de uitvoering van de taak of regeling. Dit is nader uitgewerkt in hoofdstuk 4 van het model.

De Raad van bestuur geeft zelf een oordeel over de rechtmatigheid van de financiële stroom per regeling zoals gedefinieerd in dit model en over de rechtmatige uitvoering van deze regeling5. De Raad van bestuur beoordeelt hierbij in hoeverre het heeft kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en -controle, om te waarborgen dat het CAK bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de relevante wet- en regelgeving heeft nageleefd.

Aangetroffen afwijkingen (rechtmatigheidsfouten door het niet naleven van wet- en regelgeving) en/of onzekerheden (posten waarvan bij het CAK onduidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid) worden door de Raad van bestuur (indien mogelijk) gekwantificeerd weergegeven in een rechtmatigheidstabel en zo nodig expliciet toegelicht. Dit geldt ook voor geconstateerde procedurele (niet financiële) rechtmatigheidsfouten en/of onzekerheden. Daarbij vermeldt de Raad van bestuur wat het zal doen om bestaande onrechtmatigheden op te heffen en/of nieuwe onrechtmatigheden te voorkomen. Rechtmatigheidsfouten en onzekerheden door gebruikersverantwoordelijkheid worden niet in de rechtmatigheidstabel opgenomen, maar wel door de Raad van bestuur beschreven en toegelicht. Zie het model voor de rechtmatigheids-verantwoording.

Daarnaast wordt de opvolging van de in het voorgaande jaar opgenomen financiële en niet financiële rechtmatigheidsfouten en onzekerheden plus verbeterpunten toegelicht.

De te hanteren sjablonen en modellen zijn opgenomen in de bijlagen van dit model.

Ad 3: Andere informatie

De andere informatie in de bestuurlijke verantwoording bestaat minimaal uit bovengenoemde onderdelen a tot en met e. Onderdeel a, het voorwoord en de inleiding, spreekt hierbij voor zich. De verantwoording bij overige onderdelen is onderstaand nader beschreven.

Onderdeel b De verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer

In dit onderdeel beschrijft het CAK in hoeverre de organisatorische maatregelen ter borging van de rechtmatigheid gedurende het verantwoordingsjaar 2020 hebben gefunctioneerd.

Voor een nadere toelichting op de minimaal voorgeschreven inhoudelijke aandachtpunten in de bestuurlijke verantwoording wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

Bij de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid geeft het CAK aan op welke manier en in hoeverre de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen is gewaarborgd.

Gelet op de positie en de taken van het CAK is het rechtmatigheidsbegrip naar de 18 specifieke burgerregelingen, zoals opgenomen in paragraaf 1.1, onder te verdelen. Als in deze taken en regelingen wordt voldaan aan de voorschriften van de wet- en regelgeving, dan zijn de betreffende processen en de daaruit voortvloeiende financiële stromen als rechtmatig aan te merken. Voor specifieke taken en regelingen zijn de toezichtstaken verdeeld tussen VWS en de NZa (zie paragraaf 1.3 en 1.4). In de paragrafen van hoofdstuk 4 is het rechtmatigheidsbegrip per taak of regeling uitgewerkt. Ook wordt aangegeven hoe dit begrip concreet ingevuld moet worden, met een directe koppeling naar de betreffende financiële stroom.

Onderdeel c De bestuursverklaring

In de bestuursverklaring geeft de Raad van bestuur van het CAK aan of de informatie in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen een getrouw beeld geeft van de uitvoering van de burgerregelingen, in overeenstemming met het model en de terzake voor het CAK geldende wet- en regelgeving. De Raad van bestuur geeft hier tevens expliciet een eigen oordeel over de rechtmatige uitvoering van de diverse burgerregelingen.

Onderdeel d De verantwoording Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen

Op 14 maart 2014, heeft het CAK VWS de opdracht gekregen om met ingang van 1 januari 2015 zelfstandig de Schengen- en, voor buiten het Schengengebied, Engelstalige medische verklaringen af te geven. Indien een burger reist binnen het Schengengebied en medicijnen bij zich heeft die onder de Opiumwet vallen, is de burger verplicht een zogenaamde Schengenverklaring bij zich te dragen. De verklaringen voldoen aan de relevante voorschriften van het Verdrag van Schengen en het Schengenacquis.

Ten aanzien van de uitvoering van de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen neemt het CAK in de bestuurlijke verantwoording op hoeveel Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen zijn afgegeven in het verslagjaar. Verder wordt een prognose opgenomen van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

Er is geen specifieke financiële stroom voor de afgifte van de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen. De door het CAK in dit kader gemaakte kosten worden verantwoord onder de beheerskosten van het CAK. Deze kosten worden verantwoord in de jaarrekening van het CAK. Een goedkeuringstolerantie is dan ook niet van toepassing.

Onderdeel e Bijlage over de verantwoording van de uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Over de uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) stelt het CAK op verzoek van VWS separaat een verantwoording op, voorzien van een controleverklaring van de externe accountant.

Volledigheidshalve neemt het CAK in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen een bijlage op over de rechtmatige uitvoering van de SOV in 2020 (is gelijk aan paragraaf 2.1 ad. 2).

2.2 Uitvoeringsverslag

De eisen die gesteld worden aan het uitvoeringsverslag zijn met ingang van 1 januari 2020 nader uitgewerkt in de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS en het accountantsprotocol als bijlage hiervan (voorheen geregeld in het model jaarverslaggeving – CAK jaarrekening). Deze eisen voor de inrichting van het uitvoeringsverslag zijn niet van toepassing op de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020. Wel kunnen in het uitvoeringsverslag eventueel onderwerpen zijn opgenomen die betrekking hebben op alle wettelijke taken die worden uitgevoerd door het CAK.

2.3 Taken van VWS en de NZa

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2019 wordt het toezicht op de burgerregelingen door de NZa (premiegefinancierde regelingen) en VWS (begrotingsgefinancierde regelingen) uitgevoerd. Hiervoor is de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) aangepast. De NZa en VWS maken bij het toezicht op de rechtmatige uitvoering van de burgerregelingen zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK en van de controleverklaring en het accountantsverslag van de externe accountant. Daarbij beoordelen de NZa en VWS de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen zij op basis van de bevindingen de eigen onderzoekswerkzaamheden vast. VWS is op basis van de Comptabiliteitswet en de NZa is op basis van de Wmg6 wettelijk bevoegd

om stukken uit het accountantsdossier te kopiëren en/of digitaal op te

vragen. Het protocol accountantsonderzoek bevordert een doelmatige controle- en toezichtstructuur.

Op grond van de op deze wijze verzamelde informatie vormt de NZa zich een bestuurlijk oordeel over de rechtmatige uitvoering door het CAK van de burgerregelingen. De NZa brengt verslag uit van hun bevindingen aan het CAK, VWS (systeemeigenaar en opdrachtgever) en het Zorginstituut (fondsbeheerder). VWS vormt zich ook een oordeel en stuurt indien akkoord een brief naar het CAK waarin de uitvoering van de (begrotingsgefinancierde) regelingen wordt goedgekeurd.

3. Begrippenkader

3.1 Ordelijkheid en controleerbaarheid

De Raad van bestuur van het CAK beschrijft in het onderdeel Ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer de organisatorische maatregelen die gedurende het jaar bij het CAK hebben gefunctioneerd om de rechtmatige uitvoering van de burgerregelingen te borgen. In dit onderdeel moet het CAK in elk geval aan de volgende zes punten aandacht besteden:

 • 1. het gevoerde beleid;

 • 2. naleving van wet- en regelgeving;

 • 3. de administratieve organisatie en interne beheersing;

 • 4. de geautomatiseerde gegevensverwerking;

 • 5. de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • 6. de tijdige afstorting van ontvangen gelden.

De uitwerking van deze onderdelen richt zich bij de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen op de uitvoering van de burgerregelingen.

Ad 1: Het gevoerde beleid

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het gevoerde en voorgenomen beleid;

 • de doeltreffendheid van het beleid en de bedrijfsvoering;

 • de invloed van het gevoerde beleid.

Ad 2: Naleving van wet- en regelgeving

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het volledig, juist en tijdig toepassen van vigerende wet- en regelgeving in het verslagjaar;

 • de wijze waarop het onderhoud van procedurebeschrijvingen en werkinstructies plaatsvindt naar aanleiding van wijzigingen in geldende wet- en regelgeving.

Ad 3: De administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de maatregelen die zijn getroffen om de rechtmatigheid van de financiële stromen van de burgerregelingen te waarborgen;

 • de actualiteit van de procesbeschrijvingen per regeling en de koppeling tussen de procesbeschrijvingen en de werkprogramma’s;

 • de maatregelen die zijn genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR);

 • de voorzieningen die het CAK heeft getroffen waardoor personen en instellingen, die met het CAK in aanraking komen in verband met de uitvoering van de taak van het CAK, in de gelegenheid zijn voorstellen tot verbetering van werkwijzen en procedures te doen;

 • de wijze waarop de zorgvuldige behandeling van enerzijds personen en instellingen en anderzijds bezwaarschriften en klachten is gewaarborgd;

 • de wijze waarop het risicomanagementsysteem en de interne beheersstructuur is ingericht en in hoeverre de interne beheersmaatregelen gedurende het jaar hebben gewerkt.

  Met daarbij een expliciete toelichting van belangrijke actuele zaken, risico’s en knelpunten in de uitvoering;

 • de belangrijkste uitkomsten van de interne controles en interne uitgevoerd toezicht en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen;

 • de wijze waarop de betrouwbaarheid en de continuïteit van de managementinformatie voor de algehele besluitvorming en de interne en externe financiële verantwoording is gewaarborgd.

Ad 4: De geautomatiseerde gegevensverwerking

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de mate waarin in de applicaties geprogrammeerde controles – application controls – zijn opgenomen die de juiste uitvoering van de taken van het CAK garanderen, de continue werking hiervan en de mate waarin het CAK steunt op deze controles;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen om de bedrijfscontinuïteit van de geautomatiseerde systemen te waarborgen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor de toegangsbeveiliging van de geautomatiseerde systemen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor change management van de geautomatiseerde systemen;

 • de belangrijkste uitkomsten van de uitgevoerde IT-audits naar de opzet, het bestaan en de werking en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen.

Ad 5: De bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de hoofdlijnen van het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • de onderzoeken die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden, de aard van de fraude (interne of externe fraude) en tot welke resultaten en verbeteracties deze zaken geleid hebben.

Ad 6: De tijdige afstorting van ontvangen gelden

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de gemaakte afspraken met onder andere de fondsbeheerder, zorgverzekeraars en VWS over het tijdig afstorten van gelden;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de mitigerende maatregelen die garanderen dat de ontvangen gelden tijdig worden afgestort aan onder andere de fondsbeheerder, zorgverzekeraars en VWS;

 • de belangrijkste uitkomsten van intern uitgevoerd toezicht op de opzet, het bestaan en de werking van de mitigerende maatregelen en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen.

De wijze waarop de Raad van bestuur van het CAK zich verantwoordt is in principe vormvrij. Als enige voorwaarde geldt dat in ieder geval

afzonderlijk wordt ingegaan op de hierboven genoemde zes punten.

3.2 Getrouwheid

De Raad van bestuur van het CAK dient ervoor te zorgen dat de bestuurlijke verantwoording een getrouw (juist en volledig) beeld geeft van de uitvoering van de burgerregelingen. Dit geldt in het bijzonder voor de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording.

Juistheid en volledigheid houden in hun algemeenheid in dat het beeld dat de verstrekte verantwoordingsinformatie oproept overeenkomt met de feiten (de werkelijkheid) en geschikt is voor het doel waartoe deze informatie aan de gebruiker wordt verstrekt.

In dit kader dienen de in de financiële verantwoording opgenomen baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop een feitelijke weergave te zijn van het verslagjaar 2020, zo veel als mogelijk rekening houdend met de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in het model en met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De rechtmatigheidsverantwoording dient juist en volledig aan te geven in hoeverre de hierboven vermelde baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het model en hierdoor rechtmatig zijn. Zie paragraaf 3.3 voor de uitwerking van het rechtmatigheidsbegrip.

3.3 Rechtmatigheid

Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

Afhankelijk van de financiële dimensie van het rechtmatigheidsbegrip kan onderscheid worden gemaakt tussen financiële rechtmatigheid en procedurele rechtmatigheid.

Bij financiële rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie directe financiële gevolgen. De rechtmatige uitvoering van taken is direct aan een financiële stroom gekoppeld.

Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering van taken geen financiële dimensie. De uitvoering van deze taken kan niet direct worden gekoppeld aan een financiële stroom, maar kan in gevallen wel mogelijk op een later moment in de tijd een financiële consequentie met zich meebrengen. Het betreffen bepaalde procedurele (tussen)prestaties en/of inspanningsverplichtingen die het CAK moet leveren om te komen tot een juiste, volledige en tijdige eindprestatie richting de cliënt, de fondsen, zorgverzekeraars of zorgverleners. Dit kan zijn in de sfeer van het voeren, onderhouden en bewaken van een adequate administratie, het verrichten van bepaalde incasso-inspanningsverplichtingen of het juist en volledig opvolgen en/of oplossen van (technische) storingen en/of signaleringslijsten (zoals functionele uitvalsbakken) in een proces om tijdig te komen tot de eindprestatie. Het betreft hier puur de taken die onder de directe verantwoordelijkheid en binnen de invloedsfeer van het CAK vallen. Deze taken zijn meestal vastgelegd in vastgestelde (interne) beleidsstukken, procedures en/of in wet- en regelgeving. Het tijdigheidsaspect is bij deze taken in de uitvoering door het CAK van groot belang, gelet op de mogelijke latente nadelige financiële consequentie voor onder andere een fonds of een cliënt. Het CAK wordt gevraagd om zich te verantwoorden in de bestuurlijke verantwoording over bijzonderheden die hieromtrent mogelijk hebben gespeeld of nog spelen bij de verschillende taken en regelingen. Het CAK dient zich in ieder geval te verantwoorden over de uitvoering door het CAK met betrekking tot:

 • De procedures inzake het opvolgen en/of oplossen van (technische) storingen of signaleringslijsten (functionele uitvalsbakken) bij het opleggen van boetes of premies ter voorkoming van stapelfacturen;

 • De procedures inzake de incasso-inspanningen ter voorkoming van het afboeken van vorderingen.

Bij de rechtmatige uitvoering van taken kan voor de daarbij gebruikte gegevens onderscheid worden gemaakt tussen directe verantwoordelijkheid en gebruikersverantwoordelijkheid.

Bij directe verantwoordelijkheid is een organisatie geheel verantwoordelijk voor de uitkomsten van een proces en moet de organisatie instaan voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de daarmee samenhangende uitkomsten of informatie.

Bij gebruikersverantwoordelijkheid moet een organisatie ook zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een bepaald proces en is de organisatie verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De organisatie mag echter uitgaan van de validiteit van de gegevens die derden aanleveren. Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de organisatie zelf geen controle uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die door en/of namens de zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst, buitenlandse verbindingsorganen, de Organen van de woonplaats of verblijf aan het CAK worden verstrekt. Als voorwaarde hierbij geldt dat de aanleverings- en opvraagprocedures en de ingerichte infrastructuur hierbij van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat deze procedures en infrastructuur zorgdragen dat gegevens beschikbaar zijn voor de eigen administratie van het CAK en geen problemen veroorzaken die de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK belemmeren of vertragen. Het aanleveren en opvragen van de taak en vraag gebonden gegevens door respectievelijk bij de ketenpartijen moet zodanig gestructureerd zijn georganiseerd en ingericht door het CAK, dat dit waarborgt dat wordt voldaan aan de criteria eisen voor de volledigheid en juistheid van de gegevensuitwisseling, met daar bijhorende beschermingsmaatregelen ter voorkoming van datalekken.

Om tot een werkbaar rechtmatigheidsbegrip te komen, dat het CAK als maatstaf kan hanteren bij de rechtmatigheidsverantwoording, zijn

de volgende randvoorwaarden van belang:

 • er moet een duidelijk gedefinieerd normenkader aanwezig zijn;

 • het te onderzoeken object – proces of resultaat daarvan – is duidelijk omschreven;

 • de hieraan gekoppelde verantwoordelijkheden zijn afgebakend;

 • afwijkingen van de norm en fouten moeten meetbaar en kwantificeerbaar zijn. Daarbij moet duidelijk herleidbaar gedocumenteerd zijn hoe wet- en regelgeving is vertaald naar specifieke toetspunten ten aanzien van de uitvoering;

 • de te hanteren controletoleranties, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, staan vast.

In bijlage 2 bij dit model is een overzicht opgenomen van de circulaires, bestuurlijke afspraken en de regelgeving die de basis vormen voor het rechtmatigheidskader van het CAK. Zie paragraaf 4.2 voor de uitwerking van de rechtmatigheidseisen per specifieke geldstroom.

Als aan de genoemde randvoorwaarden is voldaan, rekening houdend met de invulling van het begrip rechtmatigheid in dit hoofdstuk, kan de Raad van bestuur van het CAK een eigen rechtmatigheidsoordeel geven en in de rechtmatigheidsverantwoording een uitspraak doen over de rechtmatige uitvoering van de specifieke burgerregelingen en de buitenlandtaken.

3.4 Fouten en onzekerheden

Van een fout in de bestuurlijke verantwoording is sprake indien een (gedeelte van een) post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving. Fouten worden in absolute zin opgevat voor zover het de naleving van de wet- en regelgeving (rechtmatigheid) betreft. Saldering van rechtmatigheidsfouten is daarom niet toegestaan.

Van een onzekerheid in de bestuurlijke verantwoording is sprake als er onvoldoende informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als goed of fout aan te merken, kortom als onzekerheid bestaat over de (on)rechtmatigheid van de post. Saldering van onzekerheden is niet toegestaan.

Het CAK dient geconstateerde rechtmatigheidsfouten en/of onzekerheden per afzonderlijke financiële stroom op te nemen in de rechtmatigheidstabel in de rechtmatigheidsverantwoording in de bestuurlijke verantwoording. Voor een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel van het CAK is het noodzakelijk dat het CAK fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.

Het CAK geeft in de toelichting op de rechtmatigheidstabel ook de verbeteracties aan die het CAK denkt te starten of heeft gestart om deze fouten en onzekerheden in de toekomst te voorkomen.

Uitgangspunt is dat het CAK alle fouten en onzekerheden uitzoekt, oplost en indien mogelijk corrigeert in het eerstvolgende verslagjaar. Wanneer er geen correctie heeft plaatsgevonden, moet het CAK dit duidelijk motiveren. Dit geldt ook voor fouten en/of onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld. Voor de bestuurlijke verantwoording geldt dat de rechtmatigheidsfouten die het CAK om een bepaalde reden objectief niet kan oplossen, het CAK deze in de rechtmatigheidstabel opneemt en deze vermeldt in de bestuursverklaring met vermelding van de verhindering om niet te kunnen corrigeren, tenzij het een fout of onzekerheid in een financiële stroom betreft waarbij gebruikersverantwoordelijkheid geldt. In dit geval licht het CAK een (mogelijk) geïmporteerde fout of onzekerheid toe in de bestuurlijke verantwoording, maar wordt deze niet betrokken in de rechtmatigheidstabel, aangezien gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing is. Over het algemeen is het, voor een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel van het CAK, noodzakelijk dat het CAK mogelijke fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.

Geconstateerde procedurele (niet financiële) onrechtmatigheidsfouten en/of onzekerheden, die niet te kwantificeren zijn, worden separaat verantwoord door het CAK, met een toelichting op de oorzaak, het plan van aanpak richting de oplossing en de werkwijze om dit in het vervolg te voorkomen.

3.5 Materialiteit

3.5.1 Toleranties totaaloordeel

De Raad van bestuur van het CAK dient de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording zodanig op te stellen dat met een redelijke mate van zekerheid gesteld kan worden dat deze geen fouten en onzekerheden van materieel belang bevat. Indien laatstgenoemd begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet uitgegaan worden van een betrouwbaarheid van 95%.

De financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording zijn juist en volledig en de daarin opgenomen baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen zijn juist, volledig en rechtmatig, indien hierin geen fouten en onzekerheden voorkomen die groter zijn dan de hieronder uitgewerkte goedkeuringstoleranties.

Als omvangsbasis fungeert de som van de totale baten en lasten die in de bestuurlijke verantwoording is opgenomen. Voor fouten geldt een goedkeuringstolerantie van 1 procent van de omvangsbasis, voor onzekerheden een goedkeuringstolerantie van 3 procent.

3.5.2 Toleranties rechtmatigheidsverantwoording geldstromen per regeling

In aanvulling op deze overkoepelende materialiteit geldt een specifieke goedkeuringstolerantie voor de rechtmatigheid per financiële stroom. Deze tolerantie geldt voor fouten en onzekerheden gezamenlijk.

Tabel 1: goedkeuringstolerantie per financiële stroom

Financiële stroom

Tolerantie

1. Onverzekerbare vreemdelingenregeling

5%

2. Gemoedsbezwaardenregeling

10%

3. Onverzekerdenregeling

5%

4. Wanbetalersregeling

5%

5. Verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers

1%

6. Overgangsregeling Missionarissen

10%

7. Overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland

1%

8. Beheerskosten overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland

1%

9. Administratie en inning bijdragen verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor)

5%

10. Verrekeningen zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)

10%

11. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats

10%

12. Beheerskosten Orgaan van de woonplaats

1%

13. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats

10%

14. Verrekeningen zorglasten Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

10%

15. Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlands verzekerden

1%

16. Vorderingen op verzekeraars inzake verdragen

10%

17. Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés

1%

18. Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

1%

4. Rechtmatigheidskader

4.1 Inleiding

Gelet op de diversiteit van de regelingen is het rechtmatigheidskader onderverdeeld naar de desbetreffende taken en regelingen die het CAK uitvoert. Als bij de uitvoering van deze taken en regelingen wordt voldaan aan de relevante bepalingen in de ter zake geldende wet- en regelgeving, dan zijn de eruit voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) als rechtmatig aan te merken.

4.2 Financiële stromen

4.2.1 Onverzekerbare vreemdelingenregeling

Taak

Het CAK is verantwoordelijk voor het inkopen en verstrekken van een wettelijke bijdrage aan zorgverleners die inkomsten derven als gevolg van de medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. Deze groep omvat:

 • vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier hebben ingediend;

 • vreemdelingen die bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning;

 • vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven.

Uitgangspunt van de wet is dat de onverzekerbare vreemdeling zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de geleverde zorg. Slechts in die gevallen waarin ondanks inspanningen van de zorgaanbieder geen kosten verhaald kunnen worden op de patiënt, biedt de wet een mogelijkheid om een beroep te doen op een bijdrage ‘onverzekerbare vreemdelingen’. Het CAK vergoedt alleen de zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet of onder de AWBZ/Wlz aanspraken. Zorgverleners kunnen 100% bij zwangerschap en bevallingen declareren. Voor de overige declaraties wordt 80% vergoed aan de zorgverlener, waarbij op grond van artikel 122a lid 5 juncto lid 6 van de Zvw een afwijkend vergoedingstarief kan worden afgesproken. Zo heeft het CAK heeft met diverse zorginstellingen, zoals GGZ-instellingen, ziekenhuizen, apotheken en huisartsen contracten afgesloten.

Het CAK dient voor deze zorgkosten jaarlijks een begroting in bij het Ministerie van VWS en verantwoordt zich daarover. De zorglasten voor onverzekerbare vreemdelingen komen niet ten laste van het Zorgverzekeringsfonds. De balansposities verantwoordt het CAK in rekening-courant bij het Ministerie van VWS.

Voor het bepalen van de tarieven bij de declaraties van de ziektekosten wordt gebruikgemaakt van de aangeleverde NZa-tarieven aan het CAK. Voor de juistheid van deze aangeleverde NZa-tarieven geldt een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Wet langdurige zorg (artikel 6.1.2 onder i), de Zorgverzekeringswet (artikel 122a), de Vreemdelingenwet 2000 (artikel 10), het Besluit Zorgverzekeringen (artikel 3B.1) en de Regeling Zorgverzekering (artikel 7a.1) belast met de uitvoering van de regeling Onverzekerbare vreemdelingen.

De uit de Onverzekerbare vreemdelingenregeling voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Op verzoek van het Ministerie van VWS hanteert het CAK voor de regeling onverzekerbare vreemdelingen het kasstelsel. Dit om aan te sluiten op de wijze waarop VWS de financiering voor de zorglasten onverzekerbare vreemdelingen vaststelt. De bijdrage van het Ministerie van VWS is hiermee gelijk aan de lasten.

Het CAK baseert de verantwoording op de ultimo 2020 bekende stand van de zorginstellingen ontvangen en betaalde declaraties. De bijdrage van het Ministerie van VWS is gelijk aan de lasten. Eventuele verschillen tussen verleende voorschotten van het Ministerie van VWS en de afrekeningen met de zorgaanbieders worden later verrekend met het Ministerie van VWS. Op verzoek van VWS worden de bedragen in de toelichting in centen weergegeven.

Verantwoording

De verantwoording van de zorglasten met betrekking tot de onverzekerbare vreemdelingen worden met behulp van een financieel overzicht van de uitgaven, ontvangsten, activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten en op het verloop van de rekening-courant met VWS. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen VWS en het CAK opgesteld.

4.2.2 Gemoedsbezwaardenregeling

Taak

Gemoedsbezwaarden zijn mensen die zich op grond van hun geloofsovertuiging niet willen verzekeren. Een gemoedsbezwaarde kan bij de SVB ontheffing van de premieplicht voor de Zvw aanvragen. Na het verlenen van een ontheffing meldt de SVB de gemoedsbezwaarde aan bij onder meer het CAK. Voor de aangeleverde gegevens van de SVB en van de Belastingdienst geldt voor het CAK gebruikersverantwoordelijkheid.

