Beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit inzake tijdelijke ontheffing keuringsinstelling (Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

gelet op artikel 31h van de Wet op de kansspelen op afstand, artikel 7.1 van het Besluit kansspelen op afstand, artikel 6.1 van de Regeling kansspelen op afstand en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1.1 Definities

1. aanvraag:

aanvraag voor een tijdelijke ontheffing van het vereiste als bedoeld in artikel 31h, tweede lid, onderdeel b, van de wet;

2. aanvrager:

aanbieder van een kansspel op afstand die in verband met zijn vergunning of vergunningsaanvraag een tijdelijke ontheffing van het vereiste als bedoeld in artikel 31h, tweede lid, onderdeel b, van de wet aanvraagt;

3. besluit:

Besluit kansspelen op afstand;

4. lidstaat:

staat die partij is bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

5. raad van bestuur:

raad van bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 33a van de wet;

6. regeling:

Regeling kansspelen op afstand;

7. spelsysteem:

de organisatie, de werkwijze en de middelen, waaronder de elektronische middelen, die voor het organiseren van de vergunde kansspelen worden gebruikt;

8. vergunning:

vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a van de wet;

9. vergunningsaanvraag:

een aanvraag voor een vergunning;

10. wet:

Wet op de kansspelen.

Paragraaf 2 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend via een formulier op een speciaal daartoe bestemd

gedeelte op de website van de Kansspelautoriteit.

Artikel 2.2 Taal

 • 1. Het formulier als bedoeld in artikel 2.1, de daarbij behorende bijlagen en alle overige bij de aanvraag behorende bescheiden of documenten worden ingevuld en aangeleverd in de Nederlandse taal, tenzij anders is bepaald.

 • 2. Onverminderd hetgeen in het eerste lid is bepaald, kan de raad van bestuur de aanvrager verzoeken ook originele exemplaren van vertaalde bescheiden of documenten aan te leveren.

Paragraaf 3 De ontheffing

Artikel 3.1 Ontheffing

De raad van bestuur kan de in artikel 6.1, eerste lid, van de regeling bedoelde ontheffing verlenen, indien naar het oordeel van de raad van bestuur uit de aanvraag blijkt dat:

 • a. het spelsysteem van de aanvrager voor ingebruikname wordt gekeurd door een of meer ter zake kundige keuringsinstellingen; en

 • b. deze keuringsinstellingen voldoen aan het bepaalde in de artikelen 4.46, 4.47 en 4.48 van het besluit.

Artikel 3.2 Ter zake kundig

 • 1. Ter beoordeling van de vraag of de keuringsinstelling ter zake kundig is verstrekt de aanvrager bij zijn aanvraag een door de keuringsinstelling ingevuld formulier, dat daartoe beschikbaar is gesteld op www.kansspelautoriteit.nl/formulier-ontheffing, waarin de keuringsinstelling in ieder geval verklaart dat:

  • a. de keuringsinstelling overeenkomstig artikel 3.29, eerste lid, van de regeling geaccrediteerd is tegen een of meerdere in dat artikel bedoelde accreditatienormen voor het verrichten van keuringen ten aanzien van de organisatie van kansspelen op afstand in ten minste twee lidstaten;

  • b. de accreditaties, bedoeld in onderdeel a, zijn afgegeven door een accreditatie-instantie die volwaardig lid is van de International Laboratory Accreditation Cooperation of het International Accreditation Forum;

  • c. de keuringsresultaten en keuringsrapporten van de keuringsinstelling geaccepteerd worden door de ter zake van kansspelen bevoegde autoriteiten in de lidstaten, bedoeld in onderdeel a; en

  • d. de keuringsinstelling ten minste drie jaar ervaring heeft met het onder accreditatie verrichten van keuringen in de lidstaten, bedoeld in onderdeel a.

 • 2. Naast het in het eerste lid bedoelde formulier verstrekt de aanvrager in ieder geval de accreditatiedocumenten van de keuringsinstelling die de verklaring bevestigen ten aanzien van de omstandigheden als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 2.2 mogen de in de vorige zin bedoelde accreditatiedocumenten ook in de Engelse taal zijn opgesteld.

 • 3. Indien de aanvrager gebruik maakt van de diensten van meer dan één keuringsinstelling, verstrekt hij bovengenoemde formulieren en gegevens telkens voor elk van die keuringsinstellingen.

Paragraaf 4

Artikel 4.1 Duur en intrekking

 • 1. De raad van bestuur verleent de ontheffing voor de duur van maximaal twee jaar na inwerkingtreding van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127).

