Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2021, 14402Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Buitengebied Wanroij, Peelstraat 21”

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Wanroij, Peelstraat 21” ongewijzigd heeft vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2021.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een melkrundveehouderij in een mechanisatiebedrijf met ondergeschikte statische opslag van caravans/campers. Op het naastgelegen perceel wordt ook de bouw van een nieuwe woning met toepassing van de ruimte-voor-ruimteregeling mogelijk gemaakt.

Reageren op het vastgestelde bestemmingsplan

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 23 maart 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij plannaam in NL.IMRO.1702.8BPpeelstraat21-VA01).Normaal gesproken kunt u het bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis. In verband met de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus regelen wij dit tijdelijk op maat. Wilt u het bestemmingsplan inzien neem dan contact op met Gérard Kusters, zijn mailadres is gerardkusters@sintanthonis.nl, rechtstreeks telefoonnummer 0485 – 208 197.

Indienen Beroepschrift

Tegen het besluit van de raad kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • 1.

    de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad heeft ingebracht.

Indien beroep is ingesteld kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet Bestuursrecht de voorzitter van de genoemde Afdeling Bestuursrechtspraak worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien echter beroep is ingesteld en er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend binnen de beroepstermijn, treedt het besluit van de gemeenteraad ingevolge artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Sint Anthonis, 22 maart 2021