Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2021, 15068Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Patrijs – Vogelsberg te Maarheeze”

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 16 maart 2021 het bestemmingsplan “Patrijs – Vogelsberg te Maarheeze” gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van vier woningen.

 

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Patrijs – Vogelsberg te Maarheeze”, de bijbehorende bijlagen en het raadsbesluit liggen gedurende een termijn van 6 weken ter inzage, ingaande op donderdag 25 maart 2021 tot en met 6 mei 2021.

Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (via IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPMHZ5021-VAS1). Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting, met bijbehorende bijlagen. Tevens is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

 

Wijziging:

Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn globaal:

- dat de bouwvlakken zijn verkleind en verschoven;

- dat de begrippen in lijn zijn gebracht met de parapluherziening ‘wonen’;

- dat de verbeelding in overeenstemming is gebracht met het eigendom;

- dat in de toelichting is de paragraaf ‘parkeren’ aangevuld met ‘verkeer’ en de omgevingsdialoog is toegevoegd.

 

Een overzicht van de wijzigingen vindt u terug in de nota van zienswijzen, bijgevoegd bij de toelichting van het bestemmingsplan.

 

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de termijn voor de terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

 

 • 1.

  Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.

 • 2.

  Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

 • 3.

  Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

   

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.