Gemoedsbezwaarden hebben wel de verplichting om een bijdragevervangende belasting te betalen. De hoogte van de bijdragevervangende belasting voor de Zvw is gelijk aan de inkomensafhankelijke bijdrage die de gemoedsbezwaarde zou moeten betalen indien hij wel verzekeringsplichtig zou zijn. De belasting die de gemoedsbezwaarde voor de Zvw betaalt, wordt apart gezet op een spaarrekening bij het CAK. Gemoedsbezwaarden hebben het recht op vergoeding van ziektekosten uit de door hen betaalde bedragen. Dit voor zover de ziektekosten niet uit stijgen boven het saldo van de spaarrekening die het CAK aanhoudt. Voor het bepalen van de tarieven bij de declaraties van de ziektekosten wordt gebruik gemaakt van de aangeleverde NZa-tarieven aan het CAK.

Voor de juistheid van deze aangeleverde NZa-tarieven geldt een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Wet langdurige zorg (artikel 6.1.2 onder h), de Zorgverzekeringswet (artikel 39, tweede lid onder d, 57, eerste lid, en 70), de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (artikel 64 t/m 67) en de Regeling Zorgverzekering (artikel 6.4.1, 6.4.2 en 6.4a1) belast met de uitvoering van de Gemoedsbezwaardenregeling.

De uit de Gemoedsbezwaardenregeling voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘gemoedsbezwaarden’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

De verantwoording van de financiële stroom ‘gemoedsbezwaarden’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. In de toelichting bij het overzicht van activa en passiva dient een specificatie van het rekening-courant verloop met het Zorgverzekeringsfonds te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

4.2.3 Onverzekerdenregeling

Taak

Verzekeringsplichtige personen die niet aan hun Zvw-verzekeringsplicht voldoen en nalaten een zorgverzekeringsovereenkomst af te sluiten, zijn onverzekerd. Zij worden opgespoord door middel van bestandsvergelijking. De gegevensbestanden worden door de SVB beheerd (taak SVB) en dit is geregeld vanuit de ministeriële regelingen. De SVB meldt de resultaten van de bestandsvergelijking maandelijks aan het CAK. Het CAK verwerkt de mutatie van deze bestanden en gaat op basis van bestandsvergelijking na welke verzekeringsplichtigen in weerwil van hun verzekeringsplicht niet krachtens een zorgverzekering verzekerd zijn. Voor de aangeleverde gegevens heeft het CAK een gebruikersverantwoordelijkheid.

Een onverzekerde persoon, die is opgespoord door middel van bestandsvergelijking, krijgt een brief van het CAK. Daarin wordt hij gewezen op het feit dat hij is gesignaleerd als iemand die (vermeend) verzekeringsplichtig is, maar die zich niet heeft verzekerd voor de Zvw. De onverzekerde persoon krijgt vervolgens drie maanden de gelegenheid om alsnog een zorgverzekering af te sluiten of aan te geven welke omstandigheden maken dat hij niet verzekeringsplichtig is. Wanneer drie maanden na de aanschrijving blijkt dat betrokkene zich nog altijd niet verzekerd heeft, legt het CAK een boete op. De hoogte van de boete is gelijk aan driemaal de tot een maandbedrag herleide standaardpremie, zoals bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag. De boete kan tweemaal worden opgelegd. De tweede boete wordt opgelegd wanneer blijkt dat iemand drie maanden na het opleggen van de eerste boete nog altijd niet verzekerd is.

Indien bij een volgende bestandsvergelijking blijkt dat de onverzekerde na twee boetes nog altijd onverzekerd is, dan verzekert het CAK hem ambtshalve bij een zorgverzekeraar. Om te voorkomen dat deze verzekerde onmiddellijk na ambtshalve verzekering zijn premie niet betaalt, is hij gedurende een periode van twaalf maanden een bestuursrechtelijke premie verschuldigd.

Het CAK kan de bestuursrechtelijke premie in de vorm van broninhouding inhouden op het loon of de uitkering van betrokkene. Blijkt broninhouding van de bestuursrechtelijke premie niet mogelijk, dan draagt het CAK de inning over aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB is gemandateerd om namens het CAK de vordering te innen. De inningsactiviteiten vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het CAK en het CAK verantwoordt zich hierover in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020. Het CAK verstrekt aan het CJIB een controleprotocol met betrekking tot de verantwoording van het CJIB inzake de inning van de bestuursrechtelijke premie onverzekerden (en wanbetalers). Het controleprotocol ziet toe op procescontroles door het CAK bij het CJIB. Gedurende het jaar (periodiek) en jaarlijks (eindverantwoording) verantwoordt het CJIB zich financieel over de gevoerde inningsactiviteiten. De eindverantwoording van het CJIB dient vergezeld te zijn van een controleverklaring van de accountant van het CJIB.

Zorgverzekeraars ontvangen voor personen die ambtshalve zijn verzekerd een compensatiebijdrage van het CAK. Deze bijdrage wordt betaald per kalenderjaar en is afkomstig uit het Zorgverzekeringsfonds.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Wet langdurige zorg (artikel 6.1.2 onder d), de Zorgverzekeringswet (artikel 9a t/m d, 18e, 34a), de Wet op de zorgtoeslag (artikel 5, tweede lid), de Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 19 november 2019, kenmerk 1595061-197094-Z, houdende de vaststelling van de standaardpremie en de bestuursrechtelijke premies voor 2020, de Regeling Zorgverzekering (artikel 6.4.a.1 en 6.5.1 t/m 6.5.4), de Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018 en de Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017 belast met de uitvoering van de Onverzekerdenregeling.

De uit de Onverzekerdenregeling voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘onverzekerden’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

De verantwoording van de financiële stroom ‘onverzekerden’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. In de toelichting dient op verzoek van het Zorginstituut als fondsbeheerder een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorgverzekeringsfonds te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

Daarnaast verwacht het Zorginstituut dat in de toelichting specifieke aandacht wordt gegeven aan de waardering van de waarde van de vorderingen.

In de toelichting op de balans dient het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid van vorderingen op onverzekerden inclusief toelichting te worden weergegeven. Het CAK vormt deze onder andere op basis van de incassoresultaten uit het verleden.

4.2.4 Wanbetalersregeling

Taak

De wanbetalersregeling houdt in dat zorgverzekeraars in het geval van wanbetaling de verzekering niet mogen schorsen. Omdat dit een niet beïnvloedbaar risico vormt voor de zorgverzekeraars, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden verzekerden bij het CAK aanmelden als

wanbetaler.

Het CAK ontvangt van alle zorgverzekeraars maandelijks bestanden met aan- en afmeldingen van wanbetalers met een betalingsachterstand van ter hoogte van minstens zes maanden. De zorgverzekeraars zijn, binnen de mogelijkheden die zij hebben, verantwoordelijk voor de kwaliteit (waaronder actualiteit) van de gegevens van de personen die als wanbetaler worden aangemeld. Hier geldt een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK. De zorgverzekeraar verstrekt een bestuursverklaring bij de aanmelding als bewijs dat aan de voorwaarden is voldaan. De NZa ziet er op toe dat zorgverzekeraars deze bestuursverklaring terecht afgeven.

Het CAK start de bestuursrechtelijke premie-inning in de maand volgend op de maand van de aanmelding en legt de door zorgverzekeraars aangemelde wanbetalers een bestuursrechtelijke premie op van een door de Minister van VWS bepaald percentage van de nominale rekenpremie. Kan er volledig direct uit een inkomensbron geheven worden, dan zal het CAK deze bron van inning gebruiken. Indien broninhouding niet mogelijk is, draagt het CAK de vordering over aan het CJIB. Het CJIB is gemandateerd om namens het CAK de vordering te innen. De inningsactiviteiten vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het CAK en het CAK verantwoordt zich hierover in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020. Het CAK verstrekt aan het CJIB een controleprotocol met betrekking tot de verantwoording van het CJIB inzake de inning van de bestuursrechtelijke premie wanbetalers (en onverzekerden). Het controleprotocol ziet toe op procescontroles door het CAK bij het CJIB. Gedurende het jaar (periodiek) en jaarlijks (eindverantwoording) verantwoordt het CJIB zich financieel over de gevoerde inningsactiviteiten. De eindverantwoording van het CJIB dient vergezeld te zijn van een controleverklaring van de accountant van het CJIB.

Sinds 2013 is het wettelijk geregeld7 dat de Belastingdienst de zorgtoeslag van een naar het CJIB overgedragen wanbetaler direct aan het CJIB mag betalen ten behoeve van de premieverplichting van de wanbetaler.

De aangemelde wanbetalers stromen uit de wanbetalersregeling indien de zorgverzekeraar de betreffende wanbetaler afmeldt. Vanaf 1 augustus 2018 wordt geen eindafrekening bestuursrechtelijke premie meer naar de cliënt gestuurd.

De Zvw is in 2013 aangepast, waarmee het Ministerie van VWS de mogelijkheid heeft gekregen om een deel van de geïnde bestuursrechtelijke premies te gebruiken voor de financiering van de uitvoeringskosten. Het af te dragen percentage van de door het CAK ontvangen bedragen wordt door het Ministerie van VWS vastgesteld.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Wet langdurige zorg (artikel 6.1.2 onder e), de Zorgverzekeringswet (artikel 18a t/m g, 34a, en 39, tweede en derde lid), de Wet op de zorgtoeslag (artikel 5, tweede lid), de Regeling zorgverzekering (artikel 6.5.1 t/m 6.5.7 en 7b.1), de Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 19 november 2019, kenmerk 1595061-197094-Z, houdende de vaststelling van de standaardpremie en de bestuursrechtelijke premies voor 2020, de Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018, de Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017 belast met de uitvoering van de Wanbetalersregeling.

De uit de Wanbetalersregeling voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘wanbetalers’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

De verantwoording van het CAK bestaat uit financiële overzichten wanbetalers die zijn gebaseerd op:

 • de ultimo 2020 bekende stand van door zorgverzekeraars aangemelde wanbetalers. Hiervoor geldt een gebruikers-verantwoordelijkheid voor het CAK;

 • de voor 2020 van wanbetalers ontvangen bestuursrechtelijke premiebetalingen.

De hieruit voortvloeiende debiteurenpositie is vermeld onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Het CAK vormt deze onder andere op basis van de incassoresultaten uit het verleden. De (eventuele) dotatie aan deze voorziening wordt als last verantwoord.

Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. Verder wordt het effect van het voorzieningenverloop in 2020 op de baten en lasten verantwoord.

De activa en passiva worden weergegeven in het overzicht van de activa en passiva. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op het financiële overzicht. In de toelichting op de balans dient het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid van vorderingen op wanbetalers inclusief toelichting te worden weergegeven.

In de toelichting dient op verzoek van het Zorginstituut als fondsbeheerder een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorgverzekeringsfonds te worden opgenomen.

Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld. Daarnaast verwacht het Zorginstituut dat in de toelichting specifieke aandacht wordt gegeven aan de waardering van de waarde van de vorderingen.

4.2.5 Verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers

Taak

Zorgverzekeraars ontvangen voor het verzekerd houden van wanbetalers een compensatiebijdrage van het CAK die gelijk is aan de standaardpremie zoals bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag. Deze bijdrage wordt verstrekt indien de zorgverzekeraar de dekking van de verzekering in stand laat, de wettelijk voorgeschreven incasso-inspanningen verricht en voldoende medewerking verleent aan activiteiten die zijn gericht op aflossing van de schuld. De NZa ziet hier op toe. De bijdrage wordt betaald per kalenderjaar, is afkomstig uit het Zorgverzekeringsfonds en voorkomt dat zorgverzekeraars wanbetalers royeren. Het risico voor de eerste zes maanden premieachterstand wordt gedragen door de zorgverzekeraar. Deze regeling is gekoppeld aan de Wanbetalersregeling. De zorgverzekeraars krijgen namelijk een compensatie voor de (actieve) wanbetalers. Er vindt een aanlevering vanuit de zorgverzekeraars plaats, zodat kan worden vastgesteld wat er moet worden gecompenseerd. Gedurende de looptijd van een polis van een wanbetaler is het mogelijk dat het CAK het betalen van de compensatiebijdrage moet opschorten, omdat de wanbetaler een stabilisatieovereenkomst (voorbereidend op schuldhulp) of een betalingsregeling met de zorgverzekeraar heeft afgesloten. De zorgverzekeraar meldt de begin- en eindedatum hiervan aan het CAK. Over die periode heeft de zorgverzekeraar geen recht op compensatie. Voor de aanlevering van de betreffende gegevens van de zorgverzekeraar geldt een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK. Het CAK heeft daarbij wel bijzondere aandacht voor de juistheid van een compensatieclaim met terugwerkende kracht.

Normenkader

Het CAK is grond van de Wet langdurige zorg (artikel 6.1.2 onder f), de Zorgverzekeringswet (artikel 18a t/m g, 34aen 39 tweede en derde lid), de Wet op de zorgtoeslag (artikel 5, tweede lid), de Regeling zorgverzekering (artikel 6.5.1 t/m 6.5.7 en 7b.1), de Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 19 november 2019, kenmerk 1595061-197094-Z, houdende de vaststelling van de standaardpremie en de bestuursrechtelijke premies voor 2020, de Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018 en de Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017 belast met het verstrekken van een bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers.

De uit de ‘verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van ‘wanbetalers’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Verantwoording

De verantwoording van de financiële stroom ‘verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. Ook dient een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorgverzekeringsfonds te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers’ het baten en lastenstelsel.

