Zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Nederland

zoals na wijziging vastgesteld op 23 februari 2021

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Nederland vast voor welke zaken de rechtzoekende in welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van een eerdere versie van dit reglement (3 januari 2013) zijn gesprekken gevoerd met de volgende personen en instanties:

 • De dekens van de orde van advocaten in de (toenmalige) arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden;

 • De hoofdofficieren van justitie (van het regioparket Noord-Nederland i.o.) in de (toenmalige) arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden;

 • Overleg SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland; waarin betrokken de commissarissen der koning(in) en burgemeesters in het werkgebied).

Daarnaast zijn de voornemens besproken met (de bestuurders van) ketenpartners en procespartijen zoals UWV, belastingdienst Noord, deurwaarders, raad voor de kinderbescherming, jeugdzorg, reclassering, en andere bij de rechtspraak betrokkenen zoals Kamer van Koophandel, Martiniziekenhuis, Rijksuniversiteit Groningen, Arriva, VNO/NCW, notariaat.

De aanleiding voor de wijziging van het reglement, laatstelijk vastgesteld op 25 mei 2018, ligt in het navolgende:

 • 1. de wet BOPZ (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) is per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd);

 • 2. bij de indiening en behandeling van zaken in het kader van verdeling/verrekening (civiel recht) wordt voor een effectieve afdoening onderscheid gemaakt tussen (a) bij verzoekschrift verzochte verdeling/verrekening en (b) bij dagvaarding gevorderde verdeling/verrekening. Het postadres voor bij dagvaarding gevorderde verdeling/verrekening is gewijzigd in één postadres; de zittingen in deze zaken blijven op de drie locaties plaatsvinden.

 • 3. onduidelijkheden bij het aanbrengen van pacht- en onteigeningszaken, waaronder zaken krachtens de Landinrichtingswet, WILG, Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG), Wet Belemmeringen Privaatrecht en Onteigeningswet, worden weggenomen.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het arrondissement Noord-Nederland heeft op drie locaties zittingsplaatsen. Per zittingsplaats is aangegeven welke postbussen voor het aanbrengen en indienen van stukken verbonden zijn aan die zittingsplaatsen. Voor een aantal (deel)rechtsgebieden wordt een postbusnummer vermeld van een van de andere zittingsplaatsen van de rechtbank Noord-Nederland. Die zittingsplaats dient als loket voor dat betreffende (deel)rechtsgebied.

Locatie Assen:

Brinkstraat 4, 9401 HZ Assen

Telefoon 088 361 4444 (algemeen telefoonnummer)

Openingstijden: 8.30-17.00 uur

   
 

Algemeen Bestuursrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Belastingrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Vreemdelingenrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Mulderzaken: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Huisverboden: Postbus 150, 9700 AD Groningen

   
 

Familie- en Jeugdrecht: Postbus 334, 9400 AH Assen

(uitgezonderd de bij dagvaarding gevorderde verdelingen/verrekeningen;

hiervoor geldt: postbus 190, 9700 AD Groningen)

Civiel/Kanton: Postbus 264, 9400 AG Assen

Pacht- en Grondzaken: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden

Civiel/Handel: Postbus 264, 9400 AG Assen

Insolventierecht: Postbus 369, 9700 AJ Groningen

Kort Geding/rekesten Kanton: Postbus 562, 9400 AN Assen

Kort Geding/rekesten Handel: Postbus 562, 9400 AN Assen

Curatele, Bewind en Mentorschap: Postbus 356, 9400 AJ Assen

Erfrecht: Postbus 970, 9400 AZ Assen

Wvggz en Wzd: Postbus 334, 9400 AH Assen

Ondertoezichtstelling: Postbus 334, 9400 AH Assen

   
 

Strafrecht: Postbus 50036, 9400 LA Assen

Kabinet RC: Postbus 50036, 9400 LA Assen

   

Locatie Groningen:

Guyotplein 1, 9712 NX Groningen

Telefoon 088 361 4444 (algemeen telefoonnummer)

Openingstijden: 8.30-17.00 uur

   
 

Algemeen Bestuursrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Belastingrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Vreemdelingenrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Mulderzaken: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Huisverboden: Postbus 150, 9700 AD Groningen

   
 

Familie- en Jeugdrecht: Postbus 190, 9700 AD Groningen

Civiel/Kanton: Postbus 933, 9700 AX Groningen

Pacht- en Grondzaken: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden

Civiel/Handel: Postbus 933, 9700 AX Groningen

Insolventierecht: Postbus 369, 9700 AJ Groningen

Kort Geding/rekesten Kanton:

