Aanpassing verkeerstekens en verwijderen voetgangersoversteekplaatsen Willem van Oranjelaan.

Logo Breda

 

Z2021-000965 d.d. 22 maart 2021.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

• Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

 

Is het gewenst om

De gewijzigde verkeerssituatie op de Willem van Oranjelaan te regelen met verkeerstekens en de voetgangersoversteekplaatsen te verwijderen. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Willem van Oranjelaan verkeersbesluittekening’ met tekeningnummer 318590.

 

Motivering

In 2021 vindt er een reconstructie plaats van de Willem van Oranjelaan. Hierbij worden een aantal aanpassingen gedaan om de verkeerssituatie te verbeteren. De voetgangersoversteekplaatsen worden opgeheven. De zijstraten worden met inritconstructies aangesloten, de aanwezige bebording omtrent de voorrang kan hierdoor verwijderd worden. De busbaan op het gedeelte tussen de Chopinstraat en de Mozartlaan komt te vervallen. Dit verkeersbesluit betreft de verkeersbesluitplichtige maatregelen, dat wil zeggen het verwijderen en plaatsen van verkeerstekens (verkeersborden en wegmarkeringen).

 

Verwijderen voetgangersoversteekplaatsen ( zebramarkeringen ) Willem van Oranjelaan

In Breda zijn in het verleden op veel locaties voetgangersoversteekplaatsen, met voorrang voor de voetgangers, aangelegd. In de loop van de tijd is, in Breda en landelijk, de visie op voetgangersoversteekplaatsen gewijzigd omdat uit onderzoeksresultaten is gebleken dat:

- Een aanzienlijk deel van de ongevallen met langzaam verkeer plaatsvindt op oversteekvoorzieningen;

- Er vaak geen correcte voorrangsverlening is;

- Er een grote verscheidenheid aan oversteekvoorzieningen is.

 

In 2016 is een richtlijn opgesteld hoe in Breda met voetgangersoversteekplaatsen, met zwart-witte zebramarkeringen waardoor de voetganger voorrang heeft, omgegaan wordt (zie bijlage ‘Oversteken je moet het niet zo zwart wit zien’, maart 2021). De gemeente Breda heeft deze richtlijn gebaseerd op landelijke uitgangspunten en richtlijnen (Duurzaam Veilig, CROW, SWOV).

 

In de richtlijn is opgenomen dat er op wegen waar een maximumsnelheid van 50 km/u geldt geen voetgangersoversteekplaatsen met zebramarkeringen worden aangelegd en waar mogelijk deze bij reconstructies van wegen te verwijderen. Door een onafhankelijk bureau (Buiten-Ruimte) is een onderzoek uitgevoerd of de zebrapaden op de Willem van Oranjelaan volgens de richtlijnen nog noodzakelijk zijn (zie bijlage).

 

Met 9.131 motorvoertuigen per etmaal voldoet de Willem van Oranjelaan qua verkeersintensiteiten aan de criteria voor de aanleg van een voetgangersoversteekplaats. Echter uit de verkeerstelling van de overstekende voetgangers blijkt dat er maximaal 74 (Chopinstraat) en 95 (Breedonk) voetgangers bij de zebrapaden oversteken. Hiermee wordt niet voldaan aan de criteria uit het beleid voor de aanleg van een voetgangersoversteekplaats. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de oversteekbaarheid van de Willem van Oranjelaan met middengeleiders veelal goed is. Het handhaven van de voetgangersoversteekplaatsen op basis van deze gegevens is niet noodzakelijk.

 

De Willem van Oranjelaan is een belangrijke weg in de ontsluitingsstructuur van de gemeente Breda, op de weg geldt een snelheidsregime van 50 km/u. Uit verkeerstellingen blijkt dat 85% van het verkeer niet harder rijdt dan 52 km/h. Aangezien de Willem van Oranjelaan een busroute en uitrukroute voor hulpdiensten is, is het geen optie om drempels of verkeersplateaus aan te leggen. In het ontwerp zijn wel enkele snelheidsremmende maatregelen voorzien. De rijbaan wordt smaller gemaakt en de fietspaden worden gemarkeerd waar deze langs de rijbaan liggen, waardoor de rijbaan optisch smaller wordt.

In het onderzoek wordt bevestigt dat de middengeleiders wel gehandhaafd moeten worden vanwege de relatief hoge verkeersintensiteit. Hierdoor kunnen voetgangers gefaseerd oversteken en moeten zij per oversteekbeweging rekening houden met het kruisende verkeer van één rijrichting. Daarnaast hebben ouderen en mindervaliden een rustpunt bij het oversteken.