4.2.6 Overgangsregeling Missionarissen

Taak

Missionarissen betalen premie aan zorgverzekeraar CZ en dienen daar hun declaraties in. CZ brengt het verschil tussen premie en de gedeclareerde zorgkosten in rekening bij het CAK. Dit gaat ten laste van het Zorgverzekeringsfonds. Het CAK heeft een overeenkomst met CZ voor de uitvoering van deze regeling.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (artikel 2.2.5 en 2.2.6) belast met de uitvoering van de overgangsregeling Missionarissen.

De uit de overgangsregeling Missionarissen voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stromen “baten en lasten missionarissen” het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

Zorgverzekeraar CZ verantwoordt zich jaarlijks over de aanspraken en bijdragen van de missionarissen in een jaarstaat. De interne auditdienst van zorgverzekeraar CZ controleert deze jaarstaat volgens een door het CAK verstrekt controleprotocol en verstrekt op basis van deze controle een assuranceverklaring. Het CAK blijft eindverantwoordelijk voor de verantwoording van deze financiële stroom.

De verantwoording van de financiële stroom ‘overgangsregeling Missionarissenregeling’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. Ook dient een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorgverzekeringsfonds te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

4.2.7 Overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland

Taak

Bij de invoering van de Zvw is besloten dat personen die in het buitenland wonen – en al AWBZ zorg genoten – dit konden blijven doen. Er komen geen nieuwe rechthebbenden meer bij. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis verzorgt de administratie voor deze regeling. Het CAK heeft een overeenkomst met Zilveren Kruis voor de uitvoering van de overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (artikel 3.1.2 t/m 3.1.6) belast met de uitvoering van de overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland.

De uit de Overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘lasten op basis van de overgangsregeling Wlz’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

Zilveren Kruis verantwoordt de lasten met een aparte jaarstaat. Het CAK als uitvoerder van de buitenlandtaak heeft een overeenkomst met Zilveren Kruis voor de uitvoering van de overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland. De jaarstaat van het Zilveren Kruis wordt door de (externe) accountant van het Zilveren Kruis gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring. Het CAK blijft eindverantwoordelijk voor de verantwoording van deze financiële stroom.

De verantwoording van de financiële stroom voor de overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. In de toelichting bij het overzicht van activa en passiva dient een specificatie van het rekening-courant verloop met het Zorginstituut als fondsbeheerder te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

4.2.8 Beheerskosten overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland

Taak

Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet is besloten dat personen die in het buitenland wonen en al AWBZ zorg genoten, dit konden blijven doen. Er komen geen nieuwe rechthebbenden meer bij. Zilveren Kruis verzorgt de administratie voor deze regeling.

Het CAK heeft een overeenkomst met zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor de uitvoering van de overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (artikel 3.1.2 t/m 3.1.6) belast met de uitvoering van de overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland.

De uit de beheerskosten overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘beheerskosten overgangsregeling Wlz’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

Zilveren Kruis verantwoordt de lasten met een aparte jaarstaat. Het CAK als uitvoerder van de buitenlandtaak heeft een overeenkomst met zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor de uitvoering van de overdrachtsregeling. De jaarstaat van zorgverzekeraar Zilveren Kruis wordt door de (externe) accountant van het Zilveren Kruis gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring. Het CAK blijft eindverantwoordelijk voor de verantwoording.

De verantwoording van de financiële stroom voor de beheerskosten van de overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. In de toelichting dient ook een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorginstituut als fondsbeheerder te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

4.2.9 Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor)

Taak

De internationale regelingen zorgen er onder andere voor dat mensen die zich binnen de EU/EER en Zwitserland of tussen Nederland en de verdragslanden verplaatsen, hun ziektekostendekking niet verliezen.

Personen die in een ander EU-land of verdragsland wonen, hebben onder bepaalde omstandigheden een ‘verdragsrecht op zorg’ in het woonland ten laste van Nederland. Nederland vergoedt de door het woonland gemaakte kosten.

Voor deze zorg betaalt de verdragsgerechtigde een bijdrage die wordt geïnd door het CAK. Deze bijdrage bestaat uit een inkomensafhankelijke (Wlz en Zvw) nominale component (Zvw). Deze factor is afgestemd op het zorgniveau van het woonland.

Normenkader

Het CAK is als bevoegd orgaan in de zin van artikel 1 onderdeel q onder iii van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en bilaterale sociale zekerheidsverdragen. In Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels zijn de relevante prestaties opgenomen. Het CAK is op grond van artikel 6.1.2 onder g Wet langdurige zorg juncto artikel 69, tweede lid, Zorgverzekeringswet belast met de inning van de bijdragen van niet-ingezetenen.

Op grond van artikel 39, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet komen deze bijdragen ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds.

Daarnaast is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

 • de Regeling zorgverzekering (artikel 6.3.1 t/m 6.3.4);

 • het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999;

het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004;

het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1045213-157958-Z, houdende wijziging van het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) Nr. 883/2004;

het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 15 juni 2018, kenmerk 1356655-177439-Z, houdende wijziging van het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 3 augustus 2015, houdende aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG); en de Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 18 oktober 2019, kenmerk 1594729-197076-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2020 ten behoeve van de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden.

De toepasselijke bilaterale sociale zekerheidsverdragen betreffen:

 • het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid8;

 • het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko9;

 • het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (geldt voor Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Servië);

 • het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid;

 • het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake sociale zekerheid;

 • het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Macedonië inzake sociale zekerheid.

Op 1 februari 2020 is het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in werking getreden (Terugtrekkingsakkoord). Dit Terugtrekkingsakkoord bevat de voorwaarden voor een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De uit de ‘administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor)’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stromen ‘administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor)’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

De grondslag voor de verantwoording zijn de bijdragen die het CAK gerechtigd is in het verslagjaar op te leggen aan verdragsgerechtigden, vermeerderd of verminderd met de aanpassingen op de opgelegde bedragen met betrekking tot voorgaande jaren.

De vaststelling van de voorlopig op te leggen bedragen is afhankelijk van de gegevensuitwisseling tussen het CAK, Belastingdienst, UWV, SVB en pensioenuitvoerders. Het CAK maakt gebruik van de bestanden van UWV en SVB voor de vaststelling van de in te houden bijdragen via deze organisaties en van de aanlevering van het wereldinkomen door de Belastingdienst. Hiervoor geldt een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK. Voor de overige voorlopig opgelegde bijdragen vormt de eigen CAK administratie de bron. De financiële stroom ‘wettelijke rente’ betreft een secondaire financiële stroom die behoort bij de financiële stroom ‘Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden’. De wettelijke rente is een vergoeding voor gemiste rente. Dit werkt naar twee kanten. Als het CAK geld tegoed heeft, dan ontvangt het CAK de rente over het openstaande bedrag. Moet het CAK een tegoed betalen, dan betaalt het CAK de rente. Het CAK verrekent deze ‘wettelijke rente’ met de verdragsgerechtigden.

De verantwoording van de financiële stroom ‘administratie en inning van de bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor)’ en de vergoeding zorgkosten wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op deze financiële overzichten. Onderdeel hiervan betreft een toelichting op de stand van de voorziening. In de toelichting bij het overzicht van activa en passiva dient een toelichting op de stand van de voorziening te worden opgenomen en ook een specificatie van het rekening-courant verloop met het Zorgverzekeringsfonds. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld. Daarnaast dient op verzoek van het Zorginstituut als fondsbeheerder aandacht te worden gegeven aan de wijze van waardering van de vorderingen.

4.2.10 Verrekeningen zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)

Taak

Het CAK vervult voor Nederland de taak van internationaal verbindingsorgaan op het gebied van de wettelijke zorgverzekeringen. Die taak houdt in dat het CAK voor de Europese verordeningen en bilaterale sociale zekerheidsverdragen zorgdraagt voor de wederzijdse verrekening van de zorglasten die het gevolg zijn van de toepassing van de internationale regelingen.

Het CAK is voor deze taak bevoegd om administratieve maatregelen met buitenlandse verbindingsorganen overeen te komen.

Het CAK berekent de door buitenlandse verbindingsorganen ingediende schuldvorderingen van Nederlandse verzekerden, bijvoorbeeld voor spoedeisende zorg tijdens een vakantie, direct door aan de Nederlandse zorgverzekeraars van betrokkenen. Het CAK registreert deze geldstroom via de balans vanwege het kostenneutrale karakter.

De zorglasten van verdragsgerechtigden komen direct ten laste van het Zorgverzekeringsfonds. Deze groep bestaat uit personen die in het buitenland wonen, maar ten laste van Nederland in het woonland recht hebben op medische zorg. Het betreft vooral gepensioneerden en gezinsleden van in Nederland Zvw-verzekeringsplichtigen (grensarbeiders).

De verrekeningen van de zorglasten met verdragslanden gebeuren zowel op basis van vaste bedragen als tegen werkelijk gemaakte kosten. Dit is afhankelijk van wat de betreffende verdragsregeling hierover regelt.

Lasten uit verrekeningen tegen werkelijke kosten of vaste bedragen komen geheel ten laste van het Zorgverzekeringsfonds als het de groep verdragsgerechtigden betreft.

Baten op basis van werkelijke uitgaven komen geheel ten goede aan het Zorgverzekeringsfonds.

Normenkader

Het CAK is voor de toepassing van Titel III, Hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels aangewezen als verbindingsorgaan, in de zin van artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels.

Het CAK is op grond van de navolgende besluiten van de Minister van VWS aangewezen als verbindingsorgaan:

 • artikel 3 van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004;

 • artikel 1 onder B van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1045213-157958-Z, houdende wijziging van het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004;

 • het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 15 juni 2018, kenmerk 1356655-177439-Z, houdende wijziging van het besluit van de Minister voor Medische Zorg van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004.

Zie paragraaf 4.2.9 Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor) voor de toepasselijke bilaterale sociale zekerheidsverdragen.

De uit de ‘verrekeningen zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘verrekeningen baten en lasten met verdragslanden’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

In het kader van de verantwoording worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Het CAK berekent de door buitenlandse verbindingsorganen ingediende zorglasten van in Nederland verzekerde personen (bijvoorbeeld toeristen) direct door aan de Nederlandse zorgverzekeraars van betrokkenen. Het CAK registreert vervolgens deze financiële stroom via de balans;

 • De zorglasten van verdragsgerechtigden komen direct ten laste van het Zorgverzekeringsfonds. Deze groep bestaat uit personen die in het buitenland wonen, maar ten laste van Nederland aanspraak hebben op medische zorg;

 • De verrekeningen van de zorglasten met verdragslanden gebeuren zowel op basis van vaste bedragen als tegen variabele werkelijk gemaakte kosten. Dit is afhankelijk van wat de EG verordening bepaalt of wat verdragslanden onderling hebben afgesproken. Per verdragsland kan worden afgesproken zowel met vaste als variabele bedragen af te rekenen, afhankelijk van zorgsoort en/of ontvanger;

 • Lasten uit verrekeningen tegen werkelijke of vaste bedragen komen geheel ten laste van het Zorgverzekeringsfonds;

 • Baten op basis van werkelijke kosten komen geheel ten goede aan het Zorgverzekeringsfonds;

 • De baten voor zorglasten op basis van vaste bedragen worden verdeeld tussen het Zorgverzekeringsfonds en het Fonds langdurige zorg/Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Deze verdeling vindt plaats op basis van een door het CAK te bepalen norm;

 • De bedragen en vorderingenpositie met verdragslanden over en weer zijn voor een deel gebaseerd op ramingen. Daarbij is een bepaalde mate van onzekerheid inherent aan deze ramingen.

De verantwoording van de financiële stroom voor de ‘verrekening van de zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. In de toelichting bij het overzicht van activa en passiva dient een specificatie van het rekening-courant verloop met het Zorginstituut als fondsbeheerder te worden opgenomen.

Het kan voorkomen dat goedgekeurde buitenlandse declaraties met betrekking tot verdragsgerechtigden achteraf bezien mogelijk deels moeten worden gecorrigeerd door een wijziging in de verzekeringspositie met terugwerkende kracht. Dit geeft een onzekerheid in de verantwoording waarbij gebruikersverantwoordelijkheid speelt ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de ingediende declaraties. Dit als gevolg van de correcties met terugwerkende kracht door het buitenlandse verbindingsorgaan. Inherent aan dit proces kunnen deze correcties hierop in de komende jaren alsnog impact hebben op de verantwoording over eerdere jaren.

4.2.11 Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats

Taak

Op grond van internationale regelingen hebben buitenlandse verzekerden die in Nederland wonen recht op medische zorg.

Het Orgaan van de woonplaats (zorgverzekeraar CZ is door VWS aangewezen als Orgaan van de woonplaats) betaalt aan Nederlandse zorgaanbieders de kosten van zorg van de ten laste van verdragslanden verzekerde personen. Deze kosten brengt het Orgaan van de woonplaats in rekening bij het CAK als internationaal verbindingsorgaan voor Nederland. Het CAK brengt deze lasten op haar beurt in rekening bij de verdragslanden.

Er zijn twee systemen van afrekening:

 • op basis van werkelijke kosten;

 • op basis van vaste bedragen.

In het geval van werkelijke lasten brengt het CAK evenveel in rekening bij de verdragslanden als dat zij aan het Orgaan van de woonplaats betaalt. Er zijn voor het CAK dus geen baten of lasten en de administratie loopt over de balans van het CAK.