Postbus 41046, 9701 CA Groningen

Kort Geding/rekesten Handel:

Postbus 41046, 9701 CA Groningen

Curatele, Bewind en Mentorschap:

Postbus 70218, 9704 AE Groningen

Erfrecht: Postbus 933, 9700 AX Groningen

Wvggz en Wzd: Postbus 190, 9700 AD Groningen

Ondertoezichtstelling: Postbus 190, 9700 AD Groningen

   
 

Strafrecht: Postbus 235, 9700 AE Groningen

Kabinet RC: Postbus 235, 9700 AE Groningen

   

Locatie Leeuwarden:

Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden

Telefoon 088 361 4444 (algemeen telefoonnummer)

Openingstijden: 8.30-17.00 uur

   
 

Algemeen Bestuursrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Belastingrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Vreemdelingenrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Mulderzaken: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Huisverboden: Postbus 150, 9700 AD Groningen

   
 

Familie- en Jeugdrecht: Postbus 7583, 8903 JN Leeuwarden

(uitgezonderd de bij dagvaarding gevorderde verdelingen/verrekeningen;

hiervoor geldt: postbus 190, 9700 AD Groningen)

Civiel/Kanton: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden

Pacht- en Grondzaken: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Civiel/Handel: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden

Insolventierecht: Postbus 7539, 8903 JM Leeuwarden

Kort Geding/rekesten Kanton:

Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden

Kort Geding/rekesten Handel:

Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden

Curatele, Bewind en Mentorschap:

Postbus 7596, 8903 JN Leeuwarden

Erfrecht: Postbus 7596, 8903 JN Leeuwarden

Wvggz en Wzd: Postbus 7583, 8903 JN Leeuwarden

Ondertoezichtstelling: Postbus 7583, 8903 JN Leeuwarden

   
 

Strafrecht: Postbus 1701, 8901 CA Leeuwarden

Kabinet RC: Postbus 1701, 8901 CA Leeuwarden

Informatie over zaken

Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (locatiegegevens zie boven).

Uitzonderingen daarop zijn:

 • voor informatie over zaken op het terrein van bestuursrecht kan de rechtzoekende terecht op de zittingsplaats Groningen, welke locatie als loket dient voor deze zaken;

 • voor informatie over zaken uit de provincie Drenthe op het terrein van insolventierecht kan de rechtzoekende terecht op de zittingsplaats Groningen, welke locatie als loket dient voor deze zaken;

 • voor informatie over pacht- en grondzaken kan de rechtzoekende terecht op de zittingsplaats Leeuwarden, welke locatie als loket dient voor deze zaken;

 • voor informatie over dagvaardingsverdelingszaken kan de rechtzoekende terecht op de zittingsplaats Groningen bij Familie & Jeugdrecht, welke locatie als loket dient voor deze zaken.

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Noord-Nederland (provincies Drenthe, Fryslân en Groningen) worden behandeld, alsmede op welke locatie het loket is waar de betrokken categorieën zaken moeten worden aangebracht/ingediend.

A= Assen

B= Groningen

C= Leeuwarden

 

ZITTINGSPLAATSEN

LOKET

NOORD-NEDERLAND

A

B

C

 

A

B

C

Bestuursrecht

             

Sociale zekerheidszaken

x

x

x

   

x

 

Lokale belastingzaken (waaronder WOZ)

x

x

x

   

x

 

Omgevingsrecht zaken

 

x

     

x

 

Rijksbelastingzaken (ook uit Flevoland)

 

x

     

x

 

Vreemdelingenrechtzaken

 

x

     

x

 

Ambtenarenrechtzaken

 

x

     

x

 

Studiefinancieringszaken

 

x

     

x

 

Mulderzaken

x

x

x

   

x

 

Overige zaken

 

x

     

x

 

Alle MK zaken

 

x

     

x

 

Alle verzoeken voorlopige voorziening

 

x

     

x

 

Huisverbod

x

x

x

   

x

 

Civiel recht

             

Kantonzaken

             

Civiele zaken tot € 25.000,–

x

x

x

 

x

x

x

Arbeidszaken

x

x

x

 

x

x

x

Agentuurzaken

x

x

x

 

x

x

x

Huurzaken

x

x

x

 

x

x

x

Consumentenzaken

x

x

x

 

x

x

x

Pachtzaken en zaken krachtens Wet Belemmeringen Privaatrecht

x

x

x

     

x

Handelszaken

             