 • 2. De ontheffing kan in ieder geval worden ingetrokken indien blijkt dat de keuringsinstelling of de keuringsinstellingen ten aanzien waarvan de ontheffing is verleend niet voldoet of voldoen aan de in het besluit en de regeling gestelde eisen.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 5.1 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant en treden in werking op 1 april 2021.

Artikel 5.2 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling.

Den Haag, 11 maart 2021

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, R.J.P. Jansen Voorzitter

ALGEMENE TOELICHTING

Ingevolge artikel 31h, tweede lid, onder b, van de wet moet het spelsysteem van de vergunninghouder die kansspelen op afstand aanbiedt, voor ingebruikname daarvan zijn gekeurd door een of meer, door de Minister voor Rechtsbescherming aangewezen instellingen die door een nationale accreditatieinstantie als bedoeld in Verordening 765/2008 zijn geaccrediteerd.

Keuringsinstellingen dienen geaccrediteerd te worden voor het keuringsschema van de Kansspelautoriteit. Dit accreditatieproces neemt geruime tijd in beslag, waardoor direct na inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand nog onvoldoende keuringscapaciteit beschikbaar is om spelsystemen te kunnen keuren voor de scope van de Nederlandse kansspelregelgeving. Daarmee zou de kanalisatiedoelstelling van de Wet kansspelen op afstand niet waargemaakt kunnen worden, omdat dan in eerste instantie maar een beperkt aantal aanbieders aan de voorwaarden voor vergunningverlening zou kunnen voldoen. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft daarom de mogelijkheid om aanbieders van kansspelen op afstand een tijdelijke ontheffing te verlenen voor deze verplichting. Op grond van deze ontheffing is het de aanbieder vervolgens toegestaan om zijn spelsysteem gekeurd te laten hebben door een keuringsinstelling die niet door de Minister is aangewezen maar die wel aan specifieke eisen voldoet. In deze beleidsregel zijn de voorwaarden uiteengezet op basis waarvan de raad van bestuur overeenkomstig de in artikel 6.1 van de Regeling kansspelen op afstand gestelde ontheffing verleent.

Toelichting op paragraaf 2

De aanvraag wordt ingediend via een formulier op een speciaal daartoe bestemd gedeelte op de website van de Kansspelautoriteit. Ook moeten de bij het formulier behorende bijlagen en alle overige bij de aanvraag behorende bescheiden of documenten in het Nederlands worden ingevuld of aangeleverd, tenzij anders is bepaald. Indien de Kansspelautoriteit dat nodig acht, verzoekt zij de aanvrager tevens om de originele exemplaren van vertaalde bescheiden of documenten aan te leveren. Dit betreft derhalve de oorspronkelijke documenten of bescheiden die later naar het Nederlands zijn vertaald.

Op aanvragen voor een vergunning voor het aanbieden van een kansspel op afstand dient de Kansspelautoriteit op grond van de wet binnen zes maanden na indiening te beslissen, mits de behandeling niet is opgeschort. Voor het beslissen op een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing keuringstinstelling geldt geen wettelijk bepaalde beslistermijn, maar een redelijke termijn. De Kansspelautoriteit zet zich in om na ontvangst van de volledige aanvraag zo snel mogelijk te beslissen. Het besluit over de ontheffing wordt vervolgens toegezonden aan de aanvrager. Daarnaast wordt het besluit gepubliceerd op de website. Dat biedt andere aanbieders van kansspelen duidelijkheid over de vraag welke keuringsinstellingen volgens de Kansspelautoriteit voldoen aan de eisen.

Toelichting op paragraaf 3

In de Regeling kansspelen op afstand zijn specifieke eisen geformuleerd waaraan keuringsinstellingen in ieder geval moeten voldoen. De aanvrager verstrekt bij de aanvraag een verklaring van de keuringsinstelling waaruit blijkt dat deze ter zake kundig is. De verklaring gaat vergezeld van (kopieën van) de relevante documenten waaruit blijkt door wie de keuringsinstelling is geaccrediteerd en tegen welke normen. Deze documenten moeten in de Nederlandse taal of in de Engelse taal zijn opgesteld. Als deze documenten niet in het Nederlands of het Engels beschikbaar zijn, dient een vertaling daarvan in het Nederlands of het Engels overgelegd te worden.

Toelichting op paragraaf 4

De raad van bestuur verleent de ontheffing voor de duur van maximaal twee jaar na inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand.

De raad van bestuur kan de ontheffing intrekken als blijkt dat niet of niet langer wordt voldaan aan de in het besluit of de regeling gestelde eisen.

Naar boven