In geval er wordt afgerekend op basis van vaste bedragen rekent het CAK af met de verdragslanden op basis van een vast bedrag per verdragsgerechtigde in Nederland. De lasten (te betalen aan het Orgaan van de woonplaats) zijn dan niet gelijk aan de opbrengsten (te ontvangen van de verdragslanden) zodat er voor het CAK een last resulteert.

Het CAK heeft als uitvoerder van de buitenlandtaak een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar CZ. Het CAK en zorgverzekeraar CZ verhouden zich tot elkaar als ketenpartners en hebben in de overeenkomst afspraken met elkaar gemaakt over de samenwerking. Ook betaalt het CAK in opdracht van het Ministerie van VWS de beheerskosten van CZ. Volgens de overeenkomst wordt de verantwoording over de uitvoering van deze taak van het Orgaan van de woonplaats voorzien van een controleverklaring van hun accountant en tijdig opgeleverd aan het CAK (conform onderlinge afspraak uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar). Met ingang van 2018 voert de NZa het toezicht uit op de verantwoording van CZ als Orgaan van de woonplaats en de werkzaamheden van de accountant van CZ.

Normenkader

Zorgverzekeraar CZ is voor de toepassing van artikel 1 onderdeel r en Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels en artikel 123 van de Zorgverzekeringswet aangewezen als Orgaan van de woonplaats. In Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels zijn de relevante prestaties opgenomen. De grondslag voor de beheerskostenvergoeding is artikel 39, derde lid, onder e van de Zorgverzekeringswet.

CZ is op grond van artikel 2 van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004/ het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1045213-157958-Z, houdende wijziging van het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004/het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 15 juni 2018, kenmerk 1356655-177439-Z, houdende de wijziging van het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) 883/2004 aangewezen als Orgaan van de woonplaats.

Zie paragraaf 4.2.9 Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor) voor de toepasselijke bilaterale verdragen.

De uit de ‘verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

De verantwoording van de financiële stroom ‘verrekeningen verdragslanden via Orgaan van woonplaats’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. Daarnaast dient specifieke aandacht te worden gegeven aan de vorderingenpositie en het verloop van de vorderingenpositie met de verdragslanden. Verder dient ook een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorgverzekeringsfonds te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

Voor deze financiële stroom geldt een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK. Met betrekking tot de Wlz-kosten van verdragsgerechtigden heeft de Minister van VWS aangegeven dat gewerkt moeten worden met een geaccepteerde onzekerheid (kenmerk 1537004-191518-Z). Hierdoor ontstaat er een geïmporteerde onzekerheid. Deze onzekerheid wordt in de bestuurlijke verantwoording beschreven en toegelicht, maar niet betrokken in de verantwoorde foutentabel met onzekerheden die geconstateerd zijn bij het CAK, aangezien hier gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing is.

4.2.12 Beheerskosten Orgaan van de woonplaats

Taak en grondslag

Zorgverzekeraar CZ ontvangt voor de uitvoering van zijn taak als Orgaan van de woonplaats een vergoeding vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Het CAK is belast met de uitvoering van de buitenlandtaak en betaalt deze vergoeding aan CZ als Orgaan van de woonplaats en belast deze door aan het Zorginstituut als fondsbeheerder van het Zorgverzekeringsfonds. Hiervoor heeft het CAK een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar CZ. De vergoeding vindt plaats op basis van prijs maal hoeveelheid. De prijs wordt jaarlijks door het CAK geïndexeerd en de aantallen worden door CZ aangeleverd. Op de juistheid van de aangeleverde aantallen van CZ geldt gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK.

Het CAK heeft als uitvoerder van de buitenlandtaak een overeenkomst gesloten met CZ. Het CAK en CZ verhouden zich tot elkaar als ketenpartners en hebben in de overeenkomst afspraken met elkaar gemaakt over de samenwerking. Volgens de overeenkomst wordt de verantwoording over de uitvoering van deze taak van het Orgaan van de woonplaats voorzien van een controleverklaring van hun accountant en tijdig opgeleverd aan het CAK (conform onderlinge afspraak uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar). Met ingang van 2018 voert de NZa het toezicht uit op de verantwoording van CZ als Orgaan van de woonplaats en de werkzaamheden van de accountant van CZ.

Normenkader

Zie paragraaf 4.2.11 Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats (verbindingsorgaan).

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘beheerskosten Orgaan van de woonplaats’ het baten- en lastenstelsel.

De uit de ‘beheerskosten Orgaan van de woonplaats’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Verantwoording

De verantwoording van de financiële stroom voor de ‘beheerskosten van het Orgaan van de woonplaats’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. In de toelichting dient ook een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorgverzekeringsfonds te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

4.2.13 Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats

Taak

Op grond van internationale regelingen hebben buitenlandse verzekerden die tijdelijk in Nederland verblijven recht op medische zorg, zoals geregeld in de Wlz en de Zvw. De uitvoering hiervan is in handen van een Orgaan van de verblijfplaats. Het Ministerie van VWS heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis aangewezen als het Orgaan van de verblijfplaats van Nederland. Daarnaast is zorgverzekeraar Zilveren Kruis aangewezen als Bevoegd orgaan voor de zorg van Nederlandse verdragsgerechtigden die tijdelijk in Nederland verblijven (zie hiervoor verder paragraaf 4.2.14 Verrekeningen Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden).

Het CAK heeft een overeenkomst gesloten met het Zilveren Kruis als Orgaan van de verblijfplaats. De verantwoording over de uitvoering van deze taak van deze zorgverzekeraar wordt door de (externe) accountant van Zilveren Kruis gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring. Met ingang van 2018 voert de NZa het toezicht uit op de verantwoordingen van het Zilveren Kruis als Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden.

Het Orgaan van de verblijfplaats betaalt aan zorginstellingen de kosten van zorg van de ten laste van verdragslanden verzekerde personen. Deze kosten brengt zij in rekening bij het CAK als internationaal verbindingsorgaan voor Nederland. Het CAK brengt deze lasten op haar beurt in rekening bij de verdragslanden.

Zorgaanbieders die zorg hebben verleend aan in Nederland verblijvende buitenlandse verzekerden en verdragsgerechtigden, declareren de kosten bij het Zilveren Kruis. Deze vergoedt de kosten. De kosten voor buitenlands verzekerden worden via het CAK als verbindingsorgaan in rekening gebracht bij de buitenlandse verdragspartners.

Normenkader

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is voor de toepassing van artikel 1 onderdeel r en Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels en artikel 123 van de Zorgverzekeringswet aangewezen als Orgaan van de verblijfplaats. In Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels zijn de relevante prestaties opgenomen. De grondslag voor de beheerskostenvergoeding is artikel 39, derde lid, onder e van de Zorgverzekeringswet.

Het Zilveren Kruis is op grond van artikel 2 van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004/het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1045213-157958-Z, houdende wijziging van het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004/het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 15 juni 2018, kenmerk 1356655-177439-Z, houdende de wijziging van het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) 883/2004 aangewezen als Orgaan van de verblijfplaats (voor tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlands verzekerden die recht hebben op zorg in Nederland).

Zie paragraaf 4.2.9 Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor) voor de toepasselijke bilaterale verdragen.

De uit de ‘verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

De verantwoording van de financiële stroom ‘verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. Daarnaast dient specifieke aandacht te worden gegeven aan de vorderingenpositie en het verloop van de vorderingenpositie met de verdragslanden. Verder dient ook een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorgverzekeringsfonds te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

Voor deze financiële stroom geldt een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK. Een mogelijk geïmporteerde onzekerheid wordt in de bestuurlijke verantwoording van het CAK beschreven en toegelicht, maar niet betrokken in de verantwoorde foutentabel met onzekerheden die geconstateerd zijn bij het CAK, aangezien hier gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing is.

4.2.14 Verrekeningen Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden

Taak

Het Ministerie van VWS heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis aangewezen als Bevoegd orgaan voor het verlenen en vergoeden van verstrekkingen tijdens een verblijf in Nederland voor de zorg van Nederlandse verdragsgerechtigden. Verstrekkingen komen ten laste van het Zorgverzekeringsfonds. Het CAK heeft een overeenkomst gesloten met het Zilveren Kruis als voornoemd Bevoegd orgaan.

Normenkader

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is voor de toepassing van artikel 1 onderdeel q onder iii en Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels aangewezen als Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden. In Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels zijn de relevante prestaties opgenomen. De grondslag voor de beheerskostenvergoeding is artikel 39, derde lid, onder e van de Zorgverzekeringswet.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is aangewezen als Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden (voor het verlenen en vergoeden van verstrekkingen tijdens een verblijf in Nederland). Zie: -

 • artikel 1 van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004

 • het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1045213-157958-Z, houdende wijziging van het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004/

het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 15 juni 2018, kenmerk 1356655-177439-Z, houdende de wijziging van het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) 883/2004van .

De uit de ‘verrekening zorglasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘Verrekening zorglasten bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

De verantwoording van de financiële stroom ‘verrekening zorglasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. In de toelichting dient een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorgverzekeringsfonds te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

Voor deze financiële stroom geldt een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK. Een mogelijk geïmporteerde onzekerheid wordt in de bestuurlijke verantwoording van het CAK beschreven en toegelicht, maar niet betrokken in de verantwoorde foutentabel met onzekerheden die geconstateerd zijn bij het CAK, aangezien hier gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing is.

4.2.15 Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

Taak

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ontvangt voor de uitvoering van zijn taak als Orgaan van de verblijfplaats voor tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlands verzekerden die op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 recht hebben op zorg in Nederland en als Bevoegd orgaan voor het verlenen en vergoeden van verstrekkingen tijdens een verblijf in Nederland voor de zorg van Nederlandse verdragsgerechtigden een vergoeding vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Het CAK betaalt deze vergoeding aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis en belast deze door aan het Zorginstituut als fondsbeheerder van het Zorgverzekeringsfonds. Het CAK heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Normenkader

Zie paragraaf 4.2.13 Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats en paragraaf 4.2.14 Verrekening zorglasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden.

De uit de ‘beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

De verantwoording van de financiële stroom ‘beheerskosten van het Orgaan van de verblijfplaats en het Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven.

Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. In de toelichting dient ook een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorgverzekeringsfonds te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

Voor deze financiële stroom geldt voor wat betreft de informatie van Zilveren Kruis een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK. Een mogelijk geïmporteerde onzekerheid wordt in de bestuurlijke verantwoording van het CAK beschreven en toegelicht, maar niet betrokken in de verantwoorde foutentabel met onzekerheden die geconstateerd zijn bij het CAK, aangezien hier gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing is.

4.2.16 Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen

Taak

Het CAK is belast met het vorderen van gelden op zorgverzekeraars inzake de kosten die voor Nederlandse verdragsgerechtigden zijn gemaakt op grond van verdragen. Het CAK brengt de kosten bij de zorgverzekeraars evenveel in rekening als de kosten die voor Nederlandse verdragsgerechtigden zijn gemaakt op grond van verdragen. Er zijn voor het CAK dus geen baten of lasten en de administratie loopt over de balans van het CAK.

Normenkader

Het CAK is door haar taak als verbindingsorgaan (zie paragraaf 4.2.10 Verrekeningen zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)) belast met het vorderen van gelden op zorgverzekeraars inzake verdragen. Regels hierover zijn te vinden in Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (artikel 35 en 41) en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (artikel 66, tweede lid en 67).

Daarnaast is de volgende regelgeving van toepassing:

 • artikel 3 van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015;

 • houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004/het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1045213-157958-Z;

 • houdende wijziging van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004/het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 15 juni 2018, kenmerk 1356655-177439-Z;

 • houdende wijziging van het Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 3 augustus 2015;

 • houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004 en de convenanten interstatelijke kostenafrekening medische zorg tussen het CAK en de zorgverzekeraars.

Zie paragraaf 4.2.9 Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden voor de toepasselijke bilaterale verdragen.

De uit de vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen voortvloeiende activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘vorderingen op verzekeraars inzake verdragen’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

De verantwoording van de financiële stroom ‘vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen’ wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten.

4.2.17 Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés

Taak

Het CAK financiert op grond van een overeenkomst met de SVB en UWV de Bureaus voor Sociale Zaken (de sociaal attachés) mee. De sociaal attachés waar het CAK gebruik van maakt, maken onderdeel uit van de SVB en zijn gevestigd in Marokko, Turkije en Spanje. Zij geven lokaal informatie over de Nederlandse sociale verzekeringen, waaronder de Zvw, en treden daarmee op als lokaal aanspreekpunt voor het CAK voor wat betreft de in die landen wonende verdragsgerechtigden.

De SVB krijgt hiervoor een vergoeding uit het Zorgverzekeringsfonds. Afhankelijk van de activiteiten die de sociaal attachés uitvoeren voor het CAK wordt het bedrag van de beheerskosten vastgesteld en doorberekend aan het Zorgverzekeringsfonds. De SVB dient hiervoor facturen in.

De verantwoording voor deze geldstroom bestaat uit door de SVB ingediende facturen. De daartoe gemandateerde functionarissen van het CAK beoordelen de facturen van de SVB zichtbaar op juistheid conform het convenant tussen de SVB en het CAK en beslissen over de acceptatie en betaling daarvan ten laste van het Zorgverzekeringsfonds.