Insolventies rechtspersonen

x

x

x

   

x

x

Insolventies natuurlijke personen

x

x

x

   

x

x

Schuldsaneringen

x

x

x

   

x

x

Grondzaken (zaken krachtens WILG, Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) en Onteigeningswet)

x

x

x

     

x

Intellectuele eigendom*

x

x

x

 

x

x

x

Medische beroepsaansprakelijkheid*

x

x

x

 

x

x

x

Bestuursaansprakelijkheid*

x

x

x

 

x

x

x

Mededingingszaken*

x

x

x

 

x

x

x

Aanbestedingszaken*

x

x

x

 

x

x

x

Letselschade*

x

x

x

 

x

x

x

Vervoerszaken*

x

x

x

 

x

x

x

Verzekeringszaken*

x

x

x

 

x

x

x

Bouwzaken*

x

x

x

 

x

x

x

Erfrecht*

x

x

x

 

x

x

x

Onrechtmatige daad*

x

x

x

 

x

x

x

Alle overige civiele zaken*

x

x

x

 

x

x

x

Personen- en familierecht

             

Curatele

x

x

x

 

x

x

x

Bewind en mentorschap

x

x

x

 

x

x

x

Huwelijk / Partnerschap

x

x

x

 

x

x

x

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

x

 

x

x

x

Ondertoezichtstelling

x

x

x

 

x

x

x

Uithuisplaatsing

x

x

x

 

x

x

x

Scheiding c.a.

x

x

x

 

x

x

x

Levensonderhoud

x

x

x

 

x

x

x

Adoptie

x

x

x

 

x

x

x

Verhaal bijstand

x

x

x

 

x

x

x

Burgerlijke Stand

x

x

x

 

x

x

x

Voogdij overige

x

x

x

 

x

x

x

Jeugdwet

x

x

x

 

x

x

x

Erkenning / ontkenning vaderschap

x

x

x

 

x

x

x

Bij verzoekschrift verzochte verdeling/ verrekening

x

x

x

 

x

x

x

Bij dagvaarding gevorderde verdeling/ verrekening

x

x

x

   

x

 

Wvggz en Wzd

x

x

x

 

x

x

x

Overige familiezaken

x

x

x

 

x

x

x

Strafrecht

             

Megazaken

x

x

x

 

x

x

x

LP-zaken

             

FP zaken economie/milieu

x

x

x

     

x

FP-zaken fraude

x

x

x

 

x

 

PR zaken gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

PR zaken niet gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

MK zaken gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

MK zaken niet gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

x

 

x

x

x

TBS verleningen

x

x

x

 

x

x

x

Ontnemingen

x

x

x

 

x

x

x

Overtredingen

x

x

x

 

x

x

x

Jeugdzaken gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

Raadkamer rekesten

x

x

x

 

x

x

x

Leerplichtzaken minderjarige verdachten

x

x

x

 

x

x

x

Landelijke concentraties

             

* voor zover een bedrag van € 25.000 te boven gaande

Hierboven is aangegeven op welke zittingsplaatsen welke zaken worden behandeld en waar de zaken moeten worden aangebracht/ingediend. In het “schema zaaksverdeling rechtbank Noord-Nederland”, dat eveneens op de website van deze rechtbank is gepubliceerd, wordt deze loketfunctie (op welke locatie een zaak aanhangig dient te worden gemaakt en stukken moeten worden ingediend) schematisch weergegeven.

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken in een andere zittingsplaats binnen het arrondissement te behandelen.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechtbank gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken1.

Bestuursrecht

Voor alle zaken op het terrein van het bestuursrecht geldt dat de rechtbank kan beslissen, al dan niet op verzoek van een partij, om een zaak die volgens het schema in Groningen wordt behandeld, in Assen of Leeuwarden te behandelen, bijvoorbeeld vanwege de regionale binding.

Pacht- en grondzaken
 • a. Pachtzaken (rolzitting)

  Alle pachtzaken worden aangebracht op de rolzitting van dinsdag op de locatie Leeuwarden. De pachtkamer te Leeuwarden bepaalt op welke zittingsplaats de zaak wordt behandeld.

 • b. dagvaardingen Onteigeningswet (rolzitting)

  In alle zaken krachtens de Onteigeningswet waarin gevorderd wordt de (vervroegde) onteigening uit te spreken en de schadeloosstelling te bepalen, worden partijen gedagvaard om te verschijnen op de rolzitting van woensdag op de locatie Leeuwarden. De rolrechter te Leeuwarden bepaalt op welke zittingsplaats de zaak wordt behandeld.

