Vaststelling bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’

Logo Middelburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat de gemeenteraad op 11 maart 2021 met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’ heeft vastgesteld en besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt een eerste fase met uitbreiding van woningen mogelijk gemaakt. Aan de noordzijde van Sint Laurens, langs de Wilgenhoekweg, zijn acht vrijstaande woningen voorzien. Aan de zuidwestzijde zijn circa 50-60 woningen in diverse woningtypen voorzien welke worden ontsloten via zowel de Leliëndaalseweg als de Noordweg. Tevens is in het plan uitbreiding van de begraafplaats voorzien en worden aan de Noordweg enkele achtertuinen passend bestemd.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 25 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage aan de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’ is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.middelburg.nl onder Inwoners / Bouwen en wonen / Bestemmingsplannen / Plannen in procedure. Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0687.BPSTLF1-VG01.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn / haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij / zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn / haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Door de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, kent het Stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, dient u hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 675 379.

Middelburg, 24 maart 2021

Naar boven