Normenkader

De SVB ontvangt een vergoeding voor de activiteiten die sociaal attachés voor het CAK verrichten op basis van de Zorgverzekeringswet (artikel 39, derde lid, onder e – dit betreffen activiteiten in het kader van de taken voortvloeiend uit artikel 69, eerste lid).

De uit de ‘beheerskosten medefinanciering sociaal attachés voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom “beheerskosten medefinanciering sociaal attachés’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

De verantwoording voor deze financiële stroom bestaat uit door de SVB ingediende facturen. De daartoe gemandateerde functionarissen van het CAK beoordelen de facturen van de SVB zichtbaar op juistheid conform het convenant tussen de SVB en het CAK en beslissen over de acceptatie en betaling daarvan ten laste van het Zorgverzekeringsfonds. Op verzoek van het Zorginstituut als fondsbeheerder wordt bij deze beoordeling minimaal beoordeeld:

 • Of de factuur is verzonden door de bevoegde instantie (SVB);

De gemandateerde functionaris van het CAK dient de door hem beoordeelde factuur te ondertekenen.

De verantwoording van de financiële stroom voor 'beheerskosten medefinanciering sociaal attachés' wordt met behulp van financiële overzichten van de baten en lasten en van de activa en passiva in de bestuurlijke verantwoording weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. Hierin dient ook een specificatie van het verloop van de rekening-courant met het Zorginstituut als fondsbeheerder te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

4.2.18 Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

Taak

Op 4 juni 2015 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak Fischer-Lintjens. De uitspraak ziet op de toepassing van de aanwijsregels van Verordening (EEG) nr. 1408/71, de rechtsvoorganger van Verordening (EG) nr. 883/2004, met betrekking tot de ziektekostendekking voor gepensioneerden. Nederland werd in die casus, door de toekenning met terugwerkende kracht van een wettelijk pensioen, bevoegd om op te komen voor de ziektekosten met ingang van de ingangsdatum van het pensioen. Er ontstond echter een hiaat in de ziektekostendekking voor betrokkene, doordat de Zvw het sluiten van een zorgverzekering met terugwerkende kracht beperkt. Een

zorgverzekering kan immers hooguit vier maanden terugwerken tot het moment waarop de verzekeringsplicht ontstond. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat dit hiaat in de ziektekostendekking in strijd is met het Europese recht.

Vooruitlopend op een wettelijke regeling heeft de voorzitter van het CAK een volmacht van de minister van VWS gekregen om in gevallen waarin iemand met toepassing van de aanwijzingsregels met terugwerkende kracht onder de Nederlandse wetgeving valt, namens de Staat vaststellingsovereenkomsten te sluiten met de betrokken personen, de zogenaamde Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking. De burger beslist zelf of hij een overeenkomst sluit. De kosten worden gedekt vanuit het Zorgverzekeringsfonds.

Normenkader

Het CAK is op grond van de opdrachtbrief van het Ministerie van VWS met kenmerk 1236218-168051-Z van 16 november 2017, het Besluit volmacht CAK Zorgkostendekking retroactief internationaal van 16 november 2017 (n.a.v. HvJ EU 4 juni 2015, zaak C-543/13); memo Reparatie Fischer-Lintjes (C-543/13) en het Formulier Toestemming verwerking persoonsgegevens belast met de uitvoering van de regeling Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD-regeling).

De uit de VOZD voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) zijn rechtmatig indien deze voldoen aan de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Waarderingsgrondslag

Het CAK hanteert voor de financiële stroom ‘Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking’ het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording

Het CAK verantwoordt zich met betrekking tot de financiële stroom ‘Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking’ over de daaruit voortkomende baten en lasten en de bijbehorende activa en passiva. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële overzichten. In de toelichting op de activa en passiva dient tevens een specificatie van het rekening-courant verloop met het Zorginstituut als fondsbeheerder te worden opgenomen. Deze specificatie wordt in onderling overleg tussen het Zorginstituut en het CAK opgesteld.

Baten: Het CAK brengt sinds 7 april 2020 bij betrokkene de nominale premie in rekening. De nominale premie is gelijk aan de standaardpremie zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag. De geïnde premie wordt afgedragen aan het Zorgverzekeringsfonds.

Lasten: Het CAK vergoedt de zorgkosten van betrokkene. Bij in Nederland wonende personen heeft CZ de rechtmatigheid van de zorgkosten beoordeeld (of zijn deze bij een verblijf in het buitenland door het bevoegd orgaan beoordeeld). Het CAK hoeft geen extra toets te doen. Het CAK voert de VOZD-regeling uit op basis van een volmacht van het Ministerie van VWS. In de toelichting bij deze volmacht is opgenomen dat het CAK bij in Nederland wonende personen, voor in Nederland verstrekte zorg, uit mag gaan van de opgaaf van het Orgaan van de woonplaats in Nederland. Voor overige verstrekte zorg mag worden uitgegaan van de opgaaf van het bevoegde orgaan in het land waar betrokkene (ten onrechte) verzekerd was. Voor de lasten van de financiële stroom ‘Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking’ is dan ook een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK van toepassing. De zorgkosten worden doorberekend aan het Zorgverzekeringsfonds.

4.3 Rechtmatigheidsverantwoording

Bij de verantwoording over de rechtmatige uitvoering van de in paragraaf 4.2 uitgewerkte financiële stromen inzake de 18 burgerregelingen maakt het CAK gebruik van een rechtmatigheids-verantwoording. De inrichtingsvoorschriften voor deze rechtmatigheidsverantwoording zijn uitgewerkt in bijlage 5 van dit model.

Verder wordt verwezen naar paragraaf 3.3 t/m 3.5 voor wat betreft de invulling van de begrippen rechtmatigheid, fouten en onzekerheden alsmede materialiteit.

5 Aanleverprocedure en vertrouwelijkheid gegevens

5.1 Aanleverprocedure

Bij de aanleverprocedure gaat het om de manier waarop het CAK de jaarverslaggeving aan VWS en de NZa moet toesturen.

Het CAK moet de bestuurlijke verantwoording en de accountantsproducten (controleverklaring, accountantsverslag) vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar versturen aan VWS, de NZa en het Zorginstituut.

Fysieke inzending VWS

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt VWS het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. de Plaatsvervangend Secretaris-generaal,

mevrouw A.I. Norville MSc

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Fysieke inzending NZa

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Nederlandse Zorgautoriteit

T.a.v. mevrouw M. Kaljouw

Postbus 3017

3502 GA Utrecht

Elektronische inzending NZa

Voor de elektronische toezending van verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van het NZa-uitwisselportaal.

Overige informatie

Het CAK kan op eigen initiatief of op uitnodiging van VWS of de NZa aanvullende informatie over de jaarverslaggeving verstrekken. Voor het inzenden daarvan geldt de bovenstaande wijze van inzending.

Voor alle vragen over het toezenden van de jaarverslaggeving en de aanvullingen daarop aan de NZa kan het CAK zich wenden tot de helpdesk CAK, telefoonnummer 030 - 296 83 73, e-mail info@nza.nl (t.a.v. de heer drs. M.A. Maaten).

5.2 Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

De NZa, VWS en het Zorginstituut hanteren de gedragslijn dat wettelijke informatie die in het financieel verslag en uitvoeringsverslag is opgenomen, in principe openbare informatie is nadat het financieel verslag en het uitvoeringsverslag door de Minister van VWS zijn goedgekeurd. Voor het overige geldt dat bedrijfsgegevens die het CAK in vertrouwen heeft verstrekt, in beginsel niet openbaar worden gemaakt.

6 Bekrachtiging

6.1 Ministerie van VWS

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS enerzijds en het CAK en zijn externe accountant anderzijds. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door VWS en de NZa plaatsvinden door middel van een brief. De brief wordt geadresseerd aan de Raad van bestuur van het CAK.

6.2 Raad van bestuur van de NZa

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van de NZa enerzijds en het CAK en zijn externe accountant anderzijds. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door VWS en de NZa plaatsvinden door middel van een brief. De brief wordt geadresseerd aan de Raad van bestuur van het CAK.

BIJLAGE 1. ALGEMENE INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

De bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020 dient te bestaan uit de volgende componenten:

 • 1. Inleiding

 • 2. Ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer

 • 3. Financiële verantwoording

 • 4. Rechtmatigheidsverantwoording

 • 5. Bestuursverklaring

 • 6. Eventuele bijlagen

Ad 1: Inleiding

Hierin geeft het bestuur van het CAK een algemene uiteenzetting over de gang van zaken in het verslagjaar.

Ad 2: Ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer

Het bestuur van het CAK beschrijft hierin de organisatorische maatregelen die gedurende het jaar bij het CAK hebben gefunctioneerd om de rechtmatige uitvoering van de burgerregelingen te borgen. In dit onderdeel moet het CAK in elk geval aan de volgende zes punten aandacht besteden:

 • 1. het gevoerde beleid;

 • 2. naleving van de wet- en regelgeving;

 • 3. de administratieve organisatie en interne beheersing;

 • 4. de geautomatiseerde gegevensverwerking;

 • 5. de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • 6. de tijdige afstorting van ontvangen gelden.

Ad 3: Financiële verantwoording

Hierin geeft het bestuur van het CAK een overzicht van de baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop

van de burgerregelingen over het jaar 2020. De baten en lasten en de activa en passiva (balansmutaties) worden per financiële stroom toegelicht. Specifieke aandachtspunten hierbij worden – waar nodig – per financiële stroom toegelicht. Van de activa en passiva worden minimaal verloopoverzichten en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden. Dit betreft in het bijzonder de verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen en een uitsplitsing per financiële stroom voor de rekening courant CAK – Zorginstituut.

Ad 4: Rechtmatigheidsverantwoording

Hierin geeft het bestuur van het CAK aan in hoeverre de in de financiële verantwoording verantwoorde baten en lasten, alsmede de activa en passiva (balansmutaties) rechtmatig zijn. Het betreft een verantwoording over de rechtmatige uitvoering van de in de financiële verantwoording genoemde taken en regelingen, eveneens per geldstroom.

Ad 5: Bestuursverklaring

In de bestuursverklaring geeft de Raad van bestuur van het CAK aan dat de informatie in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen een getrouw beeld geven van de uitvoering van de burgerregelingen, in overeenstemming met het model en de ter zake voor het CAK geldende wet- en regelgeving. Het bestuur van het CAK vermeldt tevens of hierbij rechtmatig is gehandeld.

Ad 6: Eventuele bijlagen

Dit betreft eventuele bijlagen die het bestuur noodzakelijk acht voor een goed begrip van de bestuurlijke verantwoording, bijvoorbeeld een lijst met afkortingen of gebruikte begrippen.

BIJLAGE 2. JURIDISCH KADER MET WET- EN REGELGEVING

Inzake de in het verslagjaar 2020 geldende relevante algemene wet- en regelgeving, bijzondere wet- en regelgeving, circulaires, brieven van het Zorginstituut en brieven van het Ministerie van VWS verwijzen VWS en de NZa naar de tabellen in het juridisch kader van het CAK. Hierin zijn alle documenten die van belang zijn voor het CAK voor de uitvoering van de burgerregelingen in het verslagjaar 2020 opgenomen. Het juridisch kader wordt actueel gehouden door het CAK gedurende het jaar.

Het juridisch kader geeft een opsomming van alle voor het CAK geldende wet- en regelgeving en bestuurlijke afspraken waarbij de volgende categorieën gelden voor de burgerregelingen:

 • 1. Algemene wet- en regelgeving;

 • 2. Inkoop en contract management;

 • 3. CAK Burgerregelingen – breed;

 • 4. CAK Burgerregelingen – per financiële stroom;

 • 5. Brieven VWS – CAK Algemeen;

 • 6. Brieven VWS – CAK Burgerregelingen breed;

 • 7. Brieven VWS – CAK Burgerregelingen per financiële stroom

 • 8. Overig:

  • a. Brieven Zorginstituut Nederland

  • b. Documenten Administratieve Commissie (ex. Artikel 71/72 Vo883/2004)

  • c. Protocol CAK

  • d. Externe publicaties

Voor de geldende onderliggende specifieke verwijzingen naar regelgeving, brieven, beleidstukken en dergelijke wordt voor de bovengenoemde categorieën onder 1 tot en met 8 verwezen naar het juridische kader van het CAK en de daarbij horende bijlage van het juridische kader. Daarnaast wordt verwezen in dit model naar paragraaf 4.2 waarin per regeling de voornaamste specifieke geldende wet- en regelgeving is opgenomen onder het normenkader.

BIJLAGE 3. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Hierna zijn de te hanteren waarderingsgrondslagen opgenomen. Indien het CAK deze waarderingsgrondslagen wil wijzigen, niet wil toepassen of waarderingsgrondslagen wil toevoegen vindt er hierover vooraf afstemming plaats met VWS, het Zorginstituut en de NZa. Partijen moeten het eens zijn over de te hanteren waarderingsgrondslagen.

Algemeen

In de verantwoording gebruikt het CAK het baten- en lastenstelsel als grondslag, met uitzondering van de financiële stroom ‘Onverzekerbare vreemdelingen’. Bij deze financiële stroom wordt het kasstelsel gehanteerd. De bestuurlijke verantwoording is opgesteld in euro’s. Daar waar er in dit model geen waarderingsgrondslag genoemd is sluit het CAK aan bij de relevante verslaggevingsvoorschriften van het Burgerlijk Wetboek 2, titel 9.