 • c. Verzoekschriften en overige stukken krachtens WILG, WVG en Onteigeningswet

  Alle verzoekschriften en overige stukken krachtens de WILG, de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de Onteigeningswet worden ingediend op de locatie Leeuwarden. De rechter belast met de behandeling van deze zaken bepaalt op welke zittingsplaats de zaak wordt behandeld.

Strafrecht

Zaken op het terrein van strafrecht die naar het oordeel van de rechtbank nauw verbonden zijn met een specifieke provincie in het arrondissement, zullen in beginsel op de zittingsplaats in die provincie worden behandeld; alle overige zaken worden naar evenredigheid over de drie zittingsplaatsen van de rechtbank verdeeld.

Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere zittingsplaats binnen het arrondissement te laten behandelen.

3. Indiening stukken

In bovenstaande bepalingen is aangegeven welke postbussen/adressen als correspondentieadressen dienen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het, met uitzondering van vier hieronder aangegeven rechtsgebieden, mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld. De vier uitzonderingen betreffen:

Loket voor zaken op het terrein van bestuursrecht

Voor alle zaken op het terrein van het bestuursrecht geldt dat de locatie Groningen in het vervolg van de procedure als loket blijft fungeren voor het indienen van stukken.

Loket voor zaken uit de provincie Drenthe op het terrein van insolventierecht

Voor alle zaken uit de provincie Drenthe op het terrein van insolventierecht geldt, dat de locatie Groningen in het vervolg van de procedure als loket blijft fungeren voor het indienen van stukken.

Loket voor alle pacht- en grondzaken

Voor alle pacht- en grondzaken geldt dat de locatie Leeuwarden in het vervolg van de procedure als loket blijft fungeren voor het indienen van stukken.

Loket voor dagvaardingsverdelingszaken

Voor alle dagvaardingsverdelingszaken geldt, dat de locatie Groningen in het vervolg van de procedure als loket blijft fungeren voor het indienen van stukken.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de aanbrenger/indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt, blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de aanbrenger/indiener.

4. Roldatum en tijdstip

Locatie Assen:

Civiele kantonzaken

(behalve pachtzaken en zaken krachtens de Wet Belemmeringen Privaatrecht):

dinsdag

 

Rolzitting:

 

09.30

Lopende zaken A t/m Z

 

10.00

Nieuwe zaken A t/m K

 

11.00

Nieuwe zaken L t/m Z

Civiele zaken (overig) (behalve onteigeningszaken):

dinsdag

10.00

Insolventiezittingen

woensdag

10.00

Rolzitting

Locatie Groningen:

Civiele kantonzaken

(behalve pachtzaken en zaken krachtens de Wet Belemmeringen Privaatrecht):

dinsdag

 

Rolzitting:

 

09.30

Lopende zaken A t/m Z

 

10.00

Nieuwe zaken A t/m K

 

11.00

Nieuwe zaken L t/m Z

Civiele zaken (overig) (behalve onteigeningszaken):

dinsdag

10.00

Insolventiezittingen

woensdag

10.00

Rolzitting

Locatie Leeuwarden:

Civiele kantonzaken inclusief alle pachtzaken en zaken krachtens de Wet Belemmeringen Privaatrecht:

dinsdag

 

Rolzitting:

 

09.30

Lopende zaken A t/m Z

 

10.00

Nieuwe zaken A t/m K

 

11.00

Nieuwe zaken L t/m Z

Civiele zaken (overig) en alle onteigeningszaken:

dinsdag

10.00

Insolventiezittingen

woensdag

10.00

Rolzitting

5. Zaken eigen medewerkers

De rechtbank kan een zaak ter verdere behandeling verwijzen naar een andere rechtbank, indien naar haar oordeel door betrokkenheid van de rechtbank behandeling van die zaak door een andere rechtbank gewenst is.

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken verwijst de rechtbank in beginsel naar de rechtbank Overijssel of de rechtbank Noord-Holland.

6. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Deze regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 23 februari 2021.

De Raad voor de rechtspraak heeft op 17 maart 2021 met dit gewijzigde reglement ingestemd.

Dit reglement komt in de plaats van het zaaksverdelingsreglement van 3 januari 2013, welk reglement na wijziging laatstelijk opnieuw is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 25 mei 2018.

Dit reglement wordt aangehaald als: zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Nederland.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 april 2021.

Groningen, 23 februari 2021

A.R. van der Winkel president


X Noot
1

In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.

Naar boven