 

In overeenstemming met de Bredase richtlijn is besloten de zebramarkeringen op de Willem van Oranjelaan ter hoogte van de Chopinstraat en Breedonk/huisnummer 28 BIS te verwijderen. Hierdoor hebben de voetgangers geen voorrang meer op het overige verkeer.

 

Verwijderen voorrangsborden zijstraten

Alle zijstraten Mozartlaan, Händellaan, Verdilaan, Ruitersboslaan en Chopinstraat worden aangesloten op de Willem van Oranjelaan met een in-/uitritconstructie. Bestuurders die uit een uitrit de weg oprijden moeten voorrang verlenen aan het verkeer op de Willem van Oranjelaan (artikel 54 RVV). Doordat de voorrangsituatie reeds uit de fysieke inrichting blijkt kunnen alle verkeersborden omtrent de voorrang verwijderd worden.

 

Verwijderen markering lijnbus

De busbaan tussen de het gedeelte tussen de Chopinstraat en de Mozartlaan komt te vervallen. Er komt hier één rijbaan waarover al het verkeer rijdt. De markeringen ‘lijnbus’ komen hier te vervallen.

 

B orden en marker ingen bij middengeleiders

De middengeleiders worden op een aantal locaties aangepast. Hierbij wordt aan het begin en einde van de middengeleider het bord D2, gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, geplaatst.

Ter hoogte van huisnummer 63 moeten fietsers naar de fietsstrook op de rijbaan hierbij wordt het bord G11, verplicht fietspad, op de doorsteek geplaatst.

Op de doorsteken van de middengeleiders ter hoogte van de Mozartlaan, Händellaan en de Chopinstraat worden haaientanden op het wegdek aangebracht, verkeer op de Willem van Oranjelaan heeft voorrang.

 

Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Willem van Oranjelaan verkeersbesluittekening’ met tekeningnummer 318590

 

Belangenafweging

Bij het uitvoeren van onderhoud aan de Willem van Oranjelaan worden een aantal fysieke wijzigingen aangebracht. Samenhangend daarmee is het nodig een aantal verkeerstekens te verwijderen en te plaatsen uit het oogpunt van de belangen die aan dit verkeersbesluit ten grondslag zijn gelegd (zie onder ‘Uit het oogpunt van’). De bruikbaarheid van de weg en de vrijheid van het verkeer blijven gewaarborgd, de verkeerssituatie is overzichtelijk en duidelijk, voetgangers kunnen veilig blijven oversteken en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Daar staat tegenover dat overstekende voetgangers geen voorrang meer hebben op het overige verkeer. De algemene belangen die zijn gediend met dit verkeersbesluit wegen naar onze mening in redelijkheid echter zwaarder dan de individuele belangen van voetgangers. De gewijzigde situatie levert voor hen geen of nagenoeg geen nadeel op.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland-West-Brabant.

 

Besluiten

 • I.

  De voetgangersoversteekplaatsen op de Willem van Oranjelaan, ter hoogte van de Chopinstraat en Breedonk/huisnummer 28 BIS, te verwijderen.

 •  

 • II.

  De voorrangsborden bij de aansluitingen de Mozartlaan, Händellaan, Verdilaan, Ruitersboslaan en Chopinstraat op de Willem van Oranjelaan, te verwijderen.

 •  

 • III.

  De markering ‘lijnbus’ op de rijbaan, tussen de Chopinstraat en de Mozartlaan, te verwijderen.

 •  

 • IV.

  Op de aangepaste middengeleiders het bord D2, gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, te plaatsen.

 •  

 • V.

  Ter hoogte van huisnummer 63 wordt het bord G11, verplicht fietspad, op de doorsteek geplaatst.

 •  

 • VI.

  Op de doorsteken van de middengeleiders ter hoogte van de Mozartlaan, Händellaan en de Chopinstraat worden haaientanden op het wegdek aan aangebracht.

 

 • VII.

  Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Willem van Oranjelaan’ met tekeningnummer 318590, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

VIII. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 22 maart 2021.

 

 

Breda, 22 maart 2021.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij M. van den Akker via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Aanpassing verkeerstekens en verwijderen voetgangersoversteekplaatsen Willem van Oranjelaan’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen

 • 1.

  Tekening ‘Willem van Oranjelaan’ met tekeningnummer 318590

 • 2.

  Rapportage voetgangerstelling Willem van Oranjelaan

 • 3.

  Richtlijn Breda ‘Oversteken je moet het niet zo zwart-wit zien’ maart 2021.

   

Naar boven