Per 1 januari 2017 heeft het CAK de uitvoeringstaken overgenomen van het Zorginstituut overgenomen. Met het Zorginstituut, het CAK en VWS is afgesproken dat alle (lopende) rechten en verplichtingen zijn overgegaan naar het CAK.

Continuïteit

De activa en passiva, en baten en lasten van de financiële stromen burgerregelingen zijn weergegeven op basis van continuïteit van de uitvoeringstaken.

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat er toekomstige economische voordelen uit voortkomen en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een passief wordt opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de staat van baten en lasten opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.

De activa en passiva zijn gewaardeerd naar de stand per 31 december 2020. Eventuele inzichten na balansdatum zijn vermeld.

Gebruik van schattingen

De opstelling van het financiële overzicht vereist dat het bestuur van het CAK oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Waar van toepassing op de waarderingsgrondslagen wordt bij de toelichting op de financiële stromen het gebruik van schattingen vermeld.

Vorderingen

In de verantwoording opgenomen vorderingen betreffen vorderingen op derden. Vorderingen worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde. Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd vorderingen wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

De veronderstellingen die van invloed zijn op het bepalen van de voorziening per regeling en hiermee de omvang van de voorziening wordt per jaar door het bestuur van het CAK beoordeeld en vastgesteld. Het risico voor oninbaarheid is voor rekening van het desbetreffende fonds.

Financiële verplichtingen

In de verantwoording opgenomen verplichtingen betreffen schulden aan derden. Financiële verplichtingen worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde. De verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs op basis van effectieve rentemethode.

Liquide middelen

Liquide middelen betreffen bankrekeningen met de rekening-couranten met het Ministerie van Financiën, het Zorginstituut Nederland en bij de regeling Onverzekerbare Vreemdelingen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bij de Bestuurlijke Verantwoording Burgerregelingen is sprake van schatkistbankieren. Het schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. Zero-balancing betekent dat het saldo op een bankrekening aan het einde van de dag wordt afgeroomd of juist aangevuld tot nul.

De eventuele beschikbare middelen per eind van het jaar zijn niet vrij ter beschikking van het CAK.

De liquide middelen in het kader van de uitvoeringstaken maken integraal deel uit van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf), het Fonds langdurige zorg (Flz) of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) en worden integraal verantwoord in het Financieel Verslag Fondsen, uitgebracht door het Zorginstituut Nederland. De zorglasten voor onverzekerbare vreemdelingen komen niet ten laste van het Zorgverzekeringsfonds. De liquide middelen verantwoordt het CAK in rekening-courant met het Ministerie van VWS.

Baten en lasten

De toerekening van baten en lasten vindt zoveel mogelijk plaats aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Afwijkingen hierop worden toegelicht.

Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Interestbaten en -lasten

Indien in het kader van een uitvoeringstaak sprake is van interestbaten en/of -lasten aan derden, worden deze apart vermeld. Deze interestbaten en -lasten worden verantwoord in het jaar waarop de interestbaten of -lasten betrekking hebben.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de verantwoording worden meegenomen in de verantwoording.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de verantwoording verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de verantwoording, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de verantwoording.

BIJLAGE 4. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN FINANCIËLE VERANTWOORDING

Bij het opstellen van de financiële verantwoording moet gebruik gemaakt worden van onderstaande modellen. Het CAK is de ruimte gelaten om daar waar het nodig is van toepassing zijnde aanvullende regels in de modellen toevoegen.

1. Onverzekerbare vreemdelingenregeling

Uitgaven en ontvangsten

Uitgaven onverzekerbare vreemdelingen x € 0,01

2020

2019

Eerstelijns zorgverleners

   

Farmacie

   

Hulpmiddelen

   

Ambulancevervoer

   

Huisartsenzorg

   

Verloskundige zorg

   

Kraamzorg

   

Tandheelkundige zorg

   

Paramedische zorg

   

Subtotaal eerstelijns zorgverleners

   
     

Ziekenhuizen

   

Wlz/AWBZ-instellingen

   

GGZ

   

Overige uitgaven

   

Totale uitgaven

   
Activa en passiva

Rekening-Courant met VWS inzake onverzekerbare vreemdelingen x € 0,01

2020

2019

Balans per 1 januari

   

Uitgaven

   

Ontvangen budget

   

Balans per 31 december

   

2. Gemoedsbezwaardenregeling

Verloopoverzicht (inclusief baten en lasten)

Verloopoverzicht gemoedsbezwaarden x 1mln.

2020

2019

Saldo rekeningen gemoedsbezwaarden per 1 januari (A) (Activa/passiva)

   

Ingehouden bijdragevervangende belasting (baten)

   

Verleende vergoedingen voor zorglasten (lasten)

   

Saldo rekeningen gemoedsbezwaarden voor resultaatbestemming

   

Saldo rekening gemoedsbezwaarden per 31 december (A+B) (Activa/passiva) x € 1 mln.

   

Resultaatbestemming

   

Toevoeging ten gunste van het Zvf

   

Toevoeging aan rekening gemoedsbezwaarden (B)

   

Totaal resultaatbestemming

   

3. Onverzekerdenregeling

Baten en lasten:

Baten en lasten onverzekerden

Toelichting op baten en lasten x € 1 mln.

2020

2019

Baten

   

Boetes opgelegd aan onverzekerden

   

Premies opgelegd aan ambtshalve verzekerden

   

Totale baten

   

Lasten

   

Te betalen premies aan zorgverzekeraars

   

Afdracht bestuurlijke boetes (aan VWS)

   

Mutatie voorziening oninbaar

   

Totale lasten

   

Saldo baten en lasten

   
Activa en passiva

Regeling onverzekerden

Toelichting balans x € 1 mln.

2020

2019

Activa

   

Totale waarde vorderingen onverzekerden op 1 januari

   

Te ontvangen boetes en premies onverzekerden

   

Ontvangen boetes onverzekerden

   

Ontvangen premies onverzekerden

   

Dotatie aan voorziening oninbaar onverzekerden

   

Totaal waarde vorderingen onverzekerden per 31 december

   

Passiva

   

Verplichtingen per 1 januari

   

Te betalen afdracht boetes aan VWS

   

Te betalen premies aan zorgverzekeraars

   

Betaalde premies aan zorgverzekeraars

   

Betaalde afdracht VWS

   

Overige betalingen

   

Totale waarde verplichtingen onverzekerden per 31 december

   
Voorziening oninbaar onverzekerden

Toelichting balans x € 1 mln.

2020

2019

Stand per 1 januari

   

Dotatie

   

Vrijval

   

Afboeking

   

Stand per 31 december

   

4. Wanbetalersregeling

Baten en lasten

Baten en lasten wanbetalers

Toelichting op baten en lasten x € 1 mln.

2020

2019

Baten

   

Bestuursrechtelijke premies wanbetalers

   

Totale baten

   

Lasten

   

Afdracht wettelijke premie-opslag

   

Mutatie voorziening oninbaar

   

Totale lasten

   

Saldo baten en lasten

   

Regeling wanbetalers

Toelichting balans x € 1 mln.

2020

2019

Activa

   

Totale waarde vorderingen wanbetalers per 1 januari

   

Te ontvangen bestuursrechtelijke premies

   

Ontvangen bestuursrechtelijke premies

   

Dotatie voorziening oninbaarheid

   

Totale waarde vorderingen per 31 december

   

Regeling wanbetalers

Toelichting balans x € 1 mln.

2020

2019

Passiva

   

Verplichtingen per 1 januari

   

Afdracht wettelijke premie-opslag

   

Betaalde wettelijke premie-opslag

   

Overige betalingen

   

Totaal waarde verplichtingen wanbetalers per 31 december

   
Voorziening oninbaar wanbetalers

Toelichting balans x € 1 mln.

2020

2019

Stand per 1 januari

   

Dotatie

   

Vrijval

   

Afboeking

   

Stand per 31 december

   

5. Verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers

Verloopoverzicht (inclusief baten en lasten)

Verloopoverzicht Compensatie wanbetalers aan zorgverzekeraars (inclusief baten en lasten) x € 1 mln.

2020

2019

Vorderingen of verplichtingen per 1 januari compensatie wanbetalers aan zorgverzekeraars

   

Te betalen compensatie wanbetalers aan zorgverzekeraars

   

Betaalde compensatie wanbetalers aan zorgverzekeraars

   

Nog te vorderen of nog te betalen compensatie wanbetalers aan zorgverzekeraars per 31 december

   

6. Missionarissenregeling

Baten en lasten

Toelichting op baten en lasten x € 1 mln.

2020

2019

Bijdragen missionarissen

   

Zorglasten missionarissen

   
Activa/passiva

Schulden nog te betalen zorglasten missionarissen x € 1 mln.

1 januari 2019

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2019

Nog te betalen zorglasten missionarissen

       

Schulden nog te betalen zorglasten missionarissen x € 1 mln.

1 januari 2020

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2020

Nog te betalen zorglasten missionarissen

       

7. Overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland

Lasten

Lasten internationale verdragen

Toelichting op rekening baten en lasten x € 1 mln.

2020

2019

Doorberekend door Zilveren Kruis

   

Totaal doorberekend door internationale verdragspartners

   

8. Beheerskosten overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland

Lasten

Lasten internationale verdragen

Toelichting op rekening baten en lasten x € 1 mln.

2020

2019

Doorberekend door Zilveren Kruis aan beheerskosten

   

Totaal doorberekend door internationale verdragspartners

   

9. Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden

Baten en lasten

Bijdragen niet ingezetenen

Toelichting op baten en lasten x € 1 mln.

2020

2019

     

Baten

   

Opgelegd

   

Correctie voorgaande jaren

   

Totale baten

   
     

Lasten

   

Heffingsrente niet ingezetenen

   

Voorziening oninbaar

   

Totale lasten

   
     

Saldo baten en lasten

   
Activa en passiva

Vorderingen bijdragen niet ingezetenen 2019 x € 1 mln.

2020

Stand per 1 januari

 

Te innen

 

Geïnd

 

Afgeboekt

 

Totale waarde vorderingen

 

Voorziening oninbaar

 

Waarde vorderingen per 31 december

 
Voorziening oninbaar

Voorziening oninbaar bijdrage niet-ingezetenen

Toelichting balans € x 1 mln.

2020

2019

Stand per 1 januari

   

Dotatie

   

Vrijval

   

Afboeking

   

Stand per 31 december

   

10. Verrekeningen zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)

Baten

Doorberekend aan internationale verdragspartners (baten)

(x € 1 mln.)

2020

2019

Zorgverzekeringsfonds

   

Fonds langdurige zorg

   

Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

   

Totaal baten internationale verdragspartners

   
Lasten

Doorberekend door internationale verdragspartners (lasten)

(x 1 mln.)

2020

2019

Doorberekend over uitvoeringsjaar

   

Correctie voorgaande jaren

   

Totale lasten internationale verdragspartners

   
Activa

Vorderingen op internationale verdragspartners

Toelichting activa en passiva x 1 € mln.

Zvf

Flz

AFBZ

Totaal

Saldo per 1 januari 2019

       

Doorberekend aan internationale verdragspartners

       

Per saldo te ontvangen

       

Ontvangen van internationale verdragspartners

       

Saldo per 31 december 2019

       

Saldo per 1 januari 2020

       

Doorberekend aan internationale verdragspartners

       

Per saldo te ontvangen

       

Ontvangen van internationale verdragspartners

       

Saldo per 31 december 2020

       
Passiva

Verplichtingen aan internationale verdragspartners

Toelichting activa en passiva x € 1 mln.

2020

2019

Saldo per 1 januari

   

Doorberekend door internationale verdragspartners

   

Per saldo te betalen

   

Betaald aan internationale verdragspartners

   

Verplichtingen Zvf per 31 december

   

11. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats

Baten en lasten

Doorberekend aan internationale verdragspartners

Toelichting op rekening van baten en lasten € x 1 mln.

2020

2019

Via Orgaan van de woonplaats

   

Totaal doorberekend aan internationale verdragspartners (baten)

   

Doorberekend inzake internationale verdragspartners

Toelichting op rekening van baten en lasten x € 1 mln.

2020

2019

Via Orgaan van de woonplaats

   

Totaal doorberekend door internationale verdragspartners (lasten)

   
Activa en passiva

Vorderingen inzake verdragslanden 2019

Toelichting balans x € 1 mln.

Per 1 januari

Mutatie vorderingen

Betaald

Per 31 december

Op Orgaan van de woonplaats

       

Afboekingen op vorderingen die Orgaan van de woonplaats heeft op (ex) buitenlands verzekerden

       

Totaal

       

Vorderingen inzake verdragslanden 2020

Toelichting balans x €1 mln.

Per 1 januari

Mutatie vorderingen

Betaald

Per 31 december

Op Orgaan van de woonplaats

       

Afboekingen op vorderingen die Orgaan van de woonplaats heeft op (ex) buitenlands verzekerden

       

Totaal

       

Verplichtingen inzake verdragslanden 2020

Toelichting balans x € 1 mln.

Per 1 januari

Mutatie verplichtingen

Betaald

Per 31 december

Op Orgaan van de woonplaats

       

Totaal

       

12. Beheerskosten Orgaan van de woonplaats

Baten en lasten

Toelichting op baten en lasten beheerskosten x € 1 mln.

2020

2019

Beheerskosten van het Organen van de woon-plaats (lasten)

   

Totale lasten beheerskosten Orgaan van de woon-plaats

   
Activa en passiva

Schuld inzake Orgaan van de woonplaats

1 januari 2019

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2019

Verschuldigde beheerskosten aan Orgaan van de woonplaats

       

Schuld inzake Orgaan van de woonplaats

1 januari 2020

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2020

Verschuldigde beheerskosten aan Orgaan van de woonplaats

       

13. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats

Baten en lasten

Doorberekend aan internationale verdragspartners

Toelichting op rekening van baten en lasten x € 1 mln.

2020

2019

Via Orgaan van de verblijfplaats

   

Totaal doorberekend aan internationale verdragspartners (baten)

   

Doorberekend inzake internationale verdragspartners

Toelichting op rekening van baten en lasten x € 1 mln.

2020

2019

Via Orgaan van de verblijfplaats

   

Totaal doorberekend door internationale verdragspartners (lasten)

   
Activa/passiva

Vorderingen inzake verdragslanden 2019

Toelichting balans x 1 € mln.

Per 1 januari

Mutatie verplichtingen

Betaald

Per 31 december

Op Orgaan van de verblijfplaats

       

Totaal

       

Vorderingen inzake verdragslanden 2020

Toelichting balans x € 1 mln.

       

Op Orgaan van de verblijfplaats

       

Totaal

       

Verplichtingen inzake verdragslanden 2020

Toelichting balans x € 1 mln.

Per 1 januari

Mutatie verplichtingen

Betaald

Per 31 december

Op Orgaan van de verblijfplaats

       

Totaal

       

14. Verrekeningen Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

Baten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden x € 1 mln.

2020

2019

Baten

   

Lasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

2020

2019

Lasten

   

Vorderingen inzake Zilveren Kruis als Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden 2019

Toelichting balans x € 1 mln.

Per 1 januari

Mutatie verplichtingen

Betaald

Per 31 december

Op Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

       

Totaal

       

Vorderingen inzake Zilveren Kruis als Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden 2020

Toelichting balans x € 1 mln.

       

Op Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

       

Totaal

       

Verplichtingen inzake Zilveren Kruis als Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden 2020

Toelichting balans x €1 mln.

Per 1 januari

Mutatie verplichtingen

Betaald

Per 31 december

Op Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

       

Totaal

       

15. Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

Baten en lasten

Toelichting op baten en lasten beheerskosten x € 1 mln.

2020

2019

Beheerskosten van het Orgaan van de verblijfplaats (lasten)

   

Beheerskosten van het Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden (lasten)

   

Totale lasten beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats

   
Activa en passiva
 

1 januari 2019

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2019

Verschuldigde beheerskosten inzake Orgaan van de verblijfplaats x € 1 mln.

       

Verschuldigde beheerskosten inzake Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlands verdragsgerechtigden x € 1 mln.

       
 

1 januari 2020

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2020

Verschuldigde beheerskosten inzake Orgaan van de verblijfplaats x € 1 mln.

       

Verschuldigde beheerskosten aan het Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden x € 1 mln.

       

16. Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen

Activa

Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen

Toelichting activa en passiva x € 1 mln.

Zvf

Saldo per 1 januari 2020

 

Te verrekenen met de zorgverzekeraars

 

Per saldo te ontvangen

 

Ontvangen van zorgverzekeraars

 

Saldo per 31 december 2020

 

17. Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés

Baten en lasten

Toelichting op baten en lasten Zvf x € 1 mln.

2020

2019

Beheerskosten Sociaal Attaches (lasten)

   

Totaal lasten beheerskosten sociaal Attaches

   
Activa en passiva:

Overzicht van activa en passiva x € 1 mln.

1 januari 2020

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2020

Verschuldigde beheerskosten Sociaal Attaches

       

18. Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

Baten

Aan betrokkenen in rekening gebrachte premie

(baten)

(x € 1 mln.)

2020

2019

Aan betrokkenen in rekening gebrachte premie

   
Lasten:

Door betrokkenen in rekening gebrachte zorgkosten (lasten)

(x 1 mln.)

2020

2019

Door betrokkenen in rekening gebrachte zorgkosten

   
Activa en passiva:

Vorderingen

Toelichting activa € x 1 mln.

2020

2019

Saldo per 1 januari

   

Aan betrokkenen in rekening gebrachte zorgpremie

   

Per saldo te ontvangen zorgpremie

   

Ontvangen zorgpremie van betrokkenen

   

Vorderingen nog te ontvangen zorgpremie per 31 december

   

Verplichtingen

Toelichting passiva x € 1 mln.

2020

2019

Saldo per 1 januari

   

Door betrokkenen in rekening gebrachte zorgkosten

   

Per saldo te betalen zorgkosten

   

Betaalde zorgkosten aan betrokkenen

   

Verplichtingen nog te betalen zorgkosten per 31 december

   
Tabel Rekening-courant met Zorginstituut Nederland

Rekening-courant Zorginstituut Nederland

(€ x 1 mln.)

2020

2019

Rekening-courant

   

RC verdragslanden (totaal)

   

RC Bijdragen verdragsgerechtigden

   

RC Gemoedsbezwaarden

   

RC Wanbetalers (incl. compensatie)

   

RC Onverzekerden

   

RC Missionarissenregeling

   

RC Overgangsregeling AWBZ/Wlz

   

RC Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés

   

RC Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

   

Totaal

   
Tabel Opbouw saldo Rekening-courant met Zorginstituut Nederland

Rekening-courant Zorginstituut Nederland

(€ x 1 mln.)

2020

Voorschot

Afdracht

Resultaat

Overig

2019

RC verdragslanden (totaal)

         

RC Bijdragen verdragsgerechtigden

         

RC Gemoedsbezwaarden

         

RC Wanbetalers (incl. compensatie)

         

RC Onverzekerden

         

RC Missionarissenregeling

         

RC Overgangsregeling AWBZ/Wlz

         

RC Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés

         

RC Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

         

Totaal

         

BIJLAGE 5. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

Rechtmatigheidsverantwoording

In de rechtmatigheidsverantwoording zijn de financiële stromen van de burgerregelingen weergegeven. Het bestuur geeft een oordeel over de rechtmatigheid van de financiële stroom per regeling zoals uitgewerkt in hoofdstuk 4.2 van het model.

In de rechtmatigheidsverantwoording wordt een toelichting opgenomen van de aangetroffen financiële rechtmatigheidsfouten en onzekerheden en de procedurele (niet financiële) rechtmatigheidsfouten en onzekerheden. Deze moet aansluiten op de rechtmatigheidstabel. Het CAK hanteert voor de rechtmatigheidstabel een gelijksoortige tabel als in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 is opgenomen.

Rechtmatigheidsfouten en onzekerheden door gebruikers-verantwoordelijkheid worden niet in de rechtmatigheidstabel opgenomen, maar wel door het bestuur van het CAK beschreven en toegelicht.

Daarnaast wordt de opvolging van de in het voorgaande jaar opgenomen financiële en niet financiële rechtmatigheidsfouten en onzekerheden en verbeterpunten toegelicht.

Financiële stromen

(X € 1mln.)

Fonds(en)

Bedrag 2020

(som van baten en lasten)

Financiële onzekerheden

Financiële fouten

Procedurele onzekerheden of onrechtmatigheden

   

In €

In €

%

In €

%

 

1. Onverzekerbare vreemdelingen

             

2. Gemoedsbezwaarden

             

3. Onverzekerdenregeling

             

4. Wanbetalersregeling

             

5. Compensatie zorgverzekeraars wanbetalers

             

6. Missionarissenregeling

             

7. Overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland

             

8. Beheerskosten overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland

             

9. Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden

             

10. Verrekeningen zorglasten met verdragslanden

             

11. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats

             

12. Beheerskosten Orgaan van de woonplaats

             

13. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats

             

14. Verrekening zorglasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

             

15. Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden

             

16. Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen

             

17. Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés

             

18. Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

             

X Noot
1

Zie hiervoor www.publiekverantwoorden.nl.

X Noot
2

Bij inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018, artikel XVII, C (artikel 68 Zorgverzekeringswet), bestaat een wettelijke grondslag voor het toezicht door de NZa (op grond van artikel 16, aanhef, onderdeel m, Wet marktordening gezondheidszorg) op uitvoering van artikel 68 Zvw.

X Noot
3

De aanleverdatum zoals overeengekomen tussen partijen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2020 en geldt voor de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen. Deze datum kan afwijken van de aanleverdata die gelden voor andere onderdelen van het financieel verslag.

X Noot
4

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2017, kenmerk 997477-153689-Z, Laatstelijk gewijzigd op 1 maart 2019 houdende regels voor de subsidieverstrekking aan zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

X Noot
5

Door de betrokken partijen (VWS, CAK, Zorginstituut, externe accountant, NZa) is afgesproken om voor het verantwoordingsjaar 2020 de verantwoordingsstructuur van het verantwoordingsjaar 2019 te continueren. Dit is anders in vergelijking met de bestuurlijke verantwoording van de reguliere taken (eigenbijdrageregelingen Wlz en Wmo en betaling zorgaanspraken) en dan wat in de wet (artikel 27 Wmg en artikel 6.2.6 juncto artikel 4.3.1 Wlz) is voorgeschreven. Daar staat dat de accountant een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid afgeeft. De huidige afgesproken verantwoordingsstructuur (rechtmatigheidsverklaring door het bestuur CAK en juiste en volledige weergave door de accountant over de financiële en rechtmatigheidsverantwoording) levert toereikende informatie op om tot een toezichtsoordeel te komen.

X Noot
6

Op basis van artikel 61 Wmg.

X Noot
7

Op basis van artikel 18f lid 6 Zorgverzekeringswet en artikel 5 lid 3 Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018.

X Noot
8

Het verdrag met Turkije regelt het recht op zorg van gepensioneerden in Turkije. Voorwaarde is dat gepensioneerden volgens het Nederlandse recht een aanspraak op verstrekkingen hebben. In de huidige situatie wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, omdat gepensioneerden niet in Nederland wonen of werken. Sinds 2006 ontbreekt daarmee de formele basis voor het recht op vergoeding van zorg en medische kosten.

Een concreet voorstel tot wijziging van het Turks-Nederlandse verdrag ligt al sinds het jaar 2000 op tafel. Dit voorstel maakt vergoeding van zorg en medische kosten voor gepensioneerden in Turkije mogelijk. De betreffende wijziging is onderdeel van een breder pakket van sociale zekerheden dat dient te worden aangepast. Het CAK kan dit knelpunt niet zelfstandig oplossen en is hierbij afhankelijk van de ministeries van VWS en SZW. Het CAK, handelt in deze situatie, in opdracht van het Ministerie van VWS, vooruitlopend op de definitieve verdragsbepaling, rekening houdend met de (technische-)wijzigingsvoorstellen, wel in de geest van de verdragsbepalingen. Dit is door het CAK afgestemd met het Ministerie van VWS. Het Ministerie van VWS heeft aangegeven zich binnen haar mogelijkheden in te spannen om tot definitieve verdragsregelingen te komen. Wij beschouwen dit formeel gezien als een onrechtmatigheid, omdat de verdragsregelingen nog niet definitief zijn. Vervolgens heeft de NZa bepaald welke consequenties zij aan deze geconstateerde onrechtmatigheid verbindt. De NZa heeft in hun ‘Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2019’ aangegeven, dat de NZa, gelet op het feit dat het CAK volgens de hiervoor beschreven situatie handelt en gelet op het cliëntbelang, het niet wenselijk vindt dat deze onrechtmatigheid wordt gecorrigeerd. De NZa heeft in hun Rapport 2019 ook verzocht aan het Zorginstituut deze onrechtmatigheid eigenstandig mee te wegen in de verantwoording over de rechtmatige uitvoering van het Zorgverzekeringsfonds. De uitkomst daarvan is dat het Zorginstituut deze financiële (sub)stroom als onrechtmatigheid heeft verantwoord in het ‘Financieel jaarverslag fondsen 2019’. Bij een gelijkblijvende situatie en uitvoering door het CAK in 2020 zal ons oordeel voor verantwoordingsjaar 2020 ook gelijk blijven.

X Noot
9

In het verdrag met Marokko is opgenomen dat het recht op vergoeding van zorg en medische kosten alleen geldt voor personen die verzekerd (of meeverzekerd) zijn op grond van de (niet meer bestaande) Ziekenfondswet. Hierdoor ontbreekt eveneens sinds 2006 de formele basis voor vergoeding van zorg en medische kosten. Het Ministerie van VWS is sinds 2007 bezig om de bepaling in het verdrag aan te passen. Ook hier is waarschijnlijk geen spoedig resultaat te verwachten. Het CAK kan dit knelpunt niet zelf oplossen. De NZa en het Zorginstituut hebben deze financiële (sub)stroom hetzelfde beoordeeld als de financiële (sub)stroom bij de uitvoering verdragslanden Turkije, verwezen wordt naar voetnoot 8.

